Wyniki 1-2 spośród 2 dla zapytania: authorDesc:"ŁUKASZ KUCZEK"

E-LEARNING JAKO NARZĘDZIE WSPOMAGAJĄCE KSZTAŁCENIE INŻYNIERÓW DOI:


  W epoce intensywnego rozwoju technik telekomunikacyjnych oraz Internetu zmianie ulega również model nauczania, zarówno w szkołach, jak i na uniwersytetach. W coraz większym stopniu odchodzi się od modelu tradycyjnego— kontaktowego, gdzie prowadzący był osobą przekazującą wiedzę, na rzecz tzw. nauczania na odległość, a w szczególności jednej z jego odmian — e-learningu. W nowym podejściu do edukacji prowadzący staje się swego rodzaju przewodnikiem studenta na drodze zdobywania przez niego wiedzy. W pracy przedstawiono krótko rozwój nauczania zdalnego oraz prawodawstwo, na którym opiera się możliwość stosowania nauczania na odległość (w tym e-learningu) w Polsce i w Akademii Górniczo- -Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie. Omówiono również przykładowe narzędzia, dostępne na platformie Moodle, które ułatwiają kształcenie studentów oraz osiąganie założonych efektów kształcenia. W oparciu o dane literaturowe i doświadczenia własne stwierdzono, że profesjonalne wspomaganie kształcenia stacjonarnego e-learningiem przygotowuje Dr inż. Łukasz Kuczek, dr inż. Marcin Mroczkowski, dr inż. Antoni Woźnicki, dr hab. inż. Wacław Muzykiewicz — AGH Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie, Wydział Metali Nieżelaznych, Al. A. Mickiewicza 30, 30-059 Kraków. lukasz.kuczek@agh.edu.pl Rudy Metale R60 2015 nr 12 s. 772÷778 773 przyszłych absolwentów do aktywnej ustawicznej edukacji i aktualizowania swojej wiedzy zawodowej z wykorzystaniem zaawansowanych narzędzi kształcenia na odległość. Słowa kluczowe: narzędzia edukacyjne, e-learning, jakość kształcenia, kształcenie studentów, edukacja ustawiczna E-LEARNING AS A TOOL SUPPORTING EDUCATION OF ENGINEERS In the era of intensive development of telecommunication techniques and Internet, a change of traditional teaching model occurs, which is observed both in schools and at universities. There is a tendency to abandon the traditional contact model, where knowledge is [...]

NUMERYCZNA ANALIZA ZACHOWANIA SIĘ TYLNEGO TRÓJKĄTA RAMY ROWEROWEJ Z AMORTYZATOREM PODDANEGO OBCIĄŻENIU STATYCZNEMU DOI:10.15199/67.2018.7.2


  Badanie działania urządzeń, narzędzi i ich poszczególnych komponentów jest jednym z najważniejszych etapów ich projektowania. Można to uzyskać zarówno poprzez fizyczne eksperymenty z modelami fizycznymi, jak również przy użyciu odpowiedniego oprogramowania i modelu numerycznego. Ta druga metoda pozwala na stosunkowo szybką i tanią analizę każdego elementu i urządzenia jako całości, bez konieczności stosowania uciążliwych metod, takich jak elastooptyka czy wizjoplastyczność. Co więcej, przy zastosowaniu właściwych modeli numerycznych wyniki uzyskane za pomocą badań fizycznych i numerycznych są bardzo zbliżone [8, 11]. Pozwala to m.in. na przewidzenie poziomu sił w procesach oraz naprężeń i odkształceń elementów. Metody numeryczne mają szeroki zakres zastosowań w badaniach technologicznych i przemysłowych. W pracy [5] wykorzystano numeryczne analizy w celu przewidzenia właściwości mechanicznych grafenu. Roy i inni [12] opracowali numeryczną symulację, jako metodę zamienną w stosunku do rzeczywistych prób pomiaru pełnej korozji rur. Ponadto, wykorzystano je do zbadania wpływu różnych parametrów na awarię rur, z dobrą zgodnością z wynikami rzeczywistych testów. Podobne testy zostały przedstawione również w pracy [10], w której autorzy przeprowadzili numeryczne badanie wpływu lokalnej korozji na wytrzymałość elementów pod obciążeniem ściskającym. Z kolei, w pracy [9] wykorzystano metodę elementów skończonych (MES) do określenia deformacji, rozkładów naprężeń i odkształceń w obszarach, w których wystąpiły wady, takie jak pęknięcia. Pokazuje to, że czasochłonne testy na rzeczywistych modelach i ich poszczególnych elementach mogą zostać zastąpione analizami numerycznymi. Ważne jest, aby podczas prowadzenia tego rodzaju JERZY DĄBROWSKI PAWEŁ MARCZAK 6 Rudy Metale 2018, R. 63, nr 7 analizy wybrać najbardziej odpowiednią metodę obliczania, model opisujący materiał, geometrię i fizyczne cechy procesu. Rowery, jako środek transportu, [...]

 Strona 1