Wyniki 1-6 spośród 6 dla zapytania: authorDesc:"Beata Pałczyńska"

Assessment of exposure to magnetic-field emission from ship’s power frequency converters

Czytaj za darmo! »

A measurement method of non-stationary magnetic-field emissions from the ship’s electric motor drive with the frequency converter is described. In a special case of simultaneous exposure to multiple frequency fields the level of the magnetic field intensity was evaluated, in reference to the standards, which take into account people protection against the excessive emission of a low-frequency magnetic field. Selected results of the off-line analysis of the recorded signals of magnetic field of ship bow thrusters drive with frequency converter are presented. Streszczenie. Przedstawiono metodę oceny poziomu ekspozycji na niestacjonarne pole magnetyczne, pochodzące od okrętowego napędu elektrycznego z przekształtnikami częstotliwości. Określono wartości dopuszczalnej ekspozycji na [...]

Zastosowanie adaptacyjnej dekompozycji sygnału do identyfikacji źródeł wolnozmiennego pola magnetycznego DOI:10.15199/48.2015.08.11

Czytaj za darmo! »

Przedstawiono metodę analizy i klasyfikacji sygnałów zmiennych w czasie na podstawie adaptacyjnej dekompozycji sygnału opartej na metodzie "pogoni za dopasowaniem" (ang. Matching Pursuit). Rozważono czynniki określające dokładność adaptacyjnego rozwinięcia sygnału pomiarowego, reprezentującego przebieg czasowy indukcji pola magnetycznego. Zaproponowano sposób identyfikacji źródeł małoczęstotliwościowego pola magnetycznego na podstawie analizy struktur czasowo-częstotliwościowych, występujących w spektrogramie. Abstract. The method of analysis and classification of time-vary signals based on the adaptive signal decomposition, using the matching pursuit algorithm was presented. Determinants of the accuracy of the adaptive approximation of measuring signal, representing the magnetic field induction waveform were considered. The way of identification of the sources of the low-frequency magnetic field on the basis of an analysis of time-frequency structures, occurring in the adaptive spectrogram was proposed. (Application of an adaptive signal decomposition to identify sources of timevary magnetic field). Słowa kluczowe: algorytm "pogoni za dopasowaniem", spektrogram adaptacyjny, sygnały niestacjonarne. Keywords: matching pursuit, the adaptive spectrogram, non-stationary signals. Wstęp Analiza wyników pomiarów indukcji pola magnetycznego w zakresie częstotliwości do 400 kHz, przeprowadzonych na statku morskim wskazuje na występowanie wysokiego poziomu pól magnetycznych o dużej dynamice zmian [1]. Widmo pola magnetycznego o podwyższonej intensywności rozciąga się głównie w zakresie małych częstotliwości, poniżej 2 kHz. Zawiera ono zarówno składowe okresowe których amplitudy, częstotliwości i fazy chwilowe zmieniają się w funkcji czasu, jak i zmieniające się w czasie składowe szerokopasmowe. W przypadku takich sygnałów pomiarowych potrzebna jest metoda dekompozycji sygnału i zbiór funkcji, względem których ten sygnał zostanie rozwinięty, z[...]

Wyniki badań emisji promieniowanej przenośnych baterii akumulatorowych w komorze GTEM DOI:10.15199/48.2017.09.24

Czytaj za darmo! »

Pomiary emisji promieniowanej urządzeń elektrycznych i elektronicznych przeprowadzane są zgodnie z wymaganiami, zawartymi w stosownych dokumentach normalizacyjnych, dotyczących kompatybilności elektromagnetycznej [1, 2]. Określają one metodę pomiarową, konfigurację stanowiska pomiarowego, parametry i charakterystyki aparatury pomiarowej a także definiują dopuszczalne poziomy natężenia pola elektrycznego, emitowanego przez urządzenia [1, 2, 3]. Standardowym środowiskiem pomiarowym dla testów emisyjności dla obiektów cywilnych, w zakresie częstotliwości of 30 MHz do 6 GHz jest otwarty poligon pomiarowy OATS (ang. Open Area Test Site). Komora GTEM (ang. Gigahertz Transverse Electromagnetic) jest stosowana w alternatywnej metodzie pomiarowej, w której oceniane jest niepożądane pole elektromagnetyczne, emitowane przez małe urządzenia elektryczne i elektroniczne [4-12]. Część z nich są to urządzenia zasilane przez przenośne baterie akumulatorowe tzw. power banki. Power bank jest często integralną częścią złożonego urządzenia lub systemu a promieniowane przez niego zakłócenie elektromagnetyczne może prowadzić np. do tego, że całkowity poziom emisji promieniowanej przez cały system przekroczy dopuszczalne poziomy, określone normami. Stąd, konieczne jest przeprowadzenie testów emisyjności przenośnej baterii akumulatorowej, w różnych trybach pracy. W artykule przedstawiono wyniki pomiarów emisji promieniowanej wybranych przenośnych baterii akumulatorowych o różnych pojemnościach, wykonanych w komorze GTEM. Kompleksowe badania przeprowadzono dla różnych przypadków, w trybie obciążenia i ładowania testowanego urządzenia a także w trybie czuwania. W stanie obciążenia (rozładowywania) power bank, czyli urządzenie poddawane testowi EUT (ang. Equipment Under Test), było podłączone do typowego telefonu komórkowego jak również stanowiło źródło zasilania dla 8- bitowego mikrokontrolera AVR, który wykonywał proste operacje matematyczne. W[...]

Analiza czasowo-częstotliwościowa niestacjonarnego sygnału pomiarowego

Czytaj za darmo! »

W artykule rozważono zastosowanie kwadratowych łącznych dystrybucji czasowo-częstotliwościowych do analizy niestacjonarnego sygnału pomiarowego. Porównano parametry i efektywność algorytmów kwadratowych z klasy Cohena takich jak spektrogram krótkoczasowej transformacji Fouriera (STFT), pseudoreprezentację Wignera-Vielle’a (PWV) a także spektrogram adaptacyjny. Badania przeprowadzono z zastosowaniem wirtualnego analizatora, zaprojektowanego w środowisku LabVIEW. Abstract. This paper considers applying the quadratic joint time - frequency transform for the spectral analysis of the non-stationary measuring signal. The properties and the effectiveness of the quadratic algorithms from Cohen’s class like the short - time Fourier transform (STFT) spectrogram and the pseudo Wigne[...]

Wybrane zagadnienia pomiarów zaburzeń na statkach morskich DOI:10.15199/ELE-2014-094


  Występowanie silnych, zakłócających pól elektromagnetycznych w środowisku statku morskiego może w sposób bezpośredni wpływać na niezawodność okrętowych urządzeń oraz systemów elektrycznych i elektronicznych. Jest również nieobojętne dla bezpieczeństwa ludzi przebywających w pobliżu silnych źródeł tych pól. Dlatego też problematyka związana z pomiarami zakłóceń i kompatybilnością elektromagnetyczną na statkach morskich jest tak istotna. Efektem pracy zespołu badawczego jest zaprojektowanie komputerowego systemu do pomiaru przede wszystkim pola elektromagnetycznego w zakresie małych częstotliwości, a także badania zaburzeń odbiornika radiokomunikacyjnego. System pracuje w zintegrowanym środowisku programowania LabVIEW, w którym wirtualne przyrządy pomiarowe oprogramowane są z wykorzystaniem opracowanych, autorskich procedur [1-3]. Komputerowy system pomiarowy W schemacie funkcjonalnym systemu pomiarowego można wyróżnić dwie główne części (rys. 1): - sprzętową (czujniki i układy kondycjonowania sygnału, blok akwizycji danych pomiarowych z kartą pomiarową, źródło sygnału testowego), - programową (blok przetwarzania i analizy danych, blok interfejsu graficznego). System umożliwia pomiar charakterystyk zakłóceń małoczęstotliwościowych w sieciach zasilania, urządzeniach i systemach energoelektronicznych, elektronicznych, w tym urządzeniach radiokomunikacyjnych a także pomiar wolnozmiennego pola elektromagnetycznego [4, 5]. Badania wolnozmiennego pola elektromagnetycznego Za pomocą zaprezentowanego systemu pomiarowego dokonano oceny poziomu, w tym emisji pola elektromagnetycznego w odniesieniu do dopuszczalnych wartości zawartych w[...]

Katedra Telekomunikacji Morskiej na Wydziale Elektrycznym Akademii Morskiej w Gdyni DOI:10.15199/59.2018.1.1


  Rys historyczny Katedra Telekomunikacji Morskiej w Akademii Morskiej w Gdyni w obecnym kształcie powstała w 2005 roku w wyniku reorganizacji Wydziału Elektrycznego. Wówczas Katedrę Radioelektroniki Morskiej podzielono na dwie nowe: Katedrę Telekomunikacji Morskiej i Katedrę Elektroniki Morskiej. Historia Katedry sięga jednak roku 1969, kiedy w strukturze Wyższej Szkoły Morskiej (WSM) w Gdyni powstał na Wydziale Elektrycznym Zespół Elektroniki, kierowany przez doc. mgr. inż. Olgierda Teisseyre’a. W 1973 roku zamiast dotychczasowych zespołów powołano instytuty, m.in. Instytut Automatyki i Radiokomunikacji Morskiej, w którym funkcję kierownika pełnił doc. dr inż. Jerzy Wieland. Od 1980 roku zaczyna funkcjonować samodzielny Instytut Radiokomunikacji Morskiej, kierowany kolejno przez doc. dr. inż. Jerzego Czajkowskiego (1980-1982) i doc. dr. inż. Macieja Walaszka (1982-1987), przemianowany cztery lata później na Instytut Radioelektroniki Morskiej. Funkcję dyrektora tego Instytutu od roku 1987 pełnił dr hab. inż. Wiesław Sieńko. W 1993 roku zamiast istniejącego instytutu powołano Katedrę Radioelektroniki Morskiej, której kolejnymi kierownikami byli doc. dr inż. Jerzy Czajkowski (1993-1997) oraz dr hab. inż. Janusz Zarębski (1997-2005) [1]. Kompetencje kadry naukowo -dydakty cznej Pierwszym kierownikiem Katedry Telekomunikacji Morskiej (KTM) został dr hab. inż. Wiesław Sieńko, profesor nadzwyczajny Akademii Morskiej w Gdyni (AMG). Prof. W. Sieńko jest absolwentem Wydziału Elektroniki Politechniki Gdańskiej (WE PG), a w latach 1967-1987 był nauczycielem akademickim WE PG. Od roku 1987 jest pracownikiem Wydziału Elektrycznego WSM w Gdyni, gdzie w latach 1993-1999 pełnił funkcję dziekana Wydziału Elektrycznego. 4 PRZEGLĄD TELEKOMUNIKACYJNY  ROCZNIK XCI  nr 1/2018 - badania nad wykorzystaniem sieci neuronowych jako narzędzi w programowaniu optymalizacyjnym oraz struktur neuroprocesorów [8, 9]. Prace naukowo-ba[...]

 Strona 1