Wyniki 1-3 spośród 3 dla zapytania: authorDesc:"ROMAN CIEŚLIŃSKI"

Wypływy wód podziemnych w województwie pomorskim


  Celem artyku.u jest analiza tre.ci map hydrograficznych Polski w skali 1:50 000 pod wzgl.dem liczby, rozmieszczenia i typow wyp.ywow wod podziemnych na obszarze wojewodztwa pomorskiego, a tak.e porownanie uzyskanych wynikow z danymi .rod.owymi zaczerpni.tymi z literatury. Na mapach hydrograficznych jest 361 wyp.ywow wod podziemnych, za. ..cznie z danymi uzyskanymi z ro.nych bada. terenowych 734 wyp.ywy. Wyp.ywy wod podziemnych s. szczegolnym typem form hydrograficznych obserwowanym w .rodowisku naturalnym. S. przejawem i dowodem kr..enia wody w przyrodzie. Specyfika wyp.ywow w ca.ym cyklu obiegu wody sprawia, .e pe.ni. rol. ..cznika mi.dzy wodami podziemnymi a powierzchniowymi. Obszar Polski, w tym wojewodztwa pomorskiego, nale.y do stosunkowo dobrze poznanych pod wzgl.dem hydrograficznym. Pierwsze kartowania obszaru dawnego wojewodztwa gda.skiego wykonano w latach 90. ubieg.ego stulecia. Nowe badania, jakie przeprowadzono na pocz.tku XXI wieku, rzuci.y nowe .wiat.o na pogl.d o wyst.powaniu obiektow krenologicznych na obszarze nizin aluwialnych. W ubieg.ym stuleciu istnia. pogl.d, .e obszar Polski po.nocnej . w odro.nieniu od cz..ci po.udniowej i centralnej . jest ubogi w wyp.ywy wod podziemnych [Dynowska 1986, Moniewski 2004]. Obecne badania [Fac-Beneda, Hryniszak 2007, Fac-Beneda 2008, 2009, Choi.ski, Ptak 2009] nie potwierdzi.y jednak tej tezy. Z przeprowadzonych cho.by bada. w pradolinie Redy-.eby w okolicy L.borka nad Jeziorem Lubowidzkim stwierdzono wyst.powanie blisko 70 wyp.ywow wod podziemnych [Fac-Beneda, Hryniszak 2007]. Obszar obj.ty zlodowaceniem po.nocnopolskim jest pokryty licznie wyst.puj.cymi wyp.ywami wod podziemnych. Nale.y on do obszarow o stosunkowo dobrej wymianie wod, z mo.liwo.ci. drenowania pierwszego i drugiego poziomu wodono.nego [Jokiel, 2004]. Na obszarach m.odoglacjalnych wyst.powanie wyp.ywow wod podziemnych jest spowodowane przeci.ciem warstw wodono.nych w rejonie stykow[...]

Hydrologiczne uwarunkowania transportu substancji biogenicznych w zlewni młodoglacjalnej o różnym typie użytkowania (na przykładzie zlewni Zbrzycy) DOI:10.15199/17.2017.1.7

Czytaj za darmo! »

Uwarunkowania hydrologiczne migracji substancji biogenicznych w zlewniach rzecznych oraz jeziornych, wykształconych na obszarach młodoglacjalnych, cechuje występowanie obszarów wyłączonych z formowania odpływu powierzchniowego. Zasięg i przestrzenne rozmieszczenie obszarów bezodpływowych w obrębie zlewni prowadzi do czasowego zatrzymywania w nich części zanieczyszczeń wód. W pracy opisano materiały źródłowe i etapy modelowania hydrologicznego przy wykorzystaniu modelu Soil and Water Assessment Tool (SWAT) oraz przedstawiono metodę wyznaczania powierzchni różnicujących sposób dopływu substancji biogenicznych za pomocą Geografi cznych Systemów Informacyjnych (GIS) i jej efekty. Wyznaczenie w zlewni obszarów jednorodnych hydrologicznie (Hydrological Response Units - HRU), określanych indywidualnym zestawieniem parametrów dotyczących spadków terenu, utworów powierzchniowych oraz użytkowania gruntów, jest bliskie wyznaczeniu zlewni obszarów bezodpływowych. Dalsze modelowanie procesów fi zycznych posłużyć może w ocenie zróżnicowania wielkości dostawy substancji biogenicznych w badanej zlewni. Przeprowadzona analiza dotyczy położonej na Pojezierzu Bytowskim i Równinie Charzykowskiej zlewni Zbrzycy, stanowiącej lewostronny dopływ Brdy.Wstęp Stosunki wodne w zlewni, a w szczególności jakość wód powierzchniowych zależą od wielu czynników, w tym od użytkowania terenu, klimatu, czy warunków glebowych. Względne oddziaływania różnych rodzajów użytkowania gruntów na wody powierzchniowe może mieć efekt nie tylko jakościowy, ale także ilościowy. Pomimo wielu uwarunkowań mogących wpływać na stan jakościowy wód, to procesy hydrologiczne kontrolują większość eksportu materii organicznej i substancji biogenicznych z powierzchni ziemi. Zróżnicowanie procesów hydrologicznych produkuje zmienne wzory transportu substancji biogenicznych w czasie i przestrzeni [10]. Źródła substancji biogenicznych są zróżnicowane i dynamiczne w odniesieniu do sposobu[...]

Przyczyny zmian poziomu wód gruntowych na wybranych torfowiskach Słowińskiego Parku Narodowego DOI:


  S zczególne zadanie w systemie krążenia, a zwłaszcza retencji wody, na terenie SPN mają hydrogeniczne ekosystemy lądowe, które zajmują ponad 25% jego powierzchni. Tworzą je m.in. torfowiska, których geneza nawiązuje do przemian klimatyczno- roślinnych w okresie holocenu [Tobolski 1989, Tobolski i współaut. 1997]. Ekosystemy mokradłowe, stanowiące formy przejściowe między środowiskiem wodnym a lądowym [Brinson 1993], reprezentują na terenie SPN typ torfowisk atlantyckich. Cechują się zaawansowanym stopniem degradacji, wyrażonym zaawansowanym murszeniem i mineralizacją masy torfowej, skutkujących osiadaniem całego złoża. Obserwowany proces jest rezultatem trwających ponad 200 lat intensywnych prac odwadniających, chociaż na terenie Europy zainteresowanie gospodarcze mokradłami przypada już na okres średniowiecza [Charman 2002]. Motywem prowadzonych regulacji i drenażu było przystosowanie stosunków wodnych do potrzeb rolnictwa i eksploatacji torfu. Prowadzone prace stały się czynnikiem sprawczym zmniejszenia zasobów wodnych w skali lokalnej, regionalnej i globalnej [Rijsberman 2006, Dembek i współaut. 2004]. Pietrucień (1993) oszacował ubytek masy wody z torfowisk Polski w wyniku melioracji na ok. 160 mln m³. Presja człowieka na obszary mokradłowe w SPN spowodowała, że pomimo zachowania znacznych powierzchni kompleksów torfowiskowych proces tworzenia torfu nie zachodzi na żadnym z nich. Współcześnie ich istnienie i funkcjonowanie jest ściśle uzależnione od wahań poziomu wód gruntowych. Dlatego też celem pracy jest ustalenie stanu faktycznego zmian poziomu wód gruntowych w wybranych torfowiskach parku oraz wskazanie tych uwarunkowań geograficznych, które współdecydują o ich amplitudzie. Szczególną uwagę zwrócono na wpływ zastosowanych zabiegów ochronnych na stan retencji obiektów. MATERIAŁ I METODY Główne prace polegały na wykonaniu patrolowych zdjęć hydrograficznych w celu rejestracji zmian antropogeniczny[...]

 Strona 1