Wyniki 1-2 spośród 2 dla zapytania: authorDesc:"Paulina Kaca"

Techniczne bezpieczeństwo pracy na budowie DOI:


  Szkolenie "Techniczne bezpieczeństwo pracy na budowie - najnowsze rozwiązania, metody kontroli, praktyka" zostało zorganizowane 8 marca 2018 r. przez firmę LexSpecialis. Odbyło się w hotelu Ferro Express w Krakowie i poprowadzili je: Marcin Korta - inspektor Państwowej Inspekcji Pracy, Robert Pasikowski - nadinspektor Państwowej Inspekcji Pracy oraz Jan Lipiarski - właściciel firmy Wertykal. W seminarium wzięli udział przyszli i obecni kierownicy budów, inżynierowie, brygadziści, inspektorzy nadzoru.Na początku poruszono problem odpowiedzialności za wypadki na budowie, w sytuacji wielości wykonawców i w odniesieniu do roli kierownika budowy. W zrozumieniu tej odpowiedzialności pomaga przyswojenie czterech definicji: kontroli - tzn. porównania stanu faktycznego ze stanem założonym, podejmowania działań - m.in. wynik[...]

Odpowiedzialność za bezpieczeństwo w budownictwie DOI:


  12 października 2018 r. w Krakowie odbyło się szkolenie "Odpowiedzialność za bezpieczeństwo osób sprawujących samodzielne funkcje techniczne oraz osób kierujących pracownikami w budownictwie. Wybrane obowiązki inwestora w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa prac na budowie. Nadzór i koordynacja prac na placu budowy". Zostało ono przeprowadzone przez specjalistów z zakresu bezpieczeństwa pracy w budownictwie: Dariusza Kuleszę, Marcina Kortę oraz Roberta Pasikowskiego.Seminarium poruszało kwestie: koordynacji oraz nadzoru nad pracami budowlanymi na podstawie obowiązujących regulacji prawnych; roli, odpowiedzialności i obowiązków inwestora w procesie inwestycyjnym; nadzoru nad bezpieczeństwem i higieną pracy na budowie; organizacji prac budowlanych; ustanowienia koordynatora ds. bhp, jego odpowiedzialności i uprawnień; organizacji pracy operatorów żurawi wieżowych oraz eksploatacji urządzeń energetycznych na budowach. Na początku opisano klasyczną strukturę budowy, która w uproszczeniu składa się kolejno z projektanta, in westora, kierownika projektu, inspektora nadzoru (powołanego przez inwestora)[...]

 Strona 1