Wyniki 1-6 spośród 6 dla zapytania: authorDesc:"WIESŁAW SZADKOWSKI"

Ocena aktualnych ram prawnych i regulacyjnych dotyczących jednostek kogeneracji w Polsce

Czytaj za darmo! »

Poddana została ocenie obowiązująca wersja prawa energetycznego z 10 kwietnia 1997 r. (stan prawny na 2 lipca 2007 r.) [1], Rozporządzenie ministra gospodarki i pracy z 9 grudnia 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu obowiązku zakupu energii elektrycznej wytwarzanej w skojarzeniu z wytwarzaniem ciepła (Dz. U. z 2004 r. Nr 267, poz. 2657) [2] oraz projekt zmiany w/w rozporządzenia "... w spr[...]

Krajowe regulacje prawne dotyczące produkcji ciepła w źródłach kogeneracyjnych DOI:

Czytaj za darmo! »

W artykule poddano ocenie obowiązujące w Polsce akty prawne dotyczące produkcji ciepła w jednostkach kogeneracyjnych. Przedstawiono zapisy dotyczące ciepła użytkowego oraz nowe zasady ustalania taryf na ciepło na podstawie referencyjnej ceny ciepła.PO IMPLEMENTACJI do prawa energetycznego w 2007 r. Dyrektywy 2004/8/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z 11 lutego 2004 roku, dotyczącej wspierania kogeneracji oraz wydaniu odpowiednich rozporządzeń, w Polsce zaczął funkcjonować zmieniony system wspierania kogeneracji, oparty na obowiązku uzyskania i przedstawienia do umorzenia świadectw pochodzenia energii elektrycznej wytwarzanej w wysokosprawnej kogeneracji. Pomimo przeprowadzenia szeregu aktualizacji oraz zmian zarówno w prawie energetycznym, jak i w rozporządzeniach wykonawczych, istniejący system wsparcia kogeneracji nie funkcjonuje w sposób zadowalający. W artykule przedstawiono zapisy dotyczące ciepła użytkowego oraz nowe zasady ustalania taryf na ciepło na podstawie referencyjnych cen ciepła. Świadectwa pochodzenia uzyskuje się za produkcję energii elektrycznej w wysokosprawnej kogeneracji, a nie ciepła, które może być traktowane jako produkt uboczny. Oczywiste jest, że warunkiem kogeneracji jest równoczesne wytwarzanie ciepła i energii elektrycznej w trakcie tego samego procesu technologicznego, a ilość produkowanego ciepła użytkowego decyduje o sprawności układu kogeneracyjnego. Ciepło użytkowe w kogeneracji Zgodnie z definicją zawartą w Prawie energetycznym [1], za ciepło użytkowe uważa się ciepło wytwarzane w kogeneracji, służące zaspokojeniu niezbędnego zapotrzebowania na ciepło lub chłód, które gdyby nie było wytworzone w kogeneracji, zostałoby pozyskane z innych źródeł. Projekt Rozporządzenia ministra gospodarki [3] uściśla pojęcie ciepła użytkowego w kogeneracji, które obejmuje ilość ciepła użytkowego uzyskanego z upustów i wylotów turbin parowych, kotłów odzysknicowych, ciepłowniczych turbin gazowych i silni[...]

Wpływ niewłaściwego doboru pomp na koszty ich eksploatacji


  Przedstawiono różnice w przewidywanych szacunkowych kosztach eksploatacyjnych wynikających z zużycia energii elektrycznej do napędu silników elektrycznych pomp proponowanych w projekcie basenu w stosunku do pomp rzeczywiście zainstalowanych w układzie hydraulicznym basenu.AUTOMATYKA pogodowa regulująca pracę węzłów ciepłowniczych wymaga częstych i szybkich zmian przepływu wody sieciowej. Regulacja pomp obiegowych metodą dławieniową, która powszechnie stosowana była w latach 80. ubiegłego wieku jest nieefektywna i wiąże się z wysokimi kosztami traconej energii elektrycznej, zużywanej do napędu pomp. Aby stare układy pompowe mogły sprostać nowym zadaniom muszą być poddawane kompleksowym modernizacjom. Wiąże się to niejednokrotnie nie tylko z wymianą pomp i napędów z zastosowaniem układów regulacyjnych i automatyki, ale również ze zmianą układów hydraulicznych. Według organizacji "Europump commitment" potencjalne oszczędności energii zużywanej do napędu pomp, sięgające 40%, rozkładają się następująco: ● poprawa regulacji - 20% ● modernizacja układów - 10% ● poprawa sprawności pomp - 3% ● właściwy dobór pomp - 4% ● staranny montaż i obsługa - 3%. Największą oszczędność energii elektrycznej zużywanej do napędów pomp, dochodzącą do 20% można uzyskać przez wprowadzenie przetwornic częstotliwości pozwalających regulować wydajność pomp przez zmianę prędkości obrotowej. Do 10% oszczędności energii można uzyskać przez modernizację instalacji, polegającą na eliminowaniu dławienia przepływu oraz zmniejszeniu oporów hydraulicznych. Ze względu na postęp techniczny nowe konstrukcje pomp mają o około 3% lepszą sprawność niż ich starsze odpowiedniki, co jest źródłem kolejnych oszczędności energii, szczególnie przy dużych mocach zainstalowanych. Lepsze dopasowanie charakterystyk pomp do charakterystyk przewodów może dać kolejne 4% oszczędności, a lepszy nadzór i poprawna instalacja pomp generują dalsze 3% oszc[...]

Określenie opłacalności modernizacji pomp, napędów i układów regulacyjnych DOI:

Czytaj za darmo! »

Określono zakres opłacalności przedsięwzięć racjonalizujących układy napędowe pomp i układów regulacyjnych w jednym z większych zakładów przemysłowych w Polsce.W CELU określenia opłacalności przedsięwzięć racjonalizujących istniejące układy napędowe, mających na celu obniżenie kosztów ponoszonych przez zakład, należy w pierwszej kolejności wykonać inwentaryzację napędów. Modernizację układów należy rozpocząć od silników o największych mocach, ponieważ dla nich potencjalne możliwości oszczędności energii elektrycznej są największe. Ogromny potencjał oszczędności występuje przy zamianie układów regulacyjnych dławieniowych na regulację za pomocą zmiany prędkości obrotowej silników. Działania mające na celu obniżenie kosztów eksploatacji napędów powinny być realizowane w następującej kolejności: - po pierwsze, powinno się zaniechać wykonywania kapitalnych remontów niskosprawnych silników elektrycznych, na rzecz wymiany tych silników na silniki energooszczędne, ponieważ przezwajanie silników wiąże się ze spadkiem ich sprawności od 1 do 3%. Działania takie powinno się stosować w pierwszej kolejności dla układów niewymagających regulacji; - po drugie, w układach pomp, dmuchaw i wentylatorów regulowanych przez dławienie należy przeanalizować opłacalność zastosowania bezstratnych układów regulacyjnych. Przy koniecznej głębokiej regulacji, dochodzącej do połowy wydajności nominalnej, z reguły należy stosować napędy przystosowane do współpracy z przetwornicami częstotliwości. Jeżeli wykonywana będzie kompleksowa modernizacja, to należy pamiętać, że obecnie producenci oferują gotowe zestawy pomp, wentylatorów lub dmuchaw wyposażonych w silniki z układami regulacyjnymi; - po trzecie, jeżeli istnieją układy transportu mediów, regulowane przez dławienie, a stan techniczny silników i maszyn roboczych jest dobry, to może wystarczyć wyposażenie istniejących zespołów w bezstratne układy do regulacji prędkości obrotowej. Należy jednak pamięt[...]

Wpływ jakości wody sieciowej na awaryjność kotłów rusztowych typu WR

Czytaj za darmo! »

W artykule poruszono zagadnienia związane ze zjawiskiem prowadzącym do przepalania się rur ekranów kotłów rusztowych w wyniku zatrzymania się przepływu wody przez kocioł. W celu znalezienia przyczyn awarii przeprowadzono analizy chemiczne i biologiczne wody oraz grafiku pracy stacji uzdatniania wody. Przeanalizowano konfigurację sieci oraz sposób jej eksploatacji i źródeł. Stwierdzono, że pośrednią przyczyną awarii była niewłaściwa jakości wody sieciowej. Zaproponowano środki zaradcze (właściwe dla systemu) redukujące zagrożenia występowania awarii. W JEDNYM z większych systemów ciepłowniczych o mocy zamówionej przez odbiorców ponad 200 MW i długości sieci ponad 120 km zasilanym z dwóch niezależnych źródeł, stwierdzono przepalanie się rurek ekranów kotłów rusztowych typu WR.[...]

Kalkulator energetyczny DOI:

Czytaj za darmo! »

Przedstawiono kalkulatory energetyczne służące do wstępnego oszacowania kosztów energii niezbędnej do zasilania danego obiektu z różnych źródeł. W kalkulatorach uwzględniono szereg czynników mających wpływ na koszt ciepła, takich jak: energochłonność budynku, rodzaj paliwa, strefa klimatyczna, taryfy oraz sprawność źródła ciepła i instalacji grzewczej. Kalkulatory zostały opracowane w programie "Excell" i umożliwiają wprowadzanie własnych danych oraz aktualizację cen nośników energii. KOSZTY energii dostarczanej do budynków na cele ogrzewania oraz przygotowywania ciepłej wody użytkowej stanowią znaczący udział w ogólnych kosztach eksploatacyjnych. Dla istniejących obiektów budowlanych koszty te można zredukować przez poddanie ich kompleksowej termorenowacji. Przy proj[...]

 Strona 1