Wyniki 1-10 spośród 22 dla zapytania: authorDesc:"Ryszard Studenski"

O profilaktykę wypadkową nowej generacji

Czytaj za darmo! »

Wypadki i katastrofy są zdarzeniami niepożądanymi, powodującymi urazy i straty materialne. Wydaje się, że w organizacji profilaktyki wypadkowej koncentrujemy się zbytnio na "dawaniu" ludziom bezpieczeństwa, natomiast nie dostrzegamy konieczności wykorzystywania naturalnych sygnałów informujących o zagrożeniach oraz pobudzających do unikania niebezpiecznych sytuacji.Od najdawniejszych czasów l[...]

Ryzyko w przysłowiach

Czytaj za darmo! »

Powszechnie znane w Polsce przysłowie głosi, że przysłowia są mądrością narodów. Treść przysłów jest zbiorem skondensowanych opisów zdarzeń, ich ocen oraz wynikających z nich wniosków, utrwalonych w społecznej pamięci za pomocą przekazów ustnych. Wyrażają relacje zachodzące między rzeczami, pokazują skutki pożądanych i niepożądanych motywów i zachowań, ostrzegają przed podejmowaniem niekorzy[...]

Strategia dla Polski Jak obniżyć wypadkowość o 25%?

Czytaj za darmo! »

Mija kolejny rok, w którym poziom wypadkowości wzrasta zamiast radykalnie maleć. Administracja państwowa, resort pracy ani PIP nie mają żadnej strategii w tej dziedzinie. Redakcja zwróciła się do prof. Ryszarda Studenskiego o przygotowanie cyklu artykułów na ten temat. R. Studenski jest nie tylko teoretykiem - przed kilkunastu laty jako dyrektor departamentu w WUG miał możliwość sprawdzenia swojej autorskiej koncepcji radykalnego obniżenia liczby wypadków. Redakcja.Zobowiązania związane z członkostwem Polski w Unii Europejskiej wymagają obniżenia wypadkowości o 25%. Zostały one przyjęte przez resort pracy, ale tylko formalnie, ponieważ za stan wypadkowości nikt w naszym kraju nie odpowiada, a redukcji jej poziomu nikomu nie wpisano do zakresu obowiązków. Próba zmniejszenia [...]

Jak obniżyć wypadkowość o 25 procent? Elementy strategii dla Polski

Czytaj za darmo! »

W publikacji "Strategia dla Polski - jak obniżyć wypadkowść o 25%?" (ATEST 1/09) autor naszkicował najogólniejsze zasady postępowania. W poniżej zamieszczonym tekście rozpoczyna omawianie wybranych szczegółowych elementów strategii.Coraz częściej statystyka wypadków jest wykorzystywana w odkrywaniu ukrytych rezerw wydajności pracy. Troska o sprawne funkcjonowanie zespołów roboczych nabiera szczególnej wagi w sytuacji kryzysu gospodarczego. Kurczący się rynek zamówień obniża satysfakcję z życia i pracy, wprowadza depresyjne zmiany nastroju, które wpływają na wzrost nieuwagi i spadek wartości przypisywanych życiu i zdrowiu. Nieuważna praca i niechęć do życia zwiększają podmiotowy wyznacznik ryzyka wypadku i mogą doprowadzić firmę do utraty zdolności terminowej realizacji za[...]

Popełniać błędy to rzecz ludzka

Czytaj za darmo! »

Nieuważność w pracy jest ważnym i nierozwiązanym problemem profilaktycznym. Niedostateczne skoncentrowanie uwagi na zagrożeniach jest często wymieniane na pierwszym miejscu wśród przyczyn wypadkowych błędów. Istotą problemu nie jest jednak tylko duża liczba wypadków, ale bezradność wobec zjawiska powtarzalności wypadków powodowanych pod wpływem nieuwagi. Anegdota głosi, że filozof, Immanuel Kant, wrzucił do gotującej się wody zegarek i spoglądał na trzymane w dłoni jajko, śledząc czy gotowanie trwa dostatecznie długo. Przyjmuje się, że przyczyną takich zabawnych błędów jest roztargnienie lub nieuważność, które są stanami "zarezerwowanymi" dla profesorów i zakochanych. Faktycznie roztargnienie jest powszechną właściwością zachowania niezależną od wieku, płci, statusu [...]

Skutki złej kondycji psychofizycznej

Czytaj za darmo! »

Artykuł stanowi kolejną publikację z cyklu "Strategia dla Polski - jak obniżyć wypadkowość o 25%". Propozycje profilaktyki wynikają w oczywisty sposób z diagnozy sytuacji. |Redakcja.Pracownik ma prawo powstrzymać się od wykonania pracy wymagającej szczególnej sprawności psychofizycznej, w przypadku gdy sądzi, że nie jest w stanie zapewnić bezpiecznego jej przebiegu. Zapisanie tego prawa w kodeksach pracy wielu państw jest wynikiem stwierdzonego współwystępowania zmian poziomu emocji z doznawaniem obrażeń i powodowaniem wypadków. Wielu pracodawców utożsamia złą kondycję psychofizyczną z "kacem", niewyspaniem, zmęczeniem lub napadami złości i twierdzi, że są to stany dolegliwe, ale nie doprowadzające do wypadków. Pracownicy natomiast, zamiast troszczyć się o dobrą kondycję [...]

W profilaktyce wypadkowej nie zapominajmy o teorii

Czytaj za darmo! »

Artykuł stanowi kolejną i ostatnią publikację z cyklu "Strategia dla Polski - jak obniżyć wypadkowość o 25%". Zawiera również diagnostykę problematyki statystycznej wypadko wości.Warunkiem osiągnięcia postępu w profilaktyce wypadków i chorób zawodowych jest podniesienie poziomu wiedzy pracodawców z zakresu zarządzania bezpieczeństwem. Większość pracodawców utożsamia bezpieczną pracę ze stosowaniem w firmie przepisów bhp. Wielu z nich jest jednak przekonanych, że gdyby przepisy bhp przestały obowiązywać, a pracownicy sami decydowaliby o metodach pracy, to wypadków nie byłoby więcej, natomiast koszt produkcji byłby znacznie mniejszy. Sporo pracodawców nie wie na czym polega ponoszenie odpowiedzialności za zapewnienie zatrudnionym bezpiecznych i higienicznych warunków pracy[...]

Kto ułoży te puzzle?

Czytaj za darmo! »

W artykule przedstawiono analizę skuteczności profilaktyki w zakresie wypadków przy pracy i poza nią. Interesujące rozważania autora dotyczą potrzeby rozwiązań instytucjonalnych, korzystnie zmieniających negatywne zjawiska, których skutkiem są wskaźniki statystyczne w tym zakresie w ostatnich latach. | Redakcja.Państwa europejskie są bardzo zróżnicowane pod względem rozmiarów wypadkowości. Obok państw, w których na 100 tys. zatrudnionych średnio w roku notowane są dwa lub co najwyżej trzy wypadki śmiertelne, istnieją państwa, w których na każde 100 tys. zatrudnionych ginie w wypadkach 10 i więcej osób. Niską wypadkowość obserwuje się w państwach, które wprowadziły stabilne systemowe zarządzanie bezpieczeństwem w skali całej gospodarki, tj. tam, gdzie jednoznacznie określo[...]

Poprawianie natury

Czytaj za darmo! »

Natura wyposażyła nas w instynkt samozachowawczy oraz w zdolność do odróżniania bezpieczeństwa od zagrożeń, a religia wpisała postępowanie niszczące życie i zdrowie do zachowań grzesznych. Jeśli mimo tych naturalnych i kulturowych zabezpieczeń powodujemy wypadki, to należy przyjąć, że nie jesteśmy doskonałym odzwierciedleniem obrazu i kształtu wzorcowego behapowca, a świat, w którym żyjemy, choć został przez G. W. Leibniza nazwany najlepszym z możliwych, nie otrzymał jeszcze certyfikatu zgodności z normą bezpieczeństwa. Można widzieć więcej i działać skuteczniej Zagrożenia i ryzyko są trwałymi elementami historii poszczególnych państw i biografii każdego człowieka, a bezpieczeństwo należy do podstawowych ludzkich potrzeb. Każdy człowiek ma prawo do życia, wolności i [...]

 Strona 1  Następna strona »