Wyniki 1-10 spośród 10 dla zapytania: authorDesc:"Dariusz Smoliński"

Niewłaściwe szkolenia i instrukcje bhp jako przyczyny wypadków DOI:


  Jednym z podstawowych problemów występujących podczas badania okoliczności i przyczyn wypadku jest kwestia czy, a jeśli tak, to w jakim stopniu poszkodowany przyczynił się do wypadku przy pracy. Osoby badające wypadek bardzo często jako przyczynę wypadku wpisują "przyczynę ludzką" związaną z zachowaniem poszkodowanego. Nie usprawiedliwiając nieroztropnych postaw poszkodowanych należy zwrócić jednak uwagę, że faktyczne przyczyny wypadków mają swoje źródło często w słabo opracowanych instrukcjach i złych szkoleniach bhp. Przyczyna leżąca po stronie poszkodowanego pracownika jest zazwyczaj skutkiem niewłaściwego przygotowania do pracy.Dane statystyczne sugerują, że większość wypadków (około 80%) jest spowodowana przez błędy człowieka [1]. Jedynie kilkanaście procent z tych czynników przyczynowych ma powiązanie z przyczynami organizacyjnymi. Wydaje się, że dane te są obarczone błędem, spowodowanym niewłaściwym określaniem przyczyn wypadków przez osoby sporządzające statystyczne karty wypadków. Pokusa poprzestawania jedynie na ustaleniu bezpośredniej przyczyny wypadku, którą jest najczęściej błąd ludzki, sprawia, że pomija się bądź nie ustala w ogóle przyczyn organizacyjnych. Także pracodawcy, którzy zatwierdzają dokumentację powypadkową, nie są zainteresowani szukaniem przyczyn leżących po stronie zarządzania czy zwykłej organizacji stanowiska pracy [2, 3, 4]. "Poszkodowany nie zachował szczególnej ostrożności", "poszkodowany nieprawidłowo…" - tołatwe przypisanie odpowiedzialności za wypadek poszkodowanemu, które najczęściej można przeczytać w protokołach z badania wypadków. Wzajemne niedopasowanie Wypadek jest wypadkową zdarzeń związanych z technicznymi aspektami stanowiska pracy, warunkami środowiska pracy, błędami ludzkimi oraz działaniami organizacyjnymi [5]. Analizując "przyczyny ludzkie", należy pamiętać o tym, że ich podłoże jest różnorodne. W wielu przypadkach zachowanie człowieka jest uwarunkowane zew[...]

Zarządzanie dokumentami w obszarze bezpieczeństwa i higieny pracy - polityka bhp DOI:


  Na sposób prowadzenia dokumentów w obszarze bezpieczeństwa i higieny pracy mają wpływ dwa zasadnicze czynniki: polityka państwa oraz polityka organizacji (przedsiębiorstwa, zakładu pracy). W powszechnym przekonaniu dominujący wpływ ma tu polityka państwa, która znajduje swoje odzwierciedlenie w przepisach rangi ustaw i rozporządzeń. Polityka państwa jest o tyle istotna, że określa podstawowe (minimalne) wymagania, jakie i kiedy dokumenty należy prowadzić. Przepisy prawa określają także ewentualne sankcje z tytułu nieprowadzenia takich dokumentów. Jednakże w praktyce istotniejsza jest wewnętrzna polityka organizacji w obszarze bezpieczeństwa i higieny pracy. To ona decyduje o tym, czy - a jeśli tak - to w jaki sposób realizowane są obowiązki wynikające z przepisów prawa. Także z wewnętrznej polityki organizacji wynika podejmowanie ewentualnych dodatkowych działań wykraczających poza wymagania określone przepisami. Omówienie zarządzania dokumentami w obszarze bhp należy zacząć właśnie od polityki bhp.Czy każdy pracodawca ma politykę w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy? Odpowiedz "tak" lub "nie" przed przeczytaniem poniższego artykułu. Pracodawca, ustalając politykę w obszarze bezpieczeństwa i higieny pracy, decyduje, w jakim stopniu będzie przestrzegał przepisów prawa, a także jakie ewentualne dodatkowe działania będzie podejmował w celu lepszej ochrony życia i zdrowia pracowników. Klasyczne podejście do polityki bezpieczeństwa i higieny pracy definiowane jest jako zobowiązanie do1:  zapobiegania wypadkom przy pracy i chorobom zawodowym;  dążenia do stałej poprawy bezpieczeństwa i higieny pracy;  spełniania wymagań przepisów prawnych oraz innych wymagań dotyczących organizacji;  ciągłego doskonalenia działań w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy;  podnoszenia kwalifikacji oraz uwzględniania roli pracowników i angażowania ich do działań na rzecz bezpieczeństwa i higieny pra[...]

Zarządzanie dokumentami w obszarze bezpieczeństwa i higieny pracy – projektowanie procesu pracy DOI:


  Praca człowieka powinna mieć charakter zorganizowany. W procesie pracy podporządkowanej (a taką pracą jest zatrudnianie pracowników w ramach pracy zarobkowej) nie jest dopuszczalne, aby czynności wykonywane przez poszczególne osoby miały charakter przypadkowy, niezaplanowany, niezorganizowany. Jeżeli nie dojdzie do zaprojektowania procesu pracy, to wszelkie działania w obszarze bezpieczeństwa i higieny pracy będą fasadowe i nieskuteczne. Projektowanie pracy jest kluczowym elementem zarządzania bhp. Jeśli w organizacji nie wdrożono zasad systemowego zarządzania operacyjnego, to nie można mówić, że w przedsiębiorstwie w sposób systemowy kontroluje się stan bezpieczeństwa i higieny pracy. Praca człowieka powinna mieć charakter zorganizowany. W procesie pracy podporządkowanej (a taką pracą jest zatrudnianie pracowników w ramach pracy zarobkowej) nie jest dopuszczalne, aby czynności wykonywane przez poszczególne osoby miały charakter przypadkowy, niezaplanowany, niezorganizowany. Jeżeli nie dojdzie do zaprojektowania procesu pracy, to wszelkie działania w obszarze bezpieczeństwa i higieny pracy będą fasadowe i nieskuteczne. Projektowanie pracy jest kluczowym elementem zarządzania bhp. Jeśli w organizacji nie wdrożono zasad systemowego zarządzania operacyjnego, to nie można mówić, że w przedsiębiorstwie w sposób systemowy kontroluje się stan bezpieczeństwa i higieny pracy.[...]

Zarządzanie dokumentami w obszarze bezpieczeństwa i higieny pracy - schemat zakładu i rejestr dokumentów DOI:


  Na ścianie pokoju każdego pracownika służby bhp powinien wisieć schemat pomieszczeń zakładu z naniesionym rozmieszczeniem stanowisk pracy. Schemat taki pozwala na systemowy opis funkcjonowania spraw bhp w zakładzie.Pierwszą czynnością profesjonalnego pracownika służby bhp powinno być stworzenie schematu zakładu, na którym zostaną naniesione pomieszczenia, lokalizacja stanowisk pracy, przebieg dróg transportowych, miejsca składowania materiałów itd. Oczywiście w małych zakładach zatrudniających kilku pracowników można sobie poradzić bez takiego planu. Jednak w przypadku zakładów średnich i dużych bez takiego schematu nie można mówić o profesjonalnej obsłudze bhp.Schemat (ryc. 1) jest nie tylko konieczny do wizualizacji funkcjonowania zakładu, ale także stanowi punkt wyjścia do stworzenia wykazu stanowisk pracy, oceny ryzyka zawodowego oraz systemowego dokumentowania stanu bhp. Schemat najlepiej zbudować na bazie projektu technologicznego lub projektu architektonicznego. Na schemacie należy zaznaczyć rozmieszczenie dróg komunikacyjnych i stanowisk pracy wraz z oznaczeniem nazw stanowisk. Dobrą praktyką jest wprowadzenie oznaczeń stanowisk pracy. Stosowanie literowych i liczbowych oznaczeń w miejsce pełnych nazw stanowisk sprawia, że rysunek jest bardziej przejrzysty. Jed- Schemat (ryc. 1) jest nie tylko konieczny do wizualizacji funkcjonowania zakładu, ale także stanowi punkt wyjścia do stworzenia wykazu stanowisk pracy, oceny ryzyka zawodowego organizacja i ekonomika Na ścianie pokoju każdego pracownika służ[...]

Zarządzanie dokumentami w obszarze bezpieczeństwa i higieny pracy - wizualizacja procesu bhp DOI:

Czytaj za darmo! »

Dokumenty z obszaru bhp większości pracodawcom i pracownikom służby bhp (niestety) jawią się jako pojedyncze wyspy na morzu, niepołączone ze sobą mostami. Nie dostrzegają oni wzajemnych relacji i powiązań występujących pomiędzy poszczególnymi dokumentami. A przecież nie same dokumenty, lecz związki pomiędzy nimi są kluczowym elementem systemu zarządzania.Statystyczny pracodawca w swojej zakładowej dokumentacji posiada kilkadziesiąt dokumentów z obszaru bhp, począwszy od związanych z badaniami profilaktycznymi i szkoleniami z dziedziny bhp poprzez dokumenty związane z oceną ryzyka zawodowego, instrukcjami bhp po różnego rodzaju rejestry i raporty. Dokumenty te są tworzone w związku z różnymi sytuacjami występującymi w zakładzie, np. w związku z zatrudnieniem nowego pracownika, utworzeniem stanowiska pracy, oceną ryzyka zawodowego. W większości przypadków tworzenie poszczególnych dokumentów następuje w sposób intuicyjny, oparty na wiedzy (w tym znajomości przepisów) i doświadczeniu poszczególnych osób (głównie kadr i służby bhp), nie zaś wynika z planowego - systemowego działania opartego na wewnętrznych procedurach wewnątrzzakładowych w obszarze bhp. Brak systemowego podejścia przedsiębiorstw do zarządzania bhp powoduje, że dokumenty z obszaru bhp często są błędnie sporządzane lub niesporządzane wcale. Dla służb wewnątrzzakładowych, w wielu przypadkach, problemem jest zidentyfikowanie procesów zachodzących w obszarze bhp i przypisanie do tych procesów dokumentów z obszaru bhp. Można temu zaradzić przez wizualizację procesów, która jest dobrym sposobem na efektywne zarządzanie dokumentami z obszaru bhp1.Podejście procesowe Podejście procesowe sprowadza się zawsze do trzech podstawowych etapów: identyfikacja procesu, opis (wizualizacja) procesu, doskonalenie procesu (analiza, wprowadzanie zmian). Opis procesu polega na przedstawieniu wszystkich elementów procesu w sposób uporządkowany i chronologiczny. Dla każdeg[...]

Zarządzanie dokumentami w obszarze bhp – instruktaż stanowiskowy DOI:


  Szkolenie bhp nie jest jedynie formalnym obowiązkiem wynikającym z przepisów prawa. Szkolenia powinny stanowić istotny element przygotowania pracownika do bezpiecznego wykonywania pracy. Aby tak się stało, muszą być trwale wpisane w system bezpieczeństwa i higieny pracy. Szczególnie istotne jest tu, aby szkolenia bhp były powiązane z procesami oceny ryzyka zawodowego, tworzenia instrukcji bhp. Zarządzanie dokumentami w obszarze bhp - instruktaż stanowiskowy Dariusz Smoliński doktor nauk o zdrowiu, inspektor pracy, biegły sądowy, laureat ZŁOTYCH SZELEK KARTA SZKOLENIA WSTĘPNEGO W DZIEDZINIE BEZPIECZEŃSTWA I HIGIENY PRACY 1. Imię i nazwisko osoby odbywającej szkolenie: Jan Pierwszy 2. Nazwa komórki organizacyjnej: produkcja 3. Instruktaż ogólny Instruktaż ogólny przeprowadził w dniu: 3.3.2017 r. Miłosz Behapowiec Jan Pierwszy (imię i nazwisko przeprowadzającego instruktaż) (podpis osoby, której udzielono instruktażu) 4. Instruktaż stanowiskowy 1) Instruktaż stanowiskowy na stanowisku pracy pracownik produkcji drzewnej przeprowadził w dniach 3-4.3.2017 r. Jerzy Prowadzący (imię i nazwisko przeprowadzającego instruktaż) Po przeprowadzeniu sprawdzianu wiadomości i umiejętności z zakresu wykonywania pracy zgodnie z przepisami i zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy Pan(i) Jan Pierwszy został(a) dopuszczony(a) do wykonywania pracy na stanowisku pracownik produkcji drzewnej Jan Pierwszy 4.3.2017 Jerzy Prowadzący [...]

Roman Giedrojć 1950-2017 DOI:

Czytaj za darmo! »

Śmierć Romana Giedrojcia zaskoczyła wszystkich. Był człowiekiem aktywnym, pełnym pasji i planów na przyszłość. Był politykiem, działaczem związkowym i samorządowym. Ale przede wszystkim - inspektorem pracy. Ludziom pracy, poszanowaniu ich godności i elementarnych praw pracowniczych poświęcił swoje ostatnie 30 lat życia. Bycie inspektorem pracy traktował jako powołanie. Zwieńczeniem jego kariery zawodowej było powołanie go 4 lutego 2016 r. na stanowisko Głównego Inspektora Pracy. Pragnął, aby pod jego kierownictwem inspekcja pracy świętowała 100-lecie swojego istnienia. Chciał, aby rocznica stała się początkiem budowy "nowej" Inspekcji Pracy, przygotowanej do wyzwań XXI wieku. Niestety, nie doczekał tej rocznicy. Zawsze spoglądał w przyszłość. Wyraźnie przedstawiał probl[...]

Zarządzanie dokumentami w obszarze bhp - wypełnianie ZUS IWA DOI:


  Informacja ZUS IWA jest dokumentem mającym wpływ na ustalanie składki na ubezpieczenie społeczne - wypadkowe. ZUS IWA składana jest corocznie do 31 stycznia przez przedsiębiorców zatrudniających co najmniej 10 ubezpieczonych. Nie jest to nowy obowiązek, jednak nadal w wielu przypadkach występują wątpliwości, jak należy poprawnie wprowadzać dane, które mają zostać przekazane do ZUS.Zasady wypełniania sprawozdania ZUS IWA zostały określone w rozporządzeniu w sprawie różnicowania stopy procentowej składki na ubezpieczenie społeczne z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych w zależności od zagrożeń zawodowych i ich skutków1. Dodatkowo Zakład Ubezpieczeń Społecznych wydał poradnik "Zasady składania i wypełniania informacji o danych do ustalenia składki na ubezpieczenie wypadkowe ZUS IWA"2. Jak się wydaje wszelkie kwestie związane z wypełnianiem sprawozdania zostały szczegółowo opisane i wyjaśnione w przywołanych dokumentach. Najmniejsze problemy nastręcza wpisanie danych organizacyjnych i dotyczących płatnika składek, tj. zawartych w bloku I i II informacji ZUS IWA. W bloku I w polu 01 należy wpisać identyfikator informacji ZUS IWA - w tym jako dwie pierwsze cyfry wpisuje się odpowiednio: 01 co oznacza informację ZUS IWA pierwszorazową, a następnie cztery kolejne cyfry określające rok, za który składana jest informacja ZUS IWA. W przypadku korekt zamiast 01 wpisuje się odpowiednio 02, 03, itd. - określające numer kolejnej korekty. W polu 02 należy wpisać składający się z 6 znaków kod terytorialny jednostki terenowej ZUS właściwej ze względu na siedzibę płatnika składek. Pól 03-05 nie wypełnia się. W polu 06 należy wpisać znak i numer decyzji pokontrolnej, w przypadku gdy korekta informacji ZUS IWA składana jest w następstwie ustaleń kontroli ZUS. Blok II należy wypełnić wpiwypadsując dane podane w zgłoszeniu płatnika składek ZUS ZPA, ZUS ZFA, ZUS ZIPA, we wniosku CEIDG-1 lub we wniosku o wpis do KRS oraz NIP-[...]

 Strona 1