Wyniki 1-8 spośród 8 dla zapytania: authorDesc:"Damian HADRYŚ"

Bezpieczeństwo bierne pojazdów

Czytaj za darmo! »

Poważny wypadek Roberta Kubicy na 27. okrążeniu wyścigu o Grand Prix Kanady sprawił, że temat bezpieczeństwa ponownie zainteresował zarówno konstruktorów samochodowych, inżynierów bezpieczeństwa, jak i kierowców i kibiców sportów motorowych. Polski kierowca uderzył w betonową ścianę, jadąc z prędkością ponad 200 km/h. Jeszcze nie tak dawno po zderzeniu pojazdu w podobnych okolicznościach kie[...]

Drgania mechaniczne w maszynach do robót ziemnych

Czytaj za darmo! »

Ze sposobem napędu maszyn do robót ziemnych, warunkami i charakterem ich pracy wiąże się występowanie drgań mechanicznych o nieustalonych parametrach, mogących przekraczać poziom określony w normach. W artykule przedstawiono wyniki pomiarów drgań mechanicznych dla stanowiska operatora koparko-ładowarki oraz kierowcy samochodu ciężarowego. Pomiary zostały przeprowadzone zgodnie z normam[...]

Zagrożenia techniczne przy spawaniu z chłodzeniem mikrojetowym

Czytaj za darmo! »

Spawanie z chłodzeniem mikrojetowym to innowacyjna metoda polegająca na wymuszonym chłodzeniu spoiny bezpośrednio po spawaniu, co ma korzystny wpływ na właściwości mechaniczne połączenia spawanego. Metoda wprowadza pewne zmiany w stosunku do metod tradycyjnych i bezwzględnie należy sprawdzić, jak owe zmiany wpływają na bezpieczeństwo i zdrowie spawacza obsługującego ten proces.Polska spawalnicza myśl techniczna ma się czym poszczycić. W okresie międzywojennym wybudowano pierwszy na świecie spawany most drogowy na Słudwi. W okresie powojennym polski profesor wynalazł spawanie miedzi na zimno. Omawianą nową metodę spajania (spawanie mikrojetowe) zaprezentowano po raz pierwszy na Śląsku w 2011 r. Odkąd spawanie weszło do praktyki przemysłowej i warsztatowej, jest jedną z najpopularniejszych metod łączenia materiałów. Pomimo że jest to metoda znana od wielu lat, wciąż stwarza pewne problemy, dotyczące m.in. oddziaływania procesu spawania na pracownika (spawacza). W zależności od metody spawacz ma do czynienia z różnego rodzaju zagrożeniami. Część z nich powtarza się we wszystkich metodach spawania (np. możliwość poparzeń), jednak inne występują tylko przy niektórych metodach (np. możliwość porażenia prądem przy elektrycznych metodach spawania).Jakość połączenia spawanego Projektowanie połączeń spawanych wiąże się z postawieniem szeregu warunków, które bezwzględnie muszę zostać spełnione. Gwarantuje to bezpieczną eksploatację konstrukcji spawanej. Bardzo waż[...]

Wybór autobusu komunikacji miejskiej ze względu na warunki pracy kierowcy.Część 1


  Autorzy omawiają pracę kierowcy autobusu komunikacji miejskiej. Przeprowadzili badania hałasu i drgań mechanicznych na tym stanowisku w dwóch wybranych typach autobusów. W drugiej części artykułu przedstawią wyniki badań i odpowiedzą na pytanie, który z przebadanych autobusów jest lepszy ze względu na warunki pracy kierowcy. | Redakcja.Prawidłowo zorganizowany transport miejski stanowi jeden z istotnych czynników warunkujących właściwe funkcjonowanie miast. Trudno wyobrazić sobie obecnie miasta bez sprawnie działającej sieci połączeń komunikacyjnych, zarówno autobusowych, jak i tramwajowych [1]*. Tabor autobusowy, obsługujący ponad 300 połączeń komunikacyjnych na terenie Górnośląskiego Okręgu Przemysłowego, stanowi zdecydowaną większość wśród środków transportu wykorzystywanych do przewozu osób. Kierowcy autobusów komunikacji miejskiej stanowią zatem najliczniejszą grupę wśród pracowników lokalnego transportu zbiorowego [2]. Dlatego istotne jest, aby tabor autobusowy spełniał nie tylko parametry techniczno‑eksploatacyjne określone w zamówieniu publicznym Komunikacyjnego Związku Komunalnego GOP, ale spełniał też wymagania dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy w odniesieniu do stanowiska pracy kierowcy. Warunki pracy kierowcy Praca kierowcy autobusu komunikacji miejskiej należy do prac o szczególnym charakterze. Kierowca autobusu musi nie tylko być sprawny fizycznie, ale przede wszystkim posiadać zdolność konc[...]

Wybór autobusu komunikacji miejskiej ze względu na warunki pracy kierowcy część 2


  W pierwszej części artykułu (ATEST 8/2013) autorzy omówili warunki pracy kierowcy autobusu komunikacji miejskiej. Zaprezentowali własne badania dwóch wybranych autobusów - wykonali pomiary poziomu natężenia hałasu słyszalnego i infradźwiękowego oraz poziomu drgań ogólnych. Poniżej prezentują wyniki badań i wyciągają wnioski. | Redakcja.Hałas słyszalny stanowi najczęściej występujący czynnik szkodliwy na stanowisku pracy. Generowany przez pojazd poziom hałasu nie może przekraczać określonych we właściwym rozporządzeniu NDN. Przekroczenie wartości NDN może skutkować niedopuszczeniem kierowcy do pracy na danym stanowisku. W obu badanych pojazdach zarejestrowane wielkości opisujące hałas słyszalny nie przekraczały wartości najwyższych dopuszczalnych natężeń (tab. 1). Zmierzone wartości wielkości określających hałas słyszalny na stanowisku pracy kierowcy w badanych pojazdach w odniesieniu do NDN przedstawiały się następująco: - poziom ekspozycji na hałas w stosunku do 8‑godzinnego dobowego wymiaru czasu pracy (LEX, 8h) w autobusie X wyniósł 70,6 dB, natomiast dr inż. Damian Hadryś prof. nzw. dr hab. inż. Tomasz Węgrzyn Wyższa Szkoła Zarządzania Ochroną Pracy w Katowicach mgr inż. Katarzyna Ścibisz absolwentka WSZOP Tabela 1. Charakterystyczne wielkości określające hałas słyszalny zarejestrowane na stanowiskach pracy kierowców podczas jazdy autobusem marki X i autobusem marki Y Korekcja Wielkość auto[...]

Analiza zużycia jednoimiennej pary tribologicznej w skojarzeniu ślizgowym DOI:10.15199/24.2018.2.4


  Wstęp. Zjawisko tarcia jest jednym z najpowszech􀀐 niejszych zjawisk występujących w technice. Zachodzący proces tarcia może wywołać zarówno pożądane skutki (np. w ciernym układzie hamulcowym), jak również skutki nie􀀐 pożądane (np. opory toczenia łożysk stosowanych w pia􀀐 stach kół pojazdów samochodowych) [1]. Proces tarcia jaki zachodzi w układach tribomechanicznych wywołuje zara􀀐 zem straty energetyczne, jak i straty wywołane procesem zużycia (rys. 1). Warstwa wierzchnia ciała stałego różni się budową i właściwościami od materiału w całej objętości ciała sta􀀐 łego. Warstwa ta jest ścisłym uczestnikiem wchodzącym w proces tribologiczny. Tworzy się ona i modyfikuje pod wpływem oddziaływań zewnętrznych podczas obróbki ma􀀐 teriału oraz w samym procesie tarcia. Prawidłowo ukształ􀀐 towana warstwa wierzchnia zapewnia optymalne właści􀀐 wości tribologiczne w czasie procesu eksploatacji. Tarcie ślizgowe zaliczane jest do tarcia suwnego. Wystę􀀐 puje ono na styku dwóch ciał stałych, podczas gdy ciała te przesuwają się względem siebie lub pozostają w bezruchu, zachowując kontakt między powierzchniami. Przy tarciu zewnętrznym (np. ślizgowym) występująca siła powodu􀀐 je przesunięcie jednego z ciał względem drugiego. Tarcie ślizgowe występuje, gdy w miejscu styku ciał przenoszona jest siła nacisku. Towarzyszy temu wiele zjawisk wystę􀀐 pujących na powierzchni tarcia oraz tuż pod nią (rys. 2). W przypadku tarcia suchego, przy którym nie występuje miedzy współpracującymi elementami żaden środek smar􀀐 ny oraz inne ciała obce, intensywność tarcia rośnie wraz ze wzrostem chropowatości powierzchni. Zjawisku temu to􀀐 warzyszy wydzielanie się dużej ilości ciepła, co powoduje obniżenie się wytrzymałości i wzrost zużywania się części maszyny [3]. Rys. 1. Zależność: wejścia-wyjścia w teście [...]

Mikrotwardość połączenia spawanego wykonanego z chłodzeniem mikrostrumieniowym DOI:10.15199/24.2017.12.4


  Proces spawania wyrobów stalowych z chłodzeniem mikrostrumieniowym. Spawanie z chłodzeniem mikrostrumieniowym zostało wprowadzone w hutniczych przedsiębiorstwach produkcyjnych na skutek zaistnienia potrzeby poprawienia właściwości plastycznych połączeń spawanych elementów stalowych. Właściwości połączeń spawanych można było poprawić przez zapewnienie odpowiednio zawartości ferrytu (AF) w stopiwie przez zastosowanie chłodzenia mikrostrumieniowego podczas spawania. Spawanie z chłodzeniem mikrostrumieniowym znajduje zastosowanie w różnych metod spawania. W niniejszym artykule jako podstawową metodę spawania wytypowano metodę MIG - Metal Inert Gas. Schemat procesu spawania z chłodzeniem mikrostrumieniowym przedstawiono na rys. 1. Do głównych zmiennych opisujących proces chłodzenia mikrostrumieniowego zalicza się miedzy innymi rodzaj medium chłodzącego, średnicę strugi chłodzącej oraz liczbę strug i geometrię ich rozmieszczenia względem spoiny. Intensywność chłodzenia mikrostrumieniowego można zmieniać poprzez kontrolę ciśnienia medium chłodzącego lub prędkości medium chłodzącego w strudze. Na struktury spoin ma wpływ również temperatura spoiny, przy której rozpoczyna się i kończy proces chłodzenia mikrostrumieniowego. Wymienione czynniki wpływają na właściwości spoiny [14]. Ogólnie przyjmuje się, że parametry właściwości spoin uzyskiwane przy użyciu chłodzenia mikrostrumieniowego są lepsze niż spoin powstałych podczas zastosowania konwencjonalnych metod spawania bez zastosowania chłodzenia mikrostrumieniowego. W procesie spawania stali niskostopowych pożądaną strukturą spoiny jest struktura drobnoziarnista z dużą zawartością drobnoziarnistego ferrytu (AF) [12]. Uzyskana struktura ma lepsze właściwości wytrzymałościowe, lepsze właściwości plastyczne i lepszą udarność w porównaniu do spoin wykonanych za pomocą konwencjonalnych metod spawalniczych [2-4,6, 7,9]. Chłodzenie mikrostrumieniowe jest realizowane z użyciem różnych r[...]

Gas mixtures based on Ar-He for micro-jet cooling after MAG welding DOI:10.15199/24.2017.7.1


  Introduction. In last 15 years, main authors created a lot of new technologies in materials engineering and innovative technologies of welding [5, 7, 8]. In particular, great attention was paid to the new welding process [2, 3]. It has recently been invented low steel welding with micro-jet cooling [6]. Micro-jet cooling gives chance to obtain weld metal deposit with high amount of acicular ferrite (AF) (WMD) that corresponds with much better impact toughness. Good mechanical properties of weld correspond respectively with low-nitrogen, but not necessarily low-oxygen processes [1, 4]. In that case neutral gas mixtures Ar-He cannot steer the amount of oxygen and nitrogen in WMD. Cooling conditions after welding with micro-jet cooling strongly depends on kind of micro-jet gas. The micro-jet cooling was tested for low alloy steel with various microjet parameters various percentage of helium in gas mixture of argon. The influence of oxygen and nitrogen included in gas mixtures Ar-He on properties of WMD was also tested. Generally about the research. The present paper aims at outlining micro-jet innovations only in MAG process. The weld metal deposit was prepared by welding with micro- jet cooling with varied gas mixtures of argon and helium. Main parameters of micro-jet cooling were slightly varied: cooling steam diameter was varied (between: 50 μm and 60 μm), gas pressure was varied (between: 0.5 MPa and 0.6 MPa), micro-jet gases were varied: mainly gas mixture of Ar and He with small percentage of nitrogen and oxygen. MIG welding processes based on argon. Figure 1 illustrates montage of welding head and micro-jet injector. Materials to research. The basic material to research was S355J2G3 steel. Various welds of standard MAG welding were compared firstly without innovative micro-jet cooling technology. A typical weld metal deposit had rather similar chemical composition in all tested cases (table 1). Weld metal dep[...]

 Strona 1