Wyniki 1-10 spośród 14 dla zapytania: authorDesc:"HALINA KOCZYK"

Wpływ temperatury zewnętrznej oraz prędkości wiatru na rozkład temperatury w przekroju poprzecznym ogrzewanej murawy boiska sportowego

Czytaj za darmo! »

Przedstawiono wyniki numerycznych symulacji odtwarzających zachowanie się ogrzewanej murawy pod wpływem wariantowo zmiennych wielkości czynników klimatycznych. Uzyskując rozwiązanie dwuwymiarowego modelu przewodzenia ciepła w gruncie, metodą bilansów elementarnych wyznaczono rozkłady temperatury podczas pracy płaszczyzny grzewczej. Znajomość tych rozkładów daje nam możliwość wyznaczenia wie[...]

Metody doboru i analizy warunków eksploatacyjnych ogrzewania murawy boiska piłkarskiego DOI:

Czytaj za darmo! »

Scharakteryzowano najpopularniejsze rozwiązania systemowe ogrzewań powierzchni otwartych na podstawie materiałów katalogowych firm. Przedstawiono metody doboru płaszczyzn grzewczych dla warunków obliczeniowych stosowane w praktyce projektowej. Zaproponowano dokładniejszy model numeryczny podgrzewanej murawy boiska oparty na metodzie bilansów elementarnych, uwzględniający specyfikę powierzchniowych warunków brzegowych i zmienność danych meteorologicznych.OGRZEWANE murawy boisk (rys. 1) pojawiły się w Polsce dopiero kilka lat temu. Mimo, że obecnie, prawie każdy stadion pierwszoligowy może pochwalić się już taką instalacją, zagadnienia związane z ogrzewaniem powierzchni otwartych są nadal mało powszechne. Firmy mające w swojej ofercie tego typu systemy niechętnie dzielą się swoją wiedzą z tej dziedziny. Dostępne materiały podają jedynie ogólne informacje, odnośnie do technologii wykonania i sposobu działania tych systemów. W większości wypadków są to gotowe technologie zachodnie przeniesione na warunki polskie. W artykule zaprezentowano najpopularniejsze rozwiązania systemowe ogrzewania murawy boisk na podstawie materiałów katalogowych [6, 7, 8, 9] oraz metody doboru tych płaszczyzn stosowane w praktyce inżynierskiej. Zaproponowano własny model podgrzewanej murawy boiska, uwzględniający specyfikę warunków brzegowych oraz rzeczywistą zmienność parametrów meteorologicznych. Ogólna charakterystyka działania wodnych ogrzewań powierzchni otwartych Ogrzewanie powierzchni otwartych należy do ogrzewań płaszczyznowych i jest ich zaadoptowaniem do pewnych specyficznych potrzeb, między innymi: - niedopuszczenia do powstawania warstwy lodu na powierzchni, - utrzymania założonej temperatury na powierzchni w zakresie od +1 do +5oC, - ewentualnie rozmrożenia pozostałej warstwy lodu na tych powierzchniach. W przypadku ogrzewania muraw boisk, mamy do czynienia z jeszcze jednym zadaniem, zapewnieniem odpowiednich warunków wegetacji trawy[...]

Analiza parametrów eksploatacyjnych ogrzewanej murawy boiska w sezonie jesienno-zimowym

Czytaj za darmo! »

W artykule zastosowano model różnicowy odwzorowujący ogrzewaną murawę boiska do analizy warunków eksploatacji tego systemu ogrzewania w wybranym okresie. Dane klimatyczne okresu jesienno-zimowego przyjęto wg opracowanego w Zakładzie Ogrzewnictwa, Klimatyzacji i Ochrony Powietrza Instytutu Inżynierii Środowiska Politechniki Poznańskiej roku porównawczego miasta Poznania, uzupełnionego o dane odnośnie do opadów atmosferycznych. Obliczenia przeprowadzono dla boiska piłkarskiego o wymiarach 108 x 72,5 m. Porównano przebiegi charakterystycznych wartości temperatury, mocy jednostkowych oraz zużycia energii murawy naturalnej dla trzech rozstawów rur VA=15 cm, VA=30 cm, VA=50 cm i przyjętego systemu regulacji temperatury zasilania. Keywords: differential model, mapping heated pitch grass, the climatic data Abstract A differential model, mapping heated pitch grass, is described in the paper. The model is used for an analysis of operating conditions of the heating system during selected period. The climatic data of the autumn/winter season have been adopted according to reference year for Poznań, assumed in the Department of Heating, Air Conditioning and Air Protection of the Institute of Environmental Engineering in Poznań University of Technology in Poland, supplemented by data of snow and rainfall. The calculations for a 108 x 72,5 m pitch were carried out. The functions of characteristic temperatures, specific power and energy consumption have been compared in the case of the natural grass for three pipe spacing dimensions (VA=15 cm, VA=30 cm, VA=50 cm) and for the assumed supply temperature control system. © 2006-2010 Wydawnictwo SIGMA-NOT Sp. z o.o. All right reserved Analiza parametrów eksploatacyjnych ogrzewanej murawy boiska w sezonie jesienno-zimowym Analysis of Exploitation Parameters of Heated Pitch Grass in Autumn/Winter Season DOBROSŁAWA KACZOREK*) HALINA KOCZYK**) *) Mgr inż. Dobrosława Kaczorek - Instytut I[...]

Symulacyjna analiza parametrów komfortu cieplnego i zapotrzebowania na energię wybranych rozwiązań wentylacji mieszkania Część. 1. Założenia modelu


  W pierwszej części artykuł przedstawiono model mieszkania (segmentu budynku wielorodzinnego) utworzony w programie TRNYSY. Modelowane są konstrukcje przegród, zacienienie przez pozostałą część budynku, działanie instalacji HVAC oraz, zróżnicowany w ramach tygodnia, profil użytkowania lokalu. Profil użytkowania zawiera częściowo stochastyczny algorytm regulacji jakości powietrza przy otwieranych okinach, a także inne algorytmy działające w funkcji zmiennych parametrów klimatycznych wewnętrznych i zewnętrznych. W drugiej części artykułu zaprezentowane zostaną wyniki symulacji przeprowadzonych z wykorzystaniem modelu. Symulacje miały na celu porównanie parametrów komfortu cieplnego i zapotrzebowania na energię z dwóch rozwiązań wentylacji mieszkania: naturalnej i mechanicznej. Analizę wyników przeprowadzono na podstawie obwiązujących norm dotyczących komfortu cieplnego w budynkach z wentylacją naturalną i mechaniczną: PN-EN ISO 7730:2006 i PN-EN 15251:2012.SYMULACJE energetyczne stają się powoli ważnym narzędziem, które jest wykorzystywane zarówno przez projektantów do koncepcyjnego projektowania budynków, jak i użytkowników lub zarządców budynków do optymalnej ich eksploatacji. Jak zauważono w [1], lata badań nad symulacjami energetycznymi budynków doprowadziły do trzeźwego spojrzenia na możliwości tego narzędzia, jego zalety i ograniczenia. Można stwierdzić [1], że przeprowadzanie symulacji jakości energetycznej budynków stało się nowym rzemiosłem, nową dziedziną nauki, której uprawianie wymaga odpowiedniej wiedzy i umiejętności. Do analizy energetycznej budynków i ich wewnętrznego komfortu termicznego, można stosować wiele narzędzi symulacyjnych, różniących się między sobą poziomem szczegółowości rozpatrywania danego zagadnienia. Z jednej strony, możliwe jest badanie czasoprzestrzeni użytkowej w aspekcie prędkości powietrza, rozkładu temperatury lub asymetrii promieniowania przy użyciu wyrafinowanych metod CFD, z drugiej [...]

Symulacyjna analiza parametrów komfortu cieplnego i zapotrzebowania na energię wybranych rozwiązań wentylacji mieszkania Część. 2. Wyniki symulacji


  W pierwszej części artykuł przedstawiono model mieszkania (segmentu budynku wielorodzinnego) utworzony w programie TRNYSY. Modelowane są konstrukcje przegród, zacienienie przez pozostałą część budynku, działanie instalacji HVAC oraz, zróżnicowany w ramach tygodnia, profil użytkowania lokalu. Profil użytkowania zawiera częściowo stochastyczny algorytm regulacji jakości powietrza przy otwieranych oknach, a także inne algorytmy działające w funkcji zmiennych parametrów klimatycznych wewnętrznych i zewnętrznych. W drugiej części artykułu zaprezentowano wyniki symulacji przeprowadzonych z wykorzystaniem modelu. Symulacje miały na celu porównanie parametrów komfortu cieplnego i zapotrzebowania na energię z dwóch rozwiązań wentylacji mieszkania: naturalnej i mechanicznej. Analizę wyników przeprowadzono na podstawie obwiązujących norm dotyczących komfortu cieplnego w budynkach z wentylacją naturalną i mechaniczną: PN-EN ISO 7730:2006 i PN-EN 15251:2012.Podczas symulacji obserwowano zapotrzebowanie na energię ze względu na: obciążenia grzewcze i chłodnicze pomieszczeń, pracę wentylatorów oraz pracę nagrzewnicy i chłodnicy pomocniczej. Z punktu widzenia komfortu cieplnego brana była pod uwagę głównie temperatura operatywna pomieszczenia. Poniżej przedstawiono analizę wyników symulacji polegającą na porównaniu zapotrzebowania na energię obydwu wariantów oraz porównaniu parametrów komfortu między wariantami na podstawie obowiązujących norm. Komfort cieplny Jak stwierdzono już w wielu publikacjach, m.in. [1], zakres optymalnych parametrów komfortu cieplnego jest różny dla systemów mechanicznej i naturalnej wentylacji. Dlatego, bezpośrednie porównywanie temperatury operatywnej, uzyskanej przy zastosowaniu tych dwóch systemów, nie odzwierciedla różnicy w odczuciu komfortu cieplnego przez użytkowników. Inne są oczekiwania mieszkańców korzystających z wentylacji mechanicznej, gdzie zautomatyzowana instalacja ma zapewnić odpowiednie para[...]

Przegrody zielone - wpływ na ochronę cieplną budynku i jego otoczenie Część I. Analiza rozwiązań


  Niniejszy artykuł podejmuje tematykę przegród zielonych i ich wpływu na ochronę cieplną budynku oraz otoczenie. W pierwszej części przedstawiono podstawową systematykę i charakterystykę budowy dachów zielonych oraz ścian zielonych. Następnie zajęto się wpływem tego typu rozwiązań na izolacyjność cieplną budynku, roczne zużycie energii na cele ogrzewania, wentylacji i chłodzenia, gospodarkę wodą opadową, a także na występowanie zjawiska Miejskiej Wyspy Ciepła, jakość powietrza i zdrowie człowieka oraz zmniejszanie poziomu hałasu.1. Wprowadzenie Zyskujące dziś stale na popularności roślinne obudowy budynków mają długą tradycję: rozwiązania bliskie współczesnym stosowano od stuleci na Wyspach Owczych i w Skandynawii, gdzie kryto dachy korą i podwójną warstwą darni, co obserwować można do dziś [4]. Istotny wpływ na rozpowszechnienie idei stosowania dachów zielonych w konstrukcji budynku miał Le Corbusier publikując w latach 30. XX wieku teoretyczne zasady, znane jako Pięć Punktów Nowej Architektury. Sformułowane postulaty są, jak twierdzi ich autor, oparte na "wieloletniej praktyce i doświadczeniu na placu budowy" oraz "(…) w żadnym wypadku nie są związane z fantazjami estetycznymi lub chęcią uzyskania modnych efektów, ale zawierają architektoniczne fakty, które tworzą zupełnie nową typologię budynków mieszkalnych i gmachów publicznych." [23]. Jednym z Pięciu Punktów… było właśnie tworzenie ogrodów dachowych, mających zapewnić możliwość systematycznego użytkowania przez mieszkańców, chroniących konstrukcję betonową przed wahaniami temperatury, utrzymujących stosunkowo stałą wilgotność na powierzchni betonu oraz rekompensujących przekształcenie środowiska naturalnego. Pierwsze próby oszacowania oszczędności energii dzięki pokrywaniu dachów roślinnością przeprowadzono w latach 60. XX wieku w Niemczech [4]. Gwałtowny rozwój technologii mających na celu poprawę oddziaływania budynku na środowisko nastąpił tamże w lat[...]

Przegrody zielone - wpływ na ochronę cieplną budynku i jego otoczenie Część II. Ocena ekonomiczna


  Dokonano oceny ekonomicznej ekstensywnego dachu budynku biurowego z wykorzystaniem dwóch metod: metody stosowanej w ocenie opłacalności przedsięwzięć termomodernizacyjnych opartej na analizie prostego czasu zwrotu SPBT oraz metody kosztów globalnych, zalecanej w ocenie rozwiązań systemów instalacyjnych, w tym również ocenie działań termomodernizacyjnych, zgodnie z Dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady oraz uzupełniającym Rozporządzeniem. Obliczenia prostego SPBT i zdyskontowanego czasu zwrotu DPBT wykonano dla dwóch wariantów konstrukcyjnych stropodachu o różnej izolacyjności termicznej. Otrzymane wyniki porównano z danymi literaturowymi. W analizie kosztów globalnych zwrócono uwagę na podział tych kosztów między inwestorem i użytkownikiem w zależności od rozwiązania dachu.1. Wprowadzenie Ocena ekonomiczna rozwiązań budowlanych, instalacyjnych i zintegrowanych wykonywana jest najczęściej na podstawie analizy kosztów inwestycyjnych i eksploatacyjnych budynku z systemami instalacyjnymi lub wybranych elementów tych systemów. Podstawowym parametrem oceny kosztów eksploatacyjnych jest zużycie energii na cele ogrzewania, wentylacji i klimatyzacji. Obniżenie zużycia energii do ogrzewania można najprościej oszacować, obliczając sezonowe obniżenie strat ciepła przez przenikanie przez przegrody budowlane i wykorzystując metodę oceny opłacalności przedsięwzięć termomodernizacyjnych [3]. W metodzie tej prosty czas zwrotu SPBT jest wskaźnikiem oceny efektywności. Inną, zalecaną obecnie metodą oceny środków poprawiających charakterystykę energetyczną, jest metoda kosztów globalnych w cyklu życia budynku. Stosowanie jej jest zgodne z Dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 2010/31/UE z 19 maja 2010 r. [4] i Rozporządzeniem Delegowanym Komisji UE NR 244/2012 z 16 stycznia 2012 r. uzupełniającym Dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady [8]. W artykule zawarto wyniki oceny ekonomicznej wybranego dachu zielonego, uzyskane metodą SP[...]

"IEA EBC Annex 66- Definition and Simulation of Occupant Behavior in Buildings" DOI:10.15199/9.2015.5

Czytaj za darmo! »

Monitorowanie i modelowanie zachowań użytkowników to bardzo istotne zagadnienie w aspekcie zarządzania energią, szczególnie w przypadku budynków netto zero energetycznych lub netto zero emisyjnych. Spojrzenie na te systemy z perspektywy użytkownika, umożliwia tworzenie dokładniejszych modeli procesów energetycznych zachodzących w obiektach budowlanych. Modele użytkowników mają znaczenie zarówno w fazie projektowej przedsięwzięć inwestycyjnych (symulacje energetyczne), jak i w trakcie eksploatacji obiektów (systemy sterowania). Celem niniejszego artykułu jest omówienie zagadnienia i przedstawienie wybranych projektów badawczych dotyczących tematyki IEA EBC Annex’u 66.Efektywność energetyczna, ekonomiczna i środowiskowa w całym cyklu życia produktu jest obecnie jednym z najistotniejszych zagadnień w branży budowlanej. Choć ważna jest ona w każdej gałęzi przemysłu i w każdym procesie produkcyjnym, to w naszym przypadku dotyczy ona systemu: budynek łącznie z jego technicznym wyposażeniem (B+TWB). Coraz powszechniejszym narzędziem do analizy B+TWB w fazie eksploatacji są programy symulacyjne. Aby przeprowadzona analiza była wiarygodna, konieczne jest stworzenie poprawnego modelu matematycznego badanego obiektu. Model jest zawsze pewnym uproszczeniem rzeczywistości, a jego jakość zależy od poprawności przyjętych założeń, a to jest warunkowane właściwym zrozumieniem modelowanych procesów. Najwłaściwszy opis procesów zachodzących w B+TWB można stworzyć uwzględniając podstawową funkcję budynku, którą jest kreowanie pożądanego (odpowiedniego) środowiska (pracy, życia…) przez użytkowników, w sytuacji zmiennego środowiska zewnętrznego (warunków atmosferycznych) [1]. Dlatego symulacja efektywności budynków powinna opierać się na modelowaniu interakcji: człowiek - B+TWB, (rys. 1). Inne podejście prowadzi do błędnych wyników, np. przyjmować B+TWB, jako obiektu dostarczającego wyłącznie produkt, jakim jest odpowiednie środowis[...]

Rozwiązanie problemu wymiany powietrza w budynkach niemal zeroenergetycznych DOI:10.15199/33.2016.08.24


  W artykule przedstawiono zasady bilansowania energetycznego budynków ze szczególnym uwzględnieniem budynków niemal zeroenergetycznych (nZEB). W obliczeniach zwrócono uwagę na wzajemne relacje i proporcjemiędzy wymianą powietrza na drodze wentylacji mechanicznej oraz infiltracją wywołaną oddziaływaniem klimatu zewnętrznego i uzależnioną od szczelności powietrznej budynku. Zaprezentowano przykładowe rozwiązania instalacji wentylacji mechanicznej do budynków nZEB, które stwarzają warunki energooszczędnej eksploatacji. Słowa kluczowe: bilansowanie energetyczne budynków, wymiana powietrza, zapotrzebowanie energii na cele wentylacji, energooszczędna eksploatacja, rozwiązania instalacji wentylacji mechanicznej.Zgodnie z regułą kosztów optymalnych, budynek niemal zeroenergetyczny (nZEB) powinien być tak skonfigurowany, aby wartość optymalna EP została osiągnięta przy minimalnym koszcie globalnym, wyznaczonym w warunkach krajowych dla danej kategorii budynku [1, 9]. Dla projektantów bardzo ważne są wymagania dotyczące izolacyjności cieplnej przegród, którewpływają nawartość rocznego zapotrzebowania energii użytkowej (EU). Jednak zależy ona też od przepływu powietrza w budynku, na co wpływa układ wentylacyjny oraz infiltracji powietrza przez zewnętrzną obudowę budynku, zależną od szczelności powietrznej, co nie zawsze jest doceniane [2, 4, 5, 8]. Badanie szczelności powietrznej budynku, choć ważne, dotychczas w Polsce traktuje się tylko jako zalecenie [7]. Tymczasem szczelność wpływa w sposób znaczący na wentylacyjne straty ciepła oraz na zapotrzebowanie EU i końcowej na ogrzewanie i wentylację. Celem artykułu jest ocena wpły[...]

 Strona 1  Następna strona »