Wyniki 1-2 spośród 2 dla zapytania: authorDesc:"Paulina Woźniak"

Autentyczność chłodzonych surowców i produktów pochodzenia zwierzęcego DOI:10.15199/8.2018.1.1


  Rosnące zainteresowanie konsumentów żywnością i jej rzeczywistym składem, ważna stała się problematyka autentyczności produktów. Do najczęstszych problemów autentyczności produktów należą zmiany ilościowe oraz jakościowe, a także podanie błędnych informacji na opakowaniu. Modyfikacje ilościowe to takie, które prowadzą do zmniejszenia lub zwiększenia określonego składnika w surowcu lub produkcie, zaś modyfikacje jakościowe odnoszą się do zatajenia informacji dotyczących użytych składników i nie podaniu ich na etykiecie. Nieprawidłowe oznakowanie dotyczy nieprawdziwych informacji w zakresie pochodzenia, czy też terminów przydatności do spożycia. Słowa kluczowe: autentyczność, mięso, produkty mięsne, mleko, produkty mleczne Due to the growing interest of consumers in food and its real composition, the issue of the products authenticity has become immensely important. The commonest problems of the authenticity of products include quantitative and qualitative changes, as well as providing incorrect information on the packaging. Quantitative modifications are those that lead to the reduction or increase of a specific component in the raw material or product, and qualitative modifications refer to the concealment of information about the ingredients used and not to be given on the label. Incorrect labeling means false information about the origin or dates of shelf-life. Key words: authenticity, meat, meat products, milk, dairy products Zjawisko fałszowania żywności sięga tysięcy lat. Obecnie w wielu krajach istnieją regulacje prawne odnoszące się do kwestii autentyczności produktów. Ze względu na globalny charakter tego problemu niezbędne są przepisy o charakterze ponadnarodowym (FAO, UE), które umożliwią wyeliminowanie problemu na arenie międzynarodowej, gdzie jest on najbardziej dostrzegalny [8]. Definicje zjawiska fałszowania żywności, które funkcjonują w polskim prawodawstwie można sprowadzić do tego, iż prod[...]

Metody wykrywania zafałszowań chłodzonych produktów pochodzenia zwierzęcego DOI:10.15199/8.2018.1.3


  1. WPROWADZENIE Znakowanie zwierząt poprzez stosowane kolczyki, tatuaże, numery identyfikacyjne i paszporty ma na celu zapewnienie m.in. monitorowania łańcucha żywności. Dbając o bezpieczeństwo żywności, zapewnienie producentom sprawiedliwej konkurencji oraz potwierdzenie oznaczeń regionalnych, istnieje dodatkowa potrzeba kontroli autentyczności produktów pochodzenia zwierzęcego [7]. W większości przypadków konsument nie jest w stanie samodzielnie wykryć występowania zafałszowania, a badanie produktów jest trudne, kosztowne i pracochłonne [4]. W celu poddania żywności analizie, czy nie jest zafałszowana, stosowane są metody fizykochemiczne, biologiczne i immunologiczne, a także uzupełniające analizy chemometryczne [7]. Schemat 1. Metody wykrywania zafałszowań żywności 2. ANALIZY FIZYKOCHEMICZNE ● Chromatografia Analiza chromatograficzna to metoda polegająca na rozdzieleniu substancji i ich identyfikacji. Podział próby wynika z różnego powinowactwa badanych substancji do eluentu - fazy niestacjonarnej i złoża kolumny - fazy stacjonarnej, co powoduje, iż substancje z różną prędkością dzielą się między obie fazy. Ze względu na stan skupienia fazy ruchomej wyróżniamy: chromatografię gazową (GC - ang. gas chromatography) oraz wysokosprawną chromatografię cieczową ( HPLC - ang. high-perfomance liquid chromatography) [12]. Istnieją różne odmiany HPLC m.in. w formie izokratycznej, gradientowej, z klasycznym detektorem UV, detektorem amperometryczno-pulsacyjnym PAD i diodowym detektorem DAD. Chromatografia cieczowa znalazła zastosowanie w badaniu: białek, peptydów, aminokwasów, kwasów nukleinowych, polisacharydów i witamin. Dodatkowo stała się przydatna w procesie wykrywania zafałszowań produktów owczych lub kozich, poprzez stosowanie niedeklarowanego dodatku mleka krowiego, stosowania zabronionych barwników w żywności, analizie autentyczności masła oraz wykrywaniu pestycydów, środków ochrony roślin, l[...]

 Strona 1