Wyniki 1-10 spośród 10 dla zapytania: authorDesc:"Emil Tomczak"

Innowacyjna metoda minimalizacji czasów wyłączeń zwarć doziemnych w głębi sieci SN na podstawie urządzenia MiROD-6 DOI:10.15199/74.2018.9.8


  Sieci elektroenergetyczne średniego napięcia (SN) w polskim systemie elektroenergetycznym charakteryzują się nieskutecznie uziemionym punktem neutralnym, ale również różnym charakterem pracy linii elektroenergetycznych tworzących te sieci. Sieci SN to sieci odbiorcze jednostronnie zasilane, w których linie pracują przede wszystkim w układzie promieniowo-odbiorczym. Niektóre fragmenty sieci SN pracują w układzie pierścieniowym lub tylko zachowują możliwość dwustronnego zasilania. Różnią się sposobem pracy punktu neutralnego, czego konsekwencją są odmienne zjawiska towarzyszące zwarciom doziemnym w tych sieciach, co pociąga za sobą potrzebę stosowania innych nastaw zabezpieczeń oraz innych kryteriów działania funkcji od zwarć doziemnych. Stały wzrost mocy przesyłanej i rozdzielanej sieciami SN, spowodowany zwiększaniem się zapotrzebowania na energię elektryczną oraz dużą koncentracją odbiorników, szczególnie w aglomeracjach i w ich otoczeniu wymusza rozbudowę sieci SN o nowe odcinki. Sytuacja taka na przestrzeni lat powoduje, że linia SN wychodząca z GPZ-tu rozrasta się powierzchniowo i staje się silnie rozgałęziona. Konieczność minimalizacji zasięgu awarii i czasów wyłączeń podczas zakłóceń wymusza na dostawcach energii stosowanie urządzeń montowanych w głębi sieci napowietrznej, które mogą spełniać funkcje łączników wyposażonych w automatykę zabezpieczeniową analogicznie jak na stacjach elektroenergetycznych. Obecnie stosowane są dwa rozwiązania w postaci reklozerów i sekcjonalizerów. Reklozery są urządzeniami całkowicie niezależnymi i są równoznaczne z przesunięciem rozdzielni SN głęboko w sieć. Mają wbudowany układ zabezpieczeń nadprądowych (od zwarć jedno- i wielofazowych) oraz układ automatyki SPZ i wyłącznik mocy. Sekcjonalizery są to napowietrzne rozłączniki otwierające się automatycznie w przerwie beznapięciowej po wyłączeniu linii przez wyłącznik (pole w GPZ lub reklozer) pracujący w cyklu SPZ. Po wyizolowaniu pr[...]

Analiza metod zwiększania szybkości eliminowania uszkodzonych odcinków sieci SN

Czytaj za darmo! »

Topologia sieci średnich napięć powstała kilkadziesiąt lat temu. Postęp techniczny przyniósł w tym czasie wiele nowoczesnych rozwiązań technicznych. Trudno sobie wyobrazić, jak wyglądałyby sieci średniego napięcia, gdyby w dzisiejszej rzeczywistości zaczęto projektować je od nowa (co można zaproponować z punktu widzenia zabezpieczeń). Zakładamy, że sieć 110 kV i rozmieszczenie stacji 110 kV [...]

Zastosowania cewek Rogowskiego w energetyce

Czytaj za darmo! »

Przekładniki prądowe mają bardzo dużo zalet - są proste w budowie, niezawodne i trwałe. Mają również dużo wad - z błędem przenoszą udary prądu zawierające składową stałą [1], a występujące zjawisko pozostałości magnetycznej pogłębia te błędy. Waga przekładników prądowych wzrasta w miarę wzrostu prądu znamionowego przekładnika. Z tych powodów nieustannie poszukuje się sposobów zastąpienia pr[...]

Zabezpieczenie różnicowe silników zasilanych z przemienników częstotliwości

Czytaj za darmo! »

W praktyce eksploatacyjnej brakuje przepisów określających zasady stosowania zabezpieczeń silników na napięcie przekraczające 1 kV. Ukształtowała się jedynie wiedza inżynierska, według której każdy silnik powinien być zabezpieczony od zwarć międzyfazowych. Zabezpieczenia od skutków zwarć międzyfazowych należy wykonać bezpiecznikami w trzech fazach, w połączeniu z odłącznikami mocy. Jeśli charakterystyka znamionowa bezpieczników nie pozwala na spełnienie warunków dotyczących mocy zwarciowej, to zabezpieczenie należy wykonać:  przy silnikach o mocy do 2000 kW, a także większych, lecz mających tylko trzy wyprowadzone końce uzwojenia - jako zabezpieczenie nadmiarowo-prądowe bezzwłoczne, dwufazowe (obecnie zawsze trójfazowe),  dla silników o mocy powyżej 2000 kW i [...]

Zabezpieczenia różnicowe w pracach rozwojowych Instytutu Energetyki


  Rozwój rozproszonych źródeł wytwarzania utrudnia warunki działania automatyki zabezpieczeniowej, a ukazujące się rozporządzenia zwiększają wymagania co do szybkości i selektywnego eliminowania zwarć. W tych warunkach tylko zabezpieczenia różnicowe (odcinkowe) mogą sprostać wymaganiom. Cechą jednak tych zabezpieczeń jest brak możliwości realizacji rezerwy zdalnej, dlatego równolegle z zabezpieczeniami różnicowymi należy rozwijać układy LRW. W artykule zaprezentowano prace Instytutu Energetyki prowadzone w celu rozwiązywania wskazanych problemów. Zabezpieczenia różnicowe transformatorów Pierwsze cyfrowe zabezpieczenie różnicowe opracowane w IEn Pierwszym cyfrowym zabezpieczeniem różnicowym opracowanym w Instytucie Energetyki dla transformatorów dwu- i trójuzwojeniowych był przekaźnik RRTC-1, opracowany 11 lat temu w celu zastępowania wyeksploatowanych i zawodnych zabezpieczeń RRTT-7. Najkrócej można go scharakteryzować: ● Zastosowanie techniki cyfrowej pozwoliło na wyeliminowanie przekładników wyrównawczych i uproszczenie schematu przyłączeniowego. Wszystkie przekładniki są łączone w gwiazdę i uziemiane w miejscu zainstalowania, a grupę połączeń transformatora nastawia się w zabezpieczeniu. ● Zabezpieczenie RRTC-1 jest stabilizowane prądem skrośnym i dodatkowo drugą i piątą harmoniczną. Stabilizowanie drugą i piątą harmoniczną oznacza, że nigdy nie występuje stan zablokowania zabezpieczenia bez względu na wartość wymienionych harmonicznych, zmianie ulega tylko czułość zabezpieczenia. ● W zabezpieczeniu RRTC-1 nie zastosowano funkcji porównywania prądów Io w zerze transformatora i w przewodach fazowych uzwojeń WN, ponieważ takie zabezpieczenie nie reaguje na zwarcia zwojowe i tym samym nie poprawia właściwości zabezpieczenia różnicowego. ● Zabezpieczenie różnicowe RRTC-1 dla dużych wartości prądu staje się zabezpieczeniem nadprądowym, ale to w żadnym wypadku nie zastępuje zabezpieczeń nadprądowych, zna[...]

Zabezpieczenia szyn i układy rezerwy wyłącznikowej w stacjach 110 kV/SN


  Rozwój rozproszonych źródeł energii wymaga szybkiego i selektywnego wyłączania zwarć w sieci 110 kV. Jednym z warunków osiągnięcia tego celu jest powszechne stosowanie zabezpieczeń szyn i lokalnej rezerwy wyłącznikowej LRW. W związku z tym niezbędne jest przedyskutowanie wymagań dla tych urządzeń, zapisanych w [1-5]. Rozwój rozproszonych źródeł energii stawia dodatkowe wymagania zabezpieczeniom w otoczeniu tych źródeł. Obecnie budowane są głównie odnawialne źródła energii (w skrócie OZE). Źródła wytwórcze dla utrzymania się w pracy nie mogą stracić kontaktu z siecią, nawet w cyklu SPZ, jeżeli zwarcie nie występuje na elemencie, do którego dołączone jest źródło. W przypadku źródeł na odczepie od linii, zjawisko podparcia prądowego wpływa na błędy pomiaru impedancji zabezpieczeń odległościowych linii. Niektóre źródła są wrażliwe na udary prądowe spowodowane przez automatykę SPZ. Tradycyjne zabezpieczenia zbudowane w oparciu o zabezpieczenia odległościowe nie zapewniają selektywnego wyłączenia zwarcia z wymaganym czasem 150 ms. Zwarcia przemijające zlokalizowane w pobliżu stacji B są likwidowane szybko, a w strefach X1w zabezpieczeń odległościowych w stacjach A i C przez obustronne pozbawienie stacji B napięcia w cyklu SPZ (rys. 1). A B C X1W X3 X2 X1N X2 X3 X1W X1N OZE Rys. 1. Zasięgi stref zabezpieczeń odległościowych w polach A → B i C → B dla zwarcia w pobliżu stacji B strefy X1N nie reagują, strefy X1w mogą uruchomić obustronnie SPZ, strefy X2 wyłączają zwarcie z opóźnieniem, strefy X3 stanowią doskonałą rezerwę dla uszkodzonych zabezpieczeń i wyłączników W1 W6 W3 W4 W5 W7 S7 S5 S6 S2 S4 S3 S1 W2 Sekcja 1 Sekcja 2 Rys. 2. Fragmenty systemu znajdujące się pomiędzy wyłącznikiem i przekładnikami (oznaczone S1 do S7) są to odcinki martwe, zwarcia na tych odcinkach mogą eliminować w czasie do 150 ms tylko zabezpieczenia szyn, wysyłając impuls wyłączający, na drugą stronę tego elementu sieci, w kt[...]

Doświadczenia z uruchomienia i eksploatacji systemu zdalnego sterowania rozłącznikami w RDR Myszków

Czytaj za darmo! »

Od dłuższego już czasu w codziennym życiu społecznym rośnie znaczenie i cena energii elektrycznej, a jednocześnie obniżają się ceny urządzeń technicznych i elektronicznych. Wymusza to dążenie do lepszego zarządzania terenową siecią SN i do automatycznego eliminowania uszkodzonych odcinków sieci, co znacząco zmniejsza ilość energii niedostarczonej odbiorcom. Tymi istotnymi zagadnieniami zajm[...]

Zabezpieczenie różnicowe transformatorów RRTC-3


  W 1999 r. Instytut Energetyki wprowadził do eksploatacji swoje pierwsze cyfrowe zabezpieczenie różnicowe transformatorów oznaczone RRTC-1. Głównym przeznaczeniem tego zabezpieczenia było zastępowanie wyeksploatowanych i zawodnych zabezpieczeń analogowych typu RRTT-6 i RRTT-7. Z tego względu zabezpieczenie RRTC-1 zostało opracowane jako urządzenie jednozadaniowe (tylko zabezpieczenie różnicowe transformatora), a korzystając z możliwości techniki cyfrowej wyposażono je w dodatkowe funkcje, usprawniające proces uruchamiania i eksploatacji.Do nowych lub modernizowanych obiektow (z uwagi na wag. transformatora)[...]

 Strona 1