Wyniki 1-3 spośród 3 dla zapytania: authorDesc:"Lena Krawczyk"

Badanie przepływu zawiesiny lodowej przez zawór kulowy DOI:10.15199/8.2017.1-2.4


  Artykuł zawiera krótką charakterystykę zawiesiny lodowej, na którą składają się właściwości fizyczne, sposób określania właściwości reologicznych oraz zastosowanie. Ponadto scharakteryzowano fragment stanowiska badawczego, który zawierał elementy niezbędne do przeprowadzenia badań przepływu zawiesiny lodowej przez zawór kulowy. Pomiary wykonano dla trzech różnych zaworów przy dwóch ustawieniach trzpienia i przy sześciu różnych temperaturach. Na podstawie wyników dokonano krótkiej analizy możliwości zastosowania różnych zaworów dla małych wielkości przepływu zawiesiny lodowej. Określono też wpływ temperatury oraz wartości przepływu na różnicę ciśnień. Słowa kluczowe: zawiesina lodowa, lód binarny, zawór kulowy, różnica ciśnień, przepływ laminarny The article contains a short description of an ice slurry, which consists of physical qualities, the method used to assess rheological qualities and application. Moreover, a part of a research post, holding the essential elements used to research the ice slurry flowing through ball valve, has been characterized. The measurements have been taken from three different valves with two rotation settings and six various temperatures. On the basis of the results, a short analysis of the possible uses of different valves for small flows of ice slurry has been carried out. The influence of temperature and the flow value on the pressure difference has been determined as well. Keywords: ice slurry, binary ice, ball valve, differential pressure, laminar flow Oznaczenia: ρ - gęstość , ρS - gęstość lodu , t - temperatura [˚C], T - temperatura [K], xa - stężenie cieczy nośnej [%] 1. WSTĘP Zawiesiną lodową nazywa się mieszaninę, której składnikami są drobne kryształki lodu oraz ciecz. Bazowa ciecz lodu binarnego (inna nazwa zawiesiny lodowej) to woda, która może zawierać dodatek. Dodatek ten ma na celu obniżenie temperatury zamarzania wody. Opis składu zawiesiny lodowe[...]

Badanie zależności współczynników strat miejscowych w zaworach kulowych od liczby Reynoldsa z modelu Binghama DOI:10.15199/8.2018.3.2


  Wykaz symboli Oznaczenia: A - powierzchnia [m2] Circ - obwód [m] D - średnica [m] k - współczynnik strat miejscowych [-] L - odcinek prosty [m] p - ciśnienie [Pa] Re - liczba Reynoldsa [-] w - prędkość [m/s] xs - udział masowy lodu [%] Symbole greckie: Δ - różnica μp - dynamiczny współczynnik lepkości plastycznej [Pa·s] ρ - gęstość [k·m-3] Indeksy dolne: B - Bingham L - ciecz bazowa; meas - wartość z pomiarów; zl - zawiesina lodowa 1. WSTĘP Współczesny świat dąży do zastępowania dotychczasowych technologii takimi, które charakteryzują się proekologicznością. Zabiegi te dotyczą również w dużej mierze branży chłodniczej, gdzie często dochodzi do kolejnych zaostrzeń przepisów, mających na celu poprawę ochrony środowiska [4]. Przykładem może być eliminacja wykorzystania freonów (CFC), a także freonów z grupy HCFC. W czasie, gdy odgrywały one znaczącą rolę w chłodnictwie i dominowały nad innymi czynnikami, niewątpliwie przyczyniły się do destrukcji atmosfery, a dokładnie warstwy ozonowej. Obecnie w branży chłodniczej można zauważyć pewne trendy wykorzystujące chłodziwa, będące neutralnymi dla środowiska, wśród których można wymienić m. in. dwutlenek węgla, wodę, powietrze, a także amoniak [13]. Zastosowanie wymienionych wyżej chłodziw, chociaż jest nieszkodliwe dla środowiska, to nie jest rozwiązaniem wolnym od wad. Wśród tychże wad można wymienić niedostatecznie wysoki współczynnik przewodzenia ciepła. Rozwiązaniem tego problemu może być wykorzystanie zawiesiny lodowej. Stosunkowo duży współczynnik przewodzenia ciepła, brak negatywnego wpływu na środowisko (w tym warstwę ozonową), to nie jedyne zalety. Zawiesinę lodową można wykorzystywać również jako medium akumulujące ciepło [1]. Są znane także wady wykorzystywania zawiesiny lodowej, jednak nie mają one wpływu na wzrost jej popularności w branży chłodniczej. Realizowanie badań związanych z tą mieszaniną wody i kryształków lo[...]

Problemy w badaniach przepływu zawiesiny lodowej DOI:10.15199/8.2018.4.2


  Oznaczenia: w - prędkość [m/s], p - ciśnienie [Pa], Δ - różnica. WSTĘP Współcześnie prowadzonych jest wiele badań, których celem jest realizacja założonych postanowień i weryfikacja hipotez. Wyniki zawsze umożliwiają sformułowanie mniej lub bardziej oczekiwanych wniosków. Niestety jednak nie zawsze dochodzi do krytycznej oceny wyników, co może powodować pojawianie się komplikacji i wątpliwości w przypadku powtórzenia badań przez inne osoby. Istotnym warunkiem do tego, by określić badania jako zaprojektowane i zrealizowane poprawnie jest ich powtarzalność. Jeżeli w trakcie przeprowadzania badań dochodzi do licznych problemów i niejasności, konieczne jest omówienie ich po to, by móc je uwzględnić w czasie analizy lub spróbować je wyeliminować, dzięki czemu kolejne pomiary będą bardziej wiarygodne. Krytyczna ocena daje również możliwość udoskonalenia badań w przyszłości. Niniejszy artykuł odnosi się do badań przepływu zawiesiny lodowej przez zawór kulowy [5]. Głównym przedmiotem analizy była zależność współczynnika strat miejscowych w zaworze od liczby Reynoldsa z modelu Binghama, a także zależność spadku ciśnienia w zaworze kulowym od prędkości zawiesiny lodowej w badanym zaworze dla różnych wartości udziału lodu w mieszaninie [6]. Chociaż wyniki badań zostały już opublikowane, to krytyczna ocena jest niezbędna, gdyż podczas realizacji pomiarów dochodziło do wielu zaburzeń, prowadzących do trudności w wykonywaniu precyzyjnych odczytów. ZASTOSOWANIE ZAWIESINY LODOWEJ Poprawność i wiarygodność odczytywanych parametrów w czasie badań dotyczących zawiesiny lodowej jest bardzo ważna, gdyż znajduje ona bardzo szerokie zastosowanie w różnych dziedzinach. Znajomość właściwości tego medium jest zatem niezbędna do prawidłowego przeprowadzenia badań. Aby zawiesina lodowa mogła być wykorzystana w danej dziedzinie, musi spełniać wymogi dotyczące temperatury, tak jak zostało to przedstawione w tabeli 1. Tabela [...]

 Strona 1