Wyniki 1-2 spośród 2 dla zapytania: authorDesc:"Paweł PRUS"

OKREŚLENIE NOŚNOŚCI WYBRANYCH POŁĄCZEŃ MONTAŻOWYCH BLACH ZE STOPU ALUMINIUM EN AW-5754 DOI:


  W procesach montażu występują połączenia różnego rodzaju, które najczęściej klasyfi kowane są ze względu na ich konstrukcję wykonania na rozłączne i nierozłączne [3]. Wybór określonego rodzaju połączenia uwarunkowany jest wieloma czynnikami, m.in.: cechami geometrycznymi połączenia, rodzajem łączonych materiałów, wymaganiami dotyczącymi rodzaju połączenia, warunkami eksploatacyjnymi i innymi [1, 7, 11, 12]. Przedmiotem analiz były połączenia klejowe, nitowe oraz klejowo-nitowe blach wykonanych ze stopu aluminium EN AW-5754. Klejenie jest jedną z wielu metod wykonywania połączeń nierozłącznych części maszyn. Postęp w dziedzinie doskonalenia jakości klejów pozwala na coraz szersze stosowanie tych połączeń w wielu odpowiedzialnych konstrukcjach lotniczych, morskich i budowy maszyn [8]. Połączenia klejowe mają wiele zalet [10] (tłumienie drgań, możliwość łączenia różnego rodzaju materiałów, uszczelnianie połączenia, itp.), obarczone są również wadami (np. małą odpornością na naprężenia normalne). Najkorzystniejszymi i najczęściej stosowanymi konstrukcjami wykonywania połączeń klejowych są połączenia zakładkowe, które uzyskują najwyższą wytrzymałość, kiedy pracują w warunkach ścinania [8]. Problemem, jaki często można napotkać podczas wykonywania takich połączeń, jest nieosiowe przyłożenie sił zewnętrznych, ale pomimo tego w takich konstrukcjach oprócz naprężeń stycznych występują dodatkowe naprężenia rozciągające, skierowane prostopadle do warstwy kleju. Rozwiązaniem wspomnianego problemu może być m.in. zastosowanie nitów jako elementów dociskających klejone elementy, dzięki czemu możliwe jest zmniejszenie negatywnego działania naprężeń odrywających. Jest to połączenie dwóch powszechnie stosowanych procesów łączenia: nitowania i klejenia. Dzięki temu wykorzystuje się zalety nitowania i klejenia, jednocześnie eliminując liczne wady towarzyszące każdemu z tych procesów OKREŚLENIE NOŚNOŚCI WYBRANYCH POŁĄCZEŃ MONTAŻOWYCH BLACH [...]

Warunki przywracania struktury siedlisk dla ryb na odcinku Wisłoki w km 73+200 - 42+600 DOI:


  W artykule przedstawiono zadania stanowiące część projektu "Przywrócenie drożności korytarza ekologicznego rzeki Wisłoki i jej dopływów. Koncepcja obejmuje struktury ułożenia głazów, wraz z określeniem potrzebnej objętości głazów i żwirów. W wyniku podjętych dzialań możliwe było określenie struktury i powierzchni zarówno siedlisk, jak i tarlisk dla ryb. Prezentowany materiał dotyczący koncepcji działań prowadzących do częściowego odtworzenia żwirowych siedlisk dla litofilnych gatunków ryb na odcinku Wisłoki od jazu w Mokrzcu do m. Pustków na długości ok. 30 km biegu rzeki jest jedynym obecnie realizowanym kompleksowym projektem w Polsce. Określono warunki, jakie powinny być spełnione w celu wywołania kontrolowanej erozji bocznej brzegów, oraz wytypowano odcinki rzeki z możliwością wywołania takiej erozji. Zadania przewidziane do realizacji to: Zadanie I. Wykonanie wstępnej oceny stanu rzeki w zakresie hydromorfologii, ichtiofauny i makrobezkręgowców w reprezentatywnych przekrojach rzeki na odcinku Wisłoki od jazu w Mokrzcu do m. Pustków, Zadanie II. Przygotowanie koncepcji działań dla częściowego odtworzenia żwirowych siedlisk dla litofilnych gatunków ryb na odcinku Wisłoki od jazu w Mokrzcu do m. Pustków, Zadanie III. Monitoring i ocena hydromorfologicznego stanu rzeki oraz ichtiofauny i makrobezkręgowców w reprezentatywnych przekrojach rzeki na odcinku Wisłoki od jazu w Mokrzcu do m. Pustków. Podstawowym założeniem było, że podjęte działania nie mogą wpływać niekorzystnie na warunki bezpieczeństwa powodziowego oraz naruszenia warunków korzystania z wód na podstawie wydanych pozwoleń wodno-prawnych. Efektem końcowym są mapy ułożenia głazów, deponowania żwiru i lokalizacji deflektorów (głowic), wg których nastąpi wykonanie prac terenowych. ■ Ocena stanu ekologicznego badanego odcinka Wisłoki Wisłoka jest prawobrzeżnym dopływem Wisły o długości ok. 160 km i powierzchni zlewni ponad 40 tys. km2. Bi[...]

 Strona 1