Wyniki 1-2 spośród 2 dla zapytania: authorDesc:"Sebastian ZAKRZEWSKI"

Badanie systemu kablowego 220 kV DOI:10.15199/48.2018.10.42

Czytaj za darmo! »

Naturalną konsekwencją rozwoju cywilizacyjnego jest rozbudowa infrastruktury energetycznej. Uprzemysłowiony świat funkcjonuje w oparciu o ciągłość dostaw energii elektrycznej, gdzie istotnym czynnikiem staje się wydajny i bezpieczny system jej przesyłu i dystrybucji. Efektywny przesył energii elektrycznej ma obecnie kluczowe znaczenie, decydując o przewadze konkurencyjnej podmiotów i obszarów dysponujących odpowiednią infrastrukturą. W tych systemach najważniejszą rolę spełniają dystrybucyjne i przesyłowe sieci wysokich (Un = 36-150kV) i najwyższych napięć (Un ≥ 150kV) [3]. Przesył energii elektrycznej w sieciach wysokiego i najwyższego napięcia poprzez system kablowy stanowi zawsze technologiczne wyzwanie. W artykule przedstawiono wyniki projektu firmy Tele- Fonika Kable S.A. (TFK) realizowanego we współpracy z Instytutem Energetyki w Warszawie (IEn). Projekt obejmował wykonanie badania typu systemu kablowego 220 kV, zgodnie ze standardem IEC 62067 [2]. Niniejsza norma ustala metody badań i wymagania dotyczące ułożonych na stale systemów kabli elektroenergetycznych na napięcie znamionowe od 150 kV (Um=170 kV) do 500 kV (Um = 550 kV). Wymagania dotyczą kabli jednożyłowych oraz osprzętu do nich, przeznaczonych do zwykłych warunków montażu i eksploatacji, ale nie dotyczą kabli specjalnych i ich osprzętu, takich jak kable podmorskie, dla których może być konieczna modyfikacja badań znormalizowanych lub może być potrzebne opracowanie specjalnych warunków badania. Badania typu są to badania wykonane przed dostawą, na ogólnych zasadach handlowych, w celu potwierdzenia, że jego parametry eksploatacyjne odpowiadają przewidzianemu zastosowaniu. Wykonane jeden raz z wynikiem pozytywnym badania nie muszą być powtarzane, jeżeli dla zastosowanego kabla lub osprzętu nie wprowadzono zmian konstrukcyjnych lub w procesie technologicznym nie wprowadzono zmian, które mogłyby zmienić parametry eksploatacyjne. Identyfikacja obiektów [...]

Optymalizacja pracy jednostek wytwórczych w elektroenergetycznej sieci dystrybucyjnej z generacją rozproszoną

Czytaj za darmo! »

Szansą na realne zwiększenie udziału energii elektrycznej pochodzącej ze źródeł odnawialnych w najbliższych kilkunastu latach jest przemyślany rozwój generacji rozproszonej w elektroenergetycznych sieciach dystrybucyjnych średniego napięcia. Do udowodnienia tej tezy wykorzystane zostały doświadczenia autorów artykułu zdobyte przy wykonywaniu ekspertyz wpływu przyłączanych jednostek wytwórczych na krajowy system elektroenergetyczny lub elektroenergetyczne sieci dystrybucyjne. Dla przykładu podano wybrane wyniki badań, mających na celu optymalizację pracy źródeł wytwórczych w elektroenergetycznej sieci dystrybucyjnej z generacją rozproszoną. Polska podjęła bardzo ambitne zobowiązania znacznego zwiększenia udziału energii elektrycznej pochodzącej ze źródeł odnawialnych. Stan obecny i perspektywy wypełnienia zobowiązań w sposób zwięzły zostały przedstawione w artykule [3]. Według danych publikowanych przez Urząd Regulacji Energetyki w 2008 roku, z trudem wypełniliśmy nasze zobowiązania w tym zakresie. W kolejnych latach będzie coraz trudniej sprostać oczekiwaniom wynikającym z dyrektyw europejskich. Trudności będą wynikały nie z tego, że brakuje zainteresowanych rozwojem elektroenergetyki opartej na źródłach odnawialnych, którzy są gotowi inwestować duże pieniądze w nowoczesne technologie pozyskiwania energii elektrycznej z tych źródeł, ale z tego, że polskie sieci przesyłowe nie są w stanie przyjąć potencjalnie generowanej energii, oraz w wielu przypadkach nie umożliwiają odpowiednich przepływów mocy jako reakcji na zachwianie stabilności napięciowej, spowodowanej na przykład zmianami generacji energii elektrycznej w farmach wiatrowych. Rozbudowa lub tylko modernizacja istniejącej infrastruktury elektroenergetycznej do przesyłu energii elektrycznej wymaga znacznych nakładów finansowych, które musi ponieść operator systemu. Jest to jedno, ale nie jedyne ograniczenie rozwoju infrastruktury przesyłowej. Drugim równie istotnym og[...]

 Strona 1