Wyniki 1-5 spośród 5 dla zapytania: authorDesc:"Jan GODLEWSKI"

Organiczne ogniwa fotowoltaiczne

Czytaj za darmo! »

Organiczne ogniwa fotowoltaiczne (OOF) zbudowane są z materiałów organicznych o małym ciężarze cząsteczkowym lub z polimerów, które aktywnie uczestniczą w konwersji energii świetlnej na elektryczną. Wielu autorów początek współczesnej fotowoltaiki organicznej wiąże z pracą Tanga [1]. Wykazała ona, że heterozłącze ftalocjanina miedzi - barwnik perylenowy pozwala uzyskać wydajność konwersji en[...]

Ekonomiczne i środowiskowe aspekty skoncentrowanej fotowoltaiki DOI:10.15199/48.2015.09.07

Czytaj za darmo! »

W artykule przeanalizowano możliwość wykorzystania promieniowania słonecznego do wytwarzania energii elektrycznej, ze szczególnym uwzględnieniem roli skoncentrowanego promieniowania słonecznego. Skoncentrowana fotowoltaika (CPV), przy użyciu wielowarstwowych ogniw fotowoltaicznych, pozwala na obniżenie kosztów instalacji oraz kosztów wytwarzania energii elektrycznej. Rozwój nowych technologii wytwarzania energii elektrycznej z użyciem skupionego promieniowania słonecznego pozwala także na wykorzystanie korzystających z wysokiej temperatury do generacji energii elektrycznej na różnej drodze. W artykule przeanalizowano także aspekt ekonomiczny i środowiskowy, wynikający z wprowadzania nowych technologii do wytwarzania energii elektrycznej z promieniowania słonecznego. Abstract. The paper examines the possibility of using solar energy to generate electricity, with particular emphasis on the role of concentrated solar radiation. Concentrated photovoltaics (CPV), using multi-layer photovoltaic cells, reduces installation costs as well as generating electricity costs. Development of new technologies for generating electricity using focused solar radiation allows also for the use of high temperature of suitable materials to generate electricity in different ways. The article examines also the economic and environmental aspects, resulting from the introduction of new technologies for generating electricity from solar energy. (Economic and environmental aspects of concentrated photovoltaics). Słowa kluczowe: ogniwa fotowoltaiczne, skoncentrowana fotowoltaika, skoncentrowane elektrownie słoneczne, aspekt ekonomiczny. Keywords: photovoltaic cells, concentrated photovoltaics, concentrated solar power plants, economic aspect. Wprowadzenie Obecnie, coraz szersze wykorzystywanie promieniowania słonecznego do wytwarzania energii elektrycznej powoduje rozwój nowych metod i technologii przetwarzania energii słonecznej w energię elektryczną. Działania w tym [...]

Organiczne tranzystory polowe jako czujniki gazów DOI:10.15199/13.2017.3.5


  Artykuł przedstawia zasadę działania, podstawowe parametry oraz charakterystyki prądowo-napięciowe organicznych tranzystorów polowych (OFET) oraz możliwości wykorzystania tych urządzeń jako czujników gazów. Przedstawiono zasadę działania czujników gazów wykorzystujących OFET, a także potencjalne możliwości aplikacyjne tych urządzeń. Praca przedstawia ponadto przegląd najnowszych doniesień literaturowych dotyczących organicznych tranzystorów polowych jako czujników gazów. Słowa kluczowe: półprzewodniki organiczne, organiczny tranzystor polowy, czujniki gazów.Poszukiwania szybkich i efektywnych sposobów wykrywania gazów i innych substancji, zarówno organicznych jak i nieorganicznych, stanowią ważny obszar aktualnych badań naukowych i technologicznych [2, 3, 7, 8, 14, 16, 17, 19, 21]. Możliwość wytwarzania detektorów gazów i substancji ciekłych z materiałów organicznych pozwala na ich różnorodne zastosowania w technice, medycynie czy też ochronie środowiska. Oczekuje się, że dalszy postęp w tej dziedzinie sprawi, iż w przyszłości będą dostępne czujniki elektroniczne w różnej postaci, wykrywające i kontrolujące stężenie dowolnych gazów i substancji ciekłych w sposób selektywny. Szereg czujników jest już dostępnych na rynku, aczkolwiek nie wszystkie z nich spełniają wymagania stawiane tego typu urządzeniom w zakresie detekcji gazów i substancji ciekłych. Jednym z rodzajów czujników, który może być stosowany do wykrywania związków gazowych i ciekłych są organiczne tranzystory polowe. Celem tego artykułu jest przedstawienie zasady działania tego typu detektorów oraz ich potencjalnych możliwości aplikacyjnych. Ze względu na rozległość tematyki związanej z detekcją materiałów za pomocą organicznych tranzystorów polowych (OFET - Organic Field -Effect Transistor), zakres tego artykułu został ograniczony do detekcji organicznych i nieorganicznych gazów. Zasada działania organicznego tranzystora polowego Budowę organicznego tranzystora [...]

Chłodzenie materii poprzez fluorescencję antystokesowską DOI:10.15199/48.2018.02.41

Czytaj za darmo! »

Istnieje szereg zjawisk fizycznych pozwalających na obniżenie temperatury materii. Zwykle, do chłodzenia materii wykorzystuje się procesy termodynamiczne, zjawiska termoelektryczne oraz zjawiska magnetoelektryczne. Natomiast procesy chłodzenia materii oparte o zjawiska optyczne, są stosunkowo mało znane, aktualnie badane i wdrażane. Spośród zjawisk optycznych, do chłodzenia materii, jest wykorzystywana fluorescencja antystokesowska [1, 2], zderzenia strumienia fotonów z atomami gazu [3], rzadziej rozpraszanie ramanowskie [4]. Optyczne metody chłodzenia materii mają zalety ale i szereg wad. Istotnymi wadami tych metod jest to, że chłodzenie może być realizowane tylko w wybranych materiałach, a uzyskiwana moc chłodząca układu nie jest zbyt duża. Układy chłodzące oparte o metody optyczne mają także względnie niską wydajność i wymagają stosowania laserów. Najbardziej znaną metodą chłodzenia optycznego są systemy wykorzystujące fluorescencję antystokesowską. Istotnymi zaletami tej metody jest to, że można na tej bazie schłodzić obiekty do dosyć niskich temperatur oraz że system chłodzący jest niewielki i nie posiada części ruchomych. Metoda ta wykorzystuje lasery oraz materiały optyczne wysokiej jakości i obecnie, jej wykorzystanie jest przewidywane w zaawansowanych technicznie urządzeniach, używanych w technice kosmicznej czy rakietowej. Należy oczekiwać, że wraz z rozwojem technologii otrzymywania odpowiednich materiałów optycznych oraz odpowiednich laserów, metoda ta będzie wkrótce wykorzystywana w urządzeniach powszechnego użytku do chłodzenia niewielkich elementów. W tym artykule przedstawiona zostanie istota metod chłodzenia materii oparta na fluorescencji antystokesowskiej. Istotę fizyczną tej metody chłodzenia materii zaproponował po raz pierwszy Pringsheim [1]. Istota systemu chłodzenia Aby dany element materii mógł być chłodzony, warunkiem koniecznym jest odprowadzenie ciepła z danego materiału. Odprowadzenie ciepł[...]

Organic photovoltaics - chosen aspects


  Preparation of inorganic solar cells usually requires very costly and complicated high temperature vacuum deposition techniques. Furthermore, materials used for fabrication of these cells are expensive and often dangerous for the environment, not to mention the hazardous and toxic substances used during manufacturing process and its by-products [1]. Hence, organic solar cells (OSCs), that can be fabricated from relatively cheap materials, using simple solution coating techniques, i.e. ink-jet printing or spin and dip coating, which do not require high temperatures nor the usage of hazardous substances, seem to be a promising alternative for the inorganic photovoltaics. Moreover, the number of organic materials is much greater than the number of inorganic ones, so the potential of applications of organic materials in photovoltaics is greater as well. However, relatively low efficiency and fast degradation of organic solar cells [2, 3] are serious drawbacks that hinder commercialization of organic photovoltaic diodes. Designing organic solar cells with higher energy conversion efficiency and stability is impossible without extensive knowledge on all physical and chemical processes taking place inside organic photovoltaic devices in the dark and under illumination. Even though there are many experimental works showing the performance of OSCs, theoretical model for the photovoltaic effect taking place in these devices has not been developed yet. Significant differences in structure of organic and inorganic materials result in different types of interactions between molecules. Thus, even though the mechanisms of photovoltaic effect in inorganic systems are well known and described in literature, processes that affect photovoltaic phenomenon in organic systems still need further understanding. Thus, research we run in our laboratory is focused on analysis of the above mentioned processes. Photovoltaic phenomenon in organic systems [...]

 Strona 1