Wyniki 1-2 spośród 2 dla zapytania: authorDesc:"Maciej Pawlak"

Jednowymiarowe modele matematyczne osadników wtórnych


  Dokonano przeglądu jednowymiarowych modeli osadników wtórnych, stosowanych w mechaniczno-biologicznych oczyszczalniach ścieków. Przedstawiono kinematyczno-bilansowy model Kyncha oraz jego rozszerzenie o człon dyspersyjny. Przedyskutowano metody rozwiązań modelowych równań różniczkowych i zilustrowano je przykładowymi obliczeniami. Zwrócono uwagę na duże niepewności w wyznaczaniu prędkości opadania strefowego osadu czynnego oraz współczynnika dyspersji, rzutujące na niepewność wyników modelowania pracy osadnika.Wprowadzenie Osadniki wtórne można spotkać praktycznie w każdej miejskiej oczyszczalni ścieków, a także są one stosowane w małych biologicznych oczyszczalniach (przydomowych). Osadnik wtórny jest ważnym urządzeniem w oczyszczalni ścieków, gdyż umożliwia rozdzielenie fazy stałej (kłaczków osadu czynnego lub strzępków oderwanej błony biologicznej) od fazy płynnej (wody). Napływające cząstki stałe osiadają, a część osadów gromadzących się na dnie, z powrotem dostarczana jest do komory osadu czynnego, by wspomóc proces biologicznego oczyszczania. Dzięki sedymentacji zawiesiny, prawie czysta woda wypływa przez przelew górny osadnika i kierowana jest do odbiornika. W małych oczyszczalniach ścieków można spotkać tradycyjne osadniki wtórne (o mniejszych wymiarach niż w zbiorczych oczyszczalniach ścieków), a także tzw. kieszeniowe osadniki wtórne (komory usytuowane przy ścianach zbiorników) o przepływie ciągłym lub okresowym (kilka godzin w czasie doby w reaktorach sekwencyjnych - SBR). Dla poprawy sprawności i porównania różnych wariantów pracy oczyszczalni ścieków zaleca się wykonanie symulacji z wykorzystaniem modeli matematycznych. W artykule tym przedstawiono zagadnienia dotyczące modelowania matematycznego osadników wtórnych o przepływie pionowym. Modele prędkości opadania Kluczową kwestią przy wymiarowaniu wszelkiego rodzaju osadników jest określenie prędkości opadania cząstek fazy stałej. Dla istniejących obiektów pow[...]

Oczyszczanie wstępne w przydomowych oczyszczalniach ścieków DOI:10.15199/17.2018.6.3

Czytaj za darmo! »

Stosowanie przydomowych oczyszczalni ścieków (POŚ) jest szczególnie wskazane tam, gdzie występuje duże rozproszenie zabudowy i doprowadzenie ścieków z posesji do najbliższego kolektora kanalizacji zbiorczej jest zbyt kosztowne. Według zaleceń UE, tzw. wskaźnik koncentracji dla aglomeracji powyżej 2000 RLM, dla których istnieje obowiązek wyposażenia w sieć kanalizacyjną zakończoną oczyszczalnią ścieków, powinien wynosić 120, czyli na 1 km sieci musi przypadać przynajmniej 120 mieszkańców. Aglomeracje mniejsze mogą być wyposażone w system kanalizacji zbiorczej tylko w razie szczególnej potrzeby [13] Z tego względu POŚ stają się coraz bardziej popularne - ich liczba w Polsce może aktualnie wynosić nawet ponad 300 tysięcy sztuk [3]. Wybór rozwiązania technologicznego dla przydomowej oczyszczalni ścieków jest często poprzedzony analizą techniczno-ekonomiczną i zależy zwykle od ilości obsługiwanych mieszkańców oraz od warunków gruntowych [11, 21]. Charakterystyczną cechą małych systemów oczyszczania, wpływającą na wybór rozwiązania, jest duża nierównomierność dopływu ścieków, tak w zakresie ilości jak i jakości [5, 6]. Odbiornikiem ścieków oczyszczonych może być grunt lub wody powierzchniowe, w ramach zwykłego lub szczególnego korzystania z wód [20]. Niezależnie od wyboru technologii, osadnik wstępny jest zazwyczaj podstawowym elementem oczyszczania ścieków. Urządzenia tego typu są bardzo popularne (obsługują setki milionów ludzi) na całym świecie; w USA odsetek POŚ z osadnikami wstępnymi można oszacować na 25-30% (75-100 mln użytkowników) [7]; dla porównania, ponad 70% systemów oczyszczania Filipin, Tajlandii, Indonezji, Wietnamu i Chin wykorzystuje osadniki jako część wstępnego oczyszczania lub nawet jedyne urządzenie oczyszczające ścieki [1]; natomiast w Polsce, przykładowo w woj. Lubelskim, ok. 71% POŚ to systemy z drenażem rozsączającym poprzedzone osadnikiem gnilnym [10]. Zazwyczaj w oczyszczalniach przydomowych stosuje się [...]

 Strona 1