Wyniki 1-2 spośród 2 dla zapytania: authorDesc:"Robert Wojtowicz"

Ocena wymienności mieszanek biogazu rolniczego z LNG lub LPG z gazami drugiej rodziny grupy E i Lw metodą Weavera


  W artykule przedstawiono ocenę wymienności mieszanek biogazu rolniczego z LNG lub LPG z gazami ziemnym drugiej rodziny grupy E i Lw metodą Weavera. Artykuł zawiera również aktualne wymagania dotyczące jakości gazów ziemnych rozprowadzanych w Polsce oraz krótką charakterystykę biogazu rolniczego, metody jego pozyskiwania, składniki oraz możliwe sposoby wykorzystania. W artykule opisano również teoretyczną metodę oceny wymienności paliw gazowych opracowaną przez Weavera. W artykule zamieszczono składy oraz parametry energetyczne mieszanek gazowych powstałych ze zmieszania biogazu rolniczego i LNG lub LPG, które odpowiadają minimalnym wymaganiom dla gazów drugiej rodziny grupy E i Lw.Wstęp Wychodząc naprzeciw potrzebie promowania i wspierania produkcji biogazu rolniczego oraz jego wykorzystywania do wytwarzania energii elektrycznej, ciepła, a także do wtłaczania oczyszczonego biogazu do sieci gazowej dystrybucyjnej, 13 lipca 2010 r. Rada Ministrów przyjęła opracowany przez Ministerstwo Gospodarki we współpracy z Ministerstwem Rolnictwa i Rozwoju Wsi dokument pod nazwą "Kierunki rozwoju biogazowni rolniczych w Polsce w latach 2010-2020". Jednymi z głównych celów rozwoju biogazowi rolniczych są: - zabezpieczenie dostaw tego nośnika energii dla mieszkańców wsi i małych miasteczek oddalonych od gazowych sieci przesyłowych i dystrybucyjnych; - poprawa bezpieczeństwa energetycznego poprzez dywersyfikację źródeł dostaw i miejsc wytwarzania nośników energii. W ocenie rządu, rozwój instalacji biogazowych wpłynie na poprawę bezpieczeństwa energetycznego poprzez wzrost zaopatrzenia w energię pochodzącą z odnawialnych źródeł. Ponadto wpłyną one na zwiększenie zatrudnienia na małych rynkach lokalnych. Instalacje są również szansą na wytworzenie istotnych ilości energii elektrycznej i cieplnej z surowców niekonkurujących z rynkiem żywnościowym, jako produkty uboczne przemysłu rolno-spożywczego. Ważne jest również to, że odnawial[...]

Numeryczna analiza pracy konwekcyjnego ogrzewacza pomieszczeń opalanego paliwem gazowym DOI:10.15199/17.2018.9.2

Czytaj za darmo! »

1. Wstęp Obecnie coraz powszechniej do ogrzewania pomieszczeń stosuje się kominki opalane paliwem gazowym. Są to przede wszystkim urządzenia z zamkniętą komorą spalania, wyposażone w koncentryczny układ powietrzno-spalinowy i działające na zasadzie naturalnego ciągu kominowego. Konfiguracja i długość koncentrycznych przewodów powietrzno-spalinowych w głównej mierze wpływa na sprawność cieplną urządzenia oraz pozostałe parametry jego pracy, takie jak: jakość spalania oraz stabilność płomienia [4, 5]. Do obliczeń numerycznych wybrano jeden z dostępnych na rynku ogrzewacz. Jest to urządzenie przeznaczone do zabudowy. Badane urządzenie miało obciążenie cieplne równe 10,3 kW i było zasilane gazem ziemnym 2E (100% CH4). Badany ogrzewacz wyposażony był w system rur koncentrycznych o następującej długości: 1 m pionowo + kolanko 90o + 0,5m poziomo. Wlot powietrza do spalania stanowiła rura zewnętrzna o średnicy ø = 150 mm, która następnie przechodzi w prostopadłościan uformowany w ceownik. Tym kanałem powietrze dostaje się do komory pod palnikiem. Część powietrza z komory jest zasysana otworami inżekcyjnymi palnika i po zmieszaniu się z gazem opuszcza palnik przez jego otwory wypływowe. Pozostała część powietrza, z komory pod palnikiem, przepływa otworami dyfuzyjnymi i bierze udział w dopalaniu gazu. Następnie spaliny, uchodzą z komory spalania poprzez 4 prostokątne ujścia spalin, umieszczone w jej rogach do rury spalinowej o średnicy ø = 100 mm. Na górnej powierzchni palnika jest inicjowany zapłon mieszanki gazu ziemnego i powietrza z wydzieleniem się ciepła w ilości równej iloczynowi strumienia gazu i jego wartości opałowej. Część wydzielonego ciepła jest transferowana do otoczenia przez ścianki urządzenia na zasadzie promieniowania i konwekcji. W celu wykonania obliczeń numerycznych utworzono model 3D badanego urządzenia [6]. Ze względu na stopień skomplikowania geometrii dokonano szeregu uproszczeń geometrycznych, co mi[...]

 Strona 1