Wyniki 1-3 spośród 3 dla zapytania: authorDesc:"Bożena Gil"

Diagnostyka warunków pomiaru przepływu ścieków na podstawie prostych analiz statystycznych DOI:10.15199/17.2015.6.7


  Celem pracy była analiza metod statystycznych jakie mogą zostać wykorzystanie do diagnostyki warunków pracy przepływomierzy do koryt otwartych. Analizy statystyczne zostały wykonane na podstawie analizy szeregów czasowych zarówno rzeczywistych przepływu ścieków jak i parametrów które stanowią podstawę do obliczenia przepływu czyli napełnienia kanału, prędkości w wybranych punktów pomiarowych.1. Wprowadzenie Intensywne porządkowanie gospodarki ściekowej w Polsce, jakie jest efektem realizacji Dyrektywy 91/271/EWG w sprawie oczyszczania ścieków (Krajowy Program., 2003), wiąże się również ze wzrostem zainteresowania monitoringiem przepływu ścieków w kanalizacji grawitacyjnej. Uzyskane informacje wyniku monitoringu przepływu ścieków mogą być wykorzystane między innymi do: a) określenia ilości ścieków przemysłowych wprowadzanych do urządzeń kanalizacyjnych (utrzymanie bezpieczeństwa eksploatacji kanalizacji, opłaty środowiskowe) (Obwieszczenie …, 2015), b) bilansowania ilości ścieków dopływających do oczyszczalni ścieków w przypadku odprowadzenia ścieków z różnych gmin (Krajowy Program.., 2003), (Obwieszczenie …, 2015), c) określenia częstości działania przelewów burzowych i ilości ścieków odprowadzanych z przelewów burzowych do wód powierzchniowych, d) określenia optymalnego udziału wód przypadkowych w kanalizacji sanitarnej (ograniczenie z jednej strony nadmiernego obciążenia hydraulicznego sieci kanalizacyjnej, a z drugiej strony ograniczenie problemów z odorami w kanalizacji), e) określenia punktów krytycznych na sieci kanalizacyjnej deszczowej lub kanalizacji ogólnospławnej, co ma znaczenie podczas modernizacji istniejącej sieci kanalizacyjnej czy podłączenia nowoprojektowanej sieci, f) określenia i wykorzystania maksymalnej zdolności retencyjnej istniejącej kanalizacji deszczowej lub ogólnospławnej oraz sterowania urządzeniami dławiącymi przepływ, g) kalibracji hydrodynamicznych modeli dla sieci kanalizacyjnej[...]

Wykorzystanie modelu hydrodynamicznego do oceny problemów z wodami przypadkowymi DOI:10.15199/17.2018.3.1


  1. Wprowadzenie Zmiany jakie zachodzą w obszarach zurbanizowanych [7] wpływają na warunki eksploatacji infrastruktury technicznej miast w tym warunki pracy sieci kanalizacyjnych. Skanalizowanie rozrastającej się chaotycznie tkanki miejskiej wiąże się najczęściej ze zwiększeniem udziału sieci o niskim wskaźniku koncentracji mieszkańców. Bardzo często w takich przypadkach występują problemy z wodami przypadkowymi lub odorami. Do zarządzania rozległymi sieciami konieczne jest wykorzystanie narzędzi informatycznych. Jednym ze skutecznych narzędzi, które wspomagają zarządzanie siecią kanalizacyjną są modele hydrodynamiczne. Zastosowanie tych modeli pozwala z jednej strony na analizy różnych "scenariuszy" (warunków pracy sieci np. zachowania sieci podczas deszczy ulewnych, nawalnych czy w czasie jej rozbudowy) z drugiej strony zastosowanie modeli pozwala na przeprowadzenie analiz przestrzenno-czasowych wydajności sieci oraz analiz rozprzestrzeniania zanieczyszczeń. W naszym kraju popularność modeli hydrodynamicznych stale się zwiększa. Obecnie najczęściej są one stosowane do analizy pracy kanalizacji deszczowej i ogólnospławnej [11] [14] [15] [16] [19] w zakresie np. analizy zdolności retencyjnej systemów odwadniania, wpływu zagospodarowania zlewni na wielkość spływu powierzchniowego, czy analizy wpływu zmienności opadów na wartości przepływów w kanalizacji. Dużo rzadziej modele hydrodynamiczne są wykorzystywane do symulacji pracy sieci kanalizacji sanitarnej [13] [27]. W przypadku występowania problemów z wodami przypadkowymi w kanalizacji *) Bożena Gil - Politechnika Śląska, Instytut Inżynierii Wody i Ścieków, ul. Konarskiego 18, 44-100 Gliwice, email: bozena.gil@polsl.pl Wykorzystanie modelu hydrodynamicznego do oceny problemów z wodami przypadkowymi Use of a hydrodynamic model for assessment of problems with extraneous waters in a sanitary sewage system Bożena Gil*) GAZ, WODA I TECHNIKA SANITARNA ■ MARZEC 2018 79 sanit[...]

Możliwości kalibracji przepływomierzy do pomiaru ilości ścieków w kanalizacjach grawitacyjnych DOI:10.15199/17.2018.3.2


  1. Wprowadzenie Korzyści jakie płyną z zastosowania monitoringu przepływu ścieków w kanalizacji są obecnie powszechniej dostrzegane przez zarządzających siecią [4] [9]. W przypadku kanalizacji grawitacyjnej, pomiaru przepływu ścieków dokonuje się metodami bezpośrednimi lub pośrednimi [1] [5] [11]. Wybór urządzeń do pomiarów przepływu ścieków uzależniony jest od wielu czynników takich jak [14] [2] [3] [6] [7] [12] [16] [17] [18]: a) zakres i zmienność napełnienia kolektorów ściekami, prędkości i natężenia przepływu oraz warunki hydrauliczne powstające w kanałach [6] [7] [10] [17] [2] [3], b) rodzaj i jakość ścieków, c) wymagania stawiane przez producenta, co do sposobu instalacji urządzeń pomiarowych, d) ilości osadów kanalizacyjnych oraz sposób ich przemieszczania się w ciągu doby i w czasie występowania opadów, e) wymagana dokładność pomiarów oczekiwana przez eksploatatora kanalizacji. W celu zapewnienia właściwej oceny zmienności przepływów niezbędne jest określenie niepewności pomiaru (wg starszej nomenklatury błędu pomiarowego) [13] [15] oraz przeprowadzanie okresowej kontroli punktów pomiarowych. W odróżnieniu od kontroli prawidłowości pomiarów prowadzanych na obiektach wodociągowych, dla pomiarów przepływu ścieków brak jest regulacji normatywnych czy aktów prawnych. Słowa kluczowe: pomiary przepływu ścieków, metody kontroli przepływomierza, kalibracja przepływomierza Streszczenie Pomiary przepływów ścieków są coraz częściej stosowane w Polsce. W celu zapewnienia odpowiedniej jakości monitorowanych przepływów, konieczne jest określenie niepewności pomiaru i przeprowadzanie okresowych kontroli punktów pomiarowych. Kontrolę punktów pomiarowych można przeprowadzić wykorzystując: a) metodę wolumetryczną dla wybranych przepływów charakterystycznych (zwykle dla przepływów średnich). b) inny przepływomierz dla kanałów otwartych, mający możliwość pomiaru rzeczywistego rozkładu prędkości. W takim przypadku dokonuje się porównan[...]

 Strona 1