Wyniki 1-4 spośród 4 dla zapytania: authorDesc:"Tomasz Konieczny"

Modelowanie hydrodynamiczne kanalizacji deszczowej z uwzględnieniem systemów bioretencji DOI:10.15199/17.2018.7.4


  Wprowadzenie Wykorzystanie opisu zjawisk maksymalnie odwzorujących naturę retencji opadu, jest jednym ze współczesnych kierunków działań w gospodarce wodami opadowymi. Modele opisujące te zjawiska coraz częściej są uwzględniane zarówno przy projektowaniu nowej i modernizowanej infrastruktury odwodnieniowej. Jednym ze sposobów zmniejszenia odpływu wód opadowych ze zlewni miejskich są systemy bioretencji, do których zaliczane są dachy zielone, pasaże roślinne i ogrody deszczowe. Należą one do obiektów określanych akronimem LID (ang. Low Impact Development), które mają na celu odciążenie hydrauliczne sieci kanalizacyjnych przy równoczesnym podniesieniu walorów estetycznych w przestrzeniach zurbanizowanych. Rosnące zainteresowanie stosowaniem obiektów do lokalnego zagospodarowania wód opadowych wiąże się z potrzebą pozyskania danych o ich potencjalnym wpływie na towarzyszącą infrastrukturę. Jednym ze źródeł informacji są wyniki badań prowadzonych bezpośrednio na rzeczywistych obiektach [10] na modelach wykonanych w skali półtechnicznej [2] oraz w warunkach laboratoryjnych [14]. Badania te, pomimo tego, że poszerzają wiedzę niezbędną m.in. do kalibracji modeli hydrodynamicznych odpływu wód opadowych, są bardzo czasochłonne. Zapewnienie wiarygodnych i reprezentatywnych wyników wymaga, aby okres badawczy trwał co najmniej *) Dr hab. inż. E. Burszta-Adamiak, mgr inż. J. Stańczyk - Instytut Inżynierii Środowiska, Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu, pl. Grunwaldzki 24, 50-363 Wrocław, e-mail: ewa.burszta-adamiak@upwr.edu.pl Mgr inż. T. Konieczny - Centrum Nowych Technologii, Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji S.A. we Wrocławiu, ul. Na Grobli 14/16, 50-421 Wrocław, e-mail: tomasz.konieczny@mpwik.wroc.pl Modelowanie hydrodynamiczne kanalizacji deszczowej z uwzględnieniem systemów bioretencji Hydrodynamic modelling of stormwater drainage with use of bioretention systems Ewa Burszta-Adamiak, Justyna Stańczyk, Tomasz Koni[...]

Wybrane metody wykorzystywane do diagnozowania wycieków wody z sieci wodociągowej DOI:10.15199/17.2015.6.8


  W pracy przedstawiono przykładowe wyniki własnych pomiarów zmienności nocnych przepływów w wybranym punkcie wrocławskiej sieci wodociągowej. Wykazano, że przepływy nocne charakteryzują się zmiennością tygodniową i sezonową. Powoduje to, że prosta analiza nocnych rozbiorów wody nie pozwala na jednoznaczne określenie wartości wycieków dla zamkniętych, niezależnych stref wodociągowych (DMA). Dotychczas na ogół nie stosuje się procedur data mining, służących do automatycznej numerycznej analizy zbiorów wyników pomiarów, w celu identyfikacji w obserwowanych szeregach czasowych przepływów w sieciach wodociągowych zmian świadczących o wzroście wycieków wody lub stanach awaryjnych. Wykazano potrzebę opracowania i wdrożenia takich procedur.1. Wprowadzenie Względy ekonomiczne eksploatacji sieci wodociągowych przyczyniły się do poszukiwania i wdrożenia metod mających na celu wykrywanie i lokalizację wycieków wody z sieci zewnętrznych i wewnętrznych instalacji wodociągowych. Rozwiązaniu tego problemu sprzyja ciągły postęp w zakresie technik pomiarowych oraz opracowania wyników pomiarów. W dużych przedsiębiorstwach wodociągowych, ze względu na złożoność struktury sieci wodociągowej, rozwiązywanie problemu strat wody warto rozpocząć od utworzenia zespołu diagnostów, których zadaniem będzie ocena funkcjonowania sieci wodociągowej w kontekście minimalizacji wycieków z eksploatowanych sieci. Do zadań tego zespołu należy zaliczyć bieżącą ocenę stanu przewodów oraz lokalizację potencjalnych miejsc wycieków. Wieloletnie strategie przedsiębiorstw wodociągowych powinny przewidywać wyposażenie tej grupy w nowoczesne narzędzia techniczne i informatyczne. W porównaniu z samym stwierdzeniem obecności strat wody, dokładna lokalizacja miejsca ich wystąpienia jest zagadnieniem trudniejszym do zrealizowania. W oparciu o strukturę sieci oraz pomiary prowadzone on-line wartości przepływów i ciśnień można wyodrębnić strefy podwyższonych strat wody, w któryc[...]

Porównanie danych opadowych z sieci deszczomierzy i radaru meteorologicznego dla Wrocławia DOI:10.15199/17.2017.7.5


  1. Wprowadzenie Analiza zjawiska opadów atmosferycznych w kontekście utylitarnego wykorzystania danych na potrzeby hydrologii miejskiej, jak: projektowanie systemów odwodnień, modelowanie pracy sieci kanalizacyjnej, systemy RTC, predykcja warunków pogodowych w zlewni [1] wymaga, z uwagi na zmienność pól opadowych, zastosowania odniesienia przestrzennego baz opadowych. W niniejszym artykule wykorzystano dane opadowe z wrocławskiej sieci deszczomierzy oraz z radaru meteorologicznego położonego w oddaleniu od miasta. Należy podkreślić całkowicie odmienny sposób zbierania danych przez każdy z tych przyrządów, zarówno z uwagi na zastosowane rozwiązania technologiczne jak i odmienne ujęcie skali przestrzennej zjawisk opadowych. Na potrzeby niniejszej pracy wykorzystano rozwiązania GIS w celu umożliwienia porównania tychże zestawów danych. Lokalizacjom deszczomierzy przypisano odpowiadające im komórki zobrazowania radarowego. Identyfi kacja była możliwa dzięki relacji przestrzennej punkt-raster. Poniżej opisano dokładniej źródła danych, które zostały wykorzystane w niniejszej publikacji, tj. pokrótce scharakteryzowano system radarów POLRAD oraz wrocławską sieć deszczomierzy, należącą do Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji S.A. we Wrocławiu. 2. System POLRAD Współcześnie monitoring opadów z wykorzystaniem radarów na terenie Polski jest prowadzony w sposób operacyjny z wykorzystaniem systemu POLRAD. System POLRAD obejmuje swym zasięgiem cały kraj, a jego operatorem jest Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej (IMGW). System zbudowany jest aktualnie z sieci 8 radarów rozmieszczonych na terenie całego kraju (rys. 1). Sieć pomiarową tworzą radary dopplerowskie, pracujące w zakresie C (ok. 5,5 GHz), produkcji Selex SI Gematronik. Są to radary typów Meteor 500C i 1500C, które są stopniowo wymienione na 304 GAZ, WODA I TECHNIKA SANITARNA ■ LIPIEC 2017 nowocześniejsze radary podwójnie spolaryzowane (ang. dual polar[...]

Prognozowanie zapotrzebowania na wodę z wykorzystaniem uczenia maszynowego DOI:10.15199/17.2018.10.5


  Prognozowanie wielkości zużycia wody staje się współcześnie jednym z ważniejszych czynników niezbędnych do racjonalnego zarządzania infrastrukturą wodociągową i zasobami wodnymi. W zależności od celu prowadzonych obserwacji, coraz bardziej rozwinięte systemy WDF (ang. Water Demand Forecasting) pozwalają na predykcję poboru wody w ujęciu krótko- i długoterminowym. Analizy długoterminowe, z perspektywą kilku miesięcy lub lat, mają służyć wspomaganiu podejmowania decyzji związanych z projektowaniem i rozbudową sieci wodociągowych. Symulacje krótkoterminowe, najczęściej dobowe lub 48 godzinne, są wykorzystywane do optymalizacji pracy pompowni oraz rozwiązywania bieżących problemów eksploatacyjnych [4]. Tiwari i Adamowski [21] wyróżniają także prognozowanie średnioterminowe, w odniesieniu do tygodniowych przedziałów czasu, mające zastosowanie do planowania prac związanych z konserwacją i modernizacją sieci oraz w procedu- *) mgr inż. J. Stańczyk, dr J. Kajewska-Szkudlarek, prof. dr hab. inż. J. Łomotowski - Instytut Inżynierii Środowiska, Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu, pl. Grunwaldzki 24, 50-363 Wrocław, e-mail: justyna.stanczyk@upwr.edu.pl dr P. Lipiński, dr P. Rychlikowski - Pracownia Inteligencji Obliczeniowej, Instytut Informatyki, Uniwersytet Wrocławski, ul. Joliot-Curie 15, 50-383 Wrocław, e-mail: piotr.lipinski@cs.uni.wroc.pl, pawel.rychlikowski@cs.uni.wroc.pl mgr inż. T. Konieczny - Centrum Nowych Technologii, Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji S.A. we Wrocławiu, ul. Na Grobli 14/16, 50-421 Wrocław, e-mail: tomasz.konieczny@mpwik.wroc.pl Prognozowanie zapotrzebowania na wodę z wykorzystaniem uczenia maszynowego Water demand forecasting using machine learning Justyna Stańczyk, Joanna Kajewska-Szkudlarek, Janusz Łomotowski, Piotr Lipiński, Paweł Rychlikowski, Tomasz Konieczny*) GAZ, WODA I TECHNIKA SANITARNA ■ PAŹDZIERNIK 2018 373 rach stosowanych do ograniczenia liczby awarii. Każdorazowo, do oc[...]

 Strona 1