Wyniki 1-2 spośród 2 dla zapytania: authorDesc:"Andrzej Żero"

Dostawy gazu ziemnego dla odbiorców końcowych z wykorzystaniem stacji regazyfikacji LNG jako źródła zasilania istniejącej sieci dystrybucyjnej DOI:10.15199/17.2018.7.1

Czytaj za darmo! »

1. Wprowadzenie Czy liczby wynoszące odpowiednio: 183 tys. km, 11,65 mld m3/rok oraz 6,97 mln klientów to dużo? Proste pytanie, na które nie ma jednej i prostej odpowiedzi. Na początku należy wyjaśnić znaczenie tych liczb. Otóż za stroną korporacyjną PSG (https:// www.psgaz.pl/informacje-o-spolce) są to odpowiednio 183 tysiące kilometrów gazociągów dystrybucyjnych, którymi Polska Spółka Gazownictwa dystrybuuje gaz ziemny o rocznym wolumenie wynoszącym blisko 12 mld m3 rocznie do prawie siedmiu milionów odbiorców. Czy to dużo? Z punktu widzenia przeciętnej firmy a w szczególności odbiorcy, który używa gazu ziemnego do ogrzewania domu i przygotowywania posiłków, którego roczny wolumen gazu oscyluje na poziomie około 2000 m3 rocznie, są to liczby ogromne. Z drugiej strony należy mieć świadomość, że aktualny poziom gazyfikacji Polski to niespełna 60% (1434 z 2479) (źródło: https://www.psgaz.pl/-/nowa-struktura-polskiej-spolki-gazownictwa), pomimo tego iż według szacunków PSG odpowiada za 97% rynku dystrybucji w Polsce. Dostęp do paliwa gazowego,jako nośnika wygodnego i ekologicznego a zarazem pewnego i wydajnego źródła energii, jest jednym z kluczowych elementów prowadzenia działalności biznesowej wielu przedsiębiorstw. Możliwość zasilenia w gaz ziemny wydaje się z jednej strony oczywista i dla wielu podmiotów w powszechnej świadomości problemy z podłączeniem do sieci gazowej, a w szczególności na obszarach gdzie istnieje sieć dystrybucyjna, nie występują. O ile jest to słuszny kierunek myślenia z punktu widzenia dostępu do sieci gazowej dla przeciętnego odbiorcy komunalnego, to zagadnienie to jest problemem w rejonach kraju, gdzie gazyfikacja nie występuje lub istniejąca infrastruktura dystrybucyjna jest niewystarczająca do zwiększenia ciśnienia i wolumenu dystrybucji gazu lub też nie jest możliwe w prosty sposób zwiększenie przepustowości na punktach wejścia do systemu dystrybucyjnego, w przypadku pojawienia się nowych odbiorc[...]

Szacowanie efektywności ekonomicznej stacji regazyfikacji LNG i wyspowej sieci dystrybucyjnej w oparciu o dane statystyczne DOI:10.15199/17.2018.8.1

Czytaj za darmo! »

Według danych opublikowanych w strategii na lata 2016-2022 Polskiej Spółki Gazownictwa sp. z o.o. [PSG] w Polsce stopień gazyfikacji wynosi około 58% a usługa dystrybucyjna świadczona jest w 1433. gminach z ogólnej liczby 2479 gmin1). Oznacza to, że na terenie ponad 1000 gmin istnieje w przyszłości szansa na świadczenie usługi dystrybucyjnej, co będzie się przekładało na dostępność dla ludności oraz przedsiębiorstw paliwa gazowego, a dla Operatora Systemu Dystrybucyjnego [OSD] zwiększony wolumen dystrybucji gazu ziemnego, a tym samym przychód ze świadczenie usługi dystrybucyjnej i w efekcie zysk. Oznacza to potrzebę planowania inwestycji w zakresie rozbudowy systemu dystrybucyjnego lub w oparciu o gazyfikację wyspową, z wykorzystaniem technologii LNG czyli stacji regazyfikacji LNG podłączonej do wyspowej sieci dystrybucyjnej. Również PSG planuje zwiększać obszar swojego działania, czemu wyraz dany jest w planach strategicznych polega- 1) https://www.psgaz.pl/-/polska-spolka-gazownictwa-podpisala-18-kolejnych -listow-intencyjnych (dostęp: 09.06.2018) jących na planach gazyfikacji 74. nowych gmin oraz przyłączenie około 350 tys. nowych odbiorców2). Obecnie zdiagnozowano, że 14 nowych gazyfikacji odbędzie się z wykorzystaniem technologii LNG i tym samym rynek gazu LNG, który obsługiwany jest przez PSG, zwiększy się szacunkowo o około 300% [3]. Aby jednak podjąć decyzję o realizacji nowych inwestycji w stacje regazyfikacji LNG wraz z wyspową siecią dystrybucyjną, przedsiębiorstwo energetyczne musiało dokonać szeregu spotkań w celu oszacowania potencjału zapotrzebowania na paliwo gazowe, oszacowania nakładów inwestycyjnych oraz obliczenia opłacalności danej inwestycji. Ponadto weryfikowane były również możliwości techniczne dostawy paliwa gazowego, tj. dostawa metodą przewodową lub z wykorzystaniem technologii LNG, zarówno z punktu widzenia istniejącej rezerwy przepustowości jak i technicznej możliwości realizacji inwestycji (zaró[...]

 Strona 1