Wyniki 1-5 spośród 5 dla zapytania: authorDesc:"Michał BARTOSIEWICZ"

Wpływ głębokości zanurzenia wylewu osłonowego i konstrukcji kadzi pośredniej na zakres strefy przejściowej podczas ciągłego odlewania wlewków płaskich DOI:


  W niniejszej pracy zaprezentowano rezultaty symulacji numerycznych przepływu ciekłej stali przez kadź pośrednią. Autorzy zaproponowali osiem wariantów badawczych. Zastosowano cztery rodzaje głębokości zanurzenia wylewu osłonowego w ciekłej stali i dwa rodzaje zabudowy objętości roboczej kadzi pośredniej. Obliczenia wykonano symulując pro􀀐 ces odlewania sekwencyjnego wlewków płaskich. Celem pracy była ana􀀐 liza i porównanie zakresu strefy przejściowej pomiędzy proponowanymi wariantami. Rezultatem badań było uzyskanie krzywych czasu przeby􀀐 wania RTD (Residence Time Distributions) typu (F). Wykonane symu􀀐 lacje wykazały, iż zmiana głębokości zanurzenia wylewu osłonowego w ciekłej stali i konstrukcji kadzi pośredniej wpływają na formowanie się strefy przejściowej podczas odlewania kolejno po sobie gatunków stali o odmiennym składzie chemicznym. Obliczenia wykonano w programie komputerowym Ansys-Fluent. Słowa kluczowe: kadź pośrednia, wylew osłonowy, urządzenia stero􀀐 wania przepływem, przepływ stali, strefa przejściowa, symulacja nume􀀐 ryczna.1. Wstęp. Wiodącą technologią odlewania półwyrobów stalowych w świecie jest ciągłe odlewanie, które jest stale udoskonalane ze względu na rosnące wymagania klientów na rynku hutniczym. Jednym z głównych nurtów badań metalurgów jest poszukiwanie nowych gatunków stali, co powoduje dywersyfikację wyrobów stalowych w zróżni􀀐 cowanych branżach przemysłowych. Wynalezione nowe gatunki stali mogą różnić się składem chemicznym między sobą. Aspekt ten spowodował dostosowanie technologii COS do odlewania różnych gatunków stali, co przyczyni􀀐 ło się do stosowania procesu odlewania sekwencyjnego, czyli odlewania kolejno po sobie dwóch lub więcej ga􀀐 tunków stali bez potrzeby zatrzymywania urządzeń COS. Stosowanie takiej technologii w znacznym stopniu podno􀀐 si wydajność stalowni [5]. Głównym problemem podczas sekwe[...]

Wpływ głębokości zanurzenia wylewu osłonowego i typu przegrody w kadzi pośredniej na strukturę przepływu ciekłej stali podczas ciągłego odlewania stali DOI:10.15199/24.2017.9.2


  Wstęp. Produkcja stali metodą ciągłego odlewania sta li cechuje się niższymi kosztami własnymi w stosunku do odlewania metodą do wlewnic. Spowodowało to zastoso wanie metody COS na szeroką skalę. Zaletą tej metody jest brak konieczności zatrzymywania urządzeń COS pomiędzy odlewaniem różnych pod względem składu chemicznego gatunków stali. Jednym z głównych urządzeń linii ciągłego odlewania jest kadź pośrednia. Warunki pracy kadzi po średniej są charakterystyczne dla reaktora przepływowego, w którym definiuje się rodzaje przepływu cieczy (przepływ tłokowy, z idealnym mieszaniem, stagnacyjny), co szerzej opisano w pracy [7]. Objętość roboczą kadzi pośredniej wzbogaca się urządzeniami sterowania przepływem (USP), których zastosowanie oddziałuje na przepływ ciekłej stali przez kadź pośrednią. Słuszność stosowania USP można potwierdzić, opierając się na wynikach badań, które zapre zentowano w pracach [8-10]. Badania laboratoryjne opi sujące przepływ ciekłej stali przez kadź pośrednią muszą odzwierciedlać realne warunki odlewania. Dlatego zastoso wanie znalazły symulacje numeryczne i badania modelowe wykonywane na wodnych modelach fizycznych [11-14]. Realizowanie badań w warunkach przemysłowych jest utrudnione ze względu na wysoką temperaturę ciekłej stali i wysokie koszty eksperymentu. W niniejszym artykule zaprezentowano wyniki symu lacji numerycznych przepływu ciekłej stali przez kadź po średnią, uwzględniając dwa rodzaje przegrody i różne głę bokości zanurzenia wylewu osłonowego w ciekłej stali. W rezultacie przeanalizowano rozkłady pól przepływu ciekłej stali w kadzi pośredniej i porównano krzywe RTD typu E. Charakterystyka badanych obiektów. Symulacje nu meryczne wykonano na wirtualnym modelu jednowylewo wej kadzi pośredniej, cechującej się pojemnością 30 Mg. Proponowane warianty objętości roboczej kadzi pośredniej [...]

Modyfikacja konstrukcji wylewu osłonowego kadzi stalowniczej stosowanego w procesie ciągłego odlewania wlewków płaskich DOI:10.15199/24.2017.11.5


  Wstęp. W procesie ciągłego odlewania stali ciekła stal wpływa permanentnie do krystalizatora lub kilku krystalizatorów. Urządzeniem odpowiadającym za doprowadzenie ciekłej stali do krystalizatora jest kadź pośrednia. Stąd badania dotyczące optymalizacji warunków pracy kadzi pośredniej są istotnym zagadnieniem badawczym wielu zespołów naukowych, zajmujących się doskonaleniem technologii COS [10, 14, 16]. Głównym celem badań jest regulowanie przepływu ciekłej stali w kadzi pośredniej. Takie działania pozwalają na lepszą flotację i separację wtrąceń niemetalicznych do żużla oraz homogenizację cieplną i chemiczną ciekłej stali. Sposobem udoskonalania i optymalizacji warunków pracy kadzi pośredniej jest ingerencja w kształt objętości roboczej kadzi pośredniej [8, 13] oraz w konstrukcję wylewu osłonowego kadzi stalowniczej [11, 15]. Modernizacja objętości roboczej kadzi pośredniej związana jest z montażem urządzeń sterowania przepływem (USP). Miejsce i rodzaj instalacji USP podyktowany jest liczbą wylewów i kształtem objętości roboczej kadzi pośredniej. Urządzenia sterowania przepływem są więc dobierane indywidualnie do danego typu kadzi pośredniej. Ingerencja w konstrukcję wylewu osłonowego kadzi stalowniczej może optymalizować warunki hydrodynamiczne w kadzi pośredniej. W pracy [9] wykonano badania na modelu wodnym, w których porównano udziały przepływu w czterowylewowej kadzi pośredniej typu delta, stosując konwencjonalny wylew osłonowy i zmodyfikowany wylew osłonowy (DLS - Dissipative Ladle Shroud). Rezultaty eksperymentu wykazały zwiększenie udziału przepływu tłokowego rejestrowanego dla wylewów zanurzeniowych, przy strefie zalewania kadzi pośredniej, stosując wylew DLS w stosunku do wylewu konwencjonalnego. Natomiast dla skrajnych wylewów zanurzeniowych zastosowanie DLS spowodowało zmniejszenie udziału przepływu tłokowego. W niniejszej pracy autorzy przedstawili rezultaty symulacji numerycznych przepływu ciekłej stali w k[...]

Wpływ wylewu osłonowego kadzi stalowniczej i zmiany jego położenia na proces flotacji wtrąceń niemetalicznych z ciekłej stali w sześcio-wylewowej kadzi pośredniej DOI:10.15199/24.2018.5.2


  Wstęp. Zadaniem wylewu osłonowego kadzi sta􀀐 lowniczej jest ochrona strugi ciekłej stali wypływającej z kadzi stalowniczej do kadzi pośredniej przed wtórnym utlenieniem metalu. Wprowadzenie wylewu osłonowego pod powierzchnię lustra stali w kadzi pośredniej, pozwala na stosowanie zasypki izolującej ciekłą stal, bez oba􀀐 wy zaciągnięcia zasypki do metalu. Zatem istotne zale􀀐 ty zastosowania wylewu osłonowego kadzi stalowniczej w procesie ciągłego odlewania stali wskazują na słusz􀀐 ność adoptowania tego urządzenia w realnych warun􀀐 kach przemysłowych. Według rezultatów prac [5, 8, 15, 16, 19, 20], wylew osłonowy może modyfikować kie􀀐 runki strumieni przepływu ciekłej stali w objętości robo􀀐 czej kadzi pośredniej. Taki efekt wyznacza kolejną zaletę wylewu osłonowego, jaką jest możliwość kontrolowania przepływu ciekłej stali w kadzi pośredniej. Implementa􀀐 cja w warunkach przemysłowych wylewu osłonowego, jako urządzenia sterowania przepływem (USP) wymaga wcześniejszych badań symulacyjnych. Konstrukcja bada􀀐 nego wylewu osłonowego powinna być dostosowana do rodzaju danej kadzi pośredniej, a także jej wyposażenia w USP [10, 11, 14]. W pracach [2, 3] wskazano, iż położenie konwencjonalnego wylewu osłonowego w ciekłej stali wpływa na strukturę hydrodynamicz􀀐 ną przepływu ciekłej stali w kadzi pośredniej. Zauwa􀀐 żono, iż integracja wylewu osłonowego z innym USP może powodować skrócenie zakresu strefy przejściowej i rozszerzenie udziału przepływu aktywnego. W pra􀀐 cy [4] zbadano wpływ głębokości zanurzenia wylewu osłonowego w ciekłej stali w czterowylewowej kadzi pośredniej typu delta na zjawisko "porywania" war􀀐 stwy żużla do metalu. Zanurzenie wylewu osłonowego na głębokość 0,35 m w ciekłej stali spowodowało całkowite zahamowanie procesu "porywania" fazy żużlowej do meta􀀐 lu. Ze względu na jakość odlewanych [...]

Wpływ zastosowania otworów bocznych w wylewie osłonowym i warunków cieplnych na przepływ ciekłej stali w sześciowylewowej kadzi pośredniej DOI:10.15199/24.2018.10.1


  Wstęp. Kadź pośrednia zaliczana jest do urządzeń przepływowych, w której ciekła stal transportowana jest z kadzi stalowniczej do poszczególnych krystalizatorów, w trakcie procesu ciągłego odlewania stali. Geometrie ka􀀐 dzi pośredniej (a w tym inne urządzenia pośredniczące: wylew osłonowy kadzi stalowniczej i wylew zanurzenio􀀐 wy) wpływając na strukturę hydrodynamiczną przepływu ciekłej stali w objętości kadzi pośredniej i krystalizatora lub kilku krystalizatorów, przystosowywane są do odlewa􀀐 nia konkretnych rodzajów wlewków, co podyktowane jest charakterem produkcji danej huty. Znane z literatury [3, 11, 12, 14, 16, 17] wyniki badań świadczą o zmianie kierun􀀐 ków przepływu ciekłej stali w przestrzeni kadzi pośredniej, poprzez ingerencję w konstrukcję wylewu osłonowego ka􀀐 dzi stalowniczej. Część z zaproponowanych modyfikacji wylewu osłonowego może być aplikowana do konkretne􀀐 go typu kadzi pośredniej lub do konkretnej jej zabudowy, stosując urządzenia sterowania przepływem (USP). Dla􀀐 tego omawiana grupa zaproponowanych modyfikacji wy􀀐 lewów osłonowych kadzi stalowniczej zaliczana jest do grupy wylewów dedykowanych dla procesu COS [3, 14, 17]. Badania dotyczące oddziaływania na przepływ ciekłej stali wylewem osłonowym, poprzez modyfikację jego prze􀀐 strzeni roboczej, wykonywane są za pomocą programów komputerowych lub symulatorów laboratoryjnych [4, 8, 13, 15]. Związana z procesem ciągłego odlewania wysoka tem􀀐 peratura ciekłej stali i wymiana ciepła pomiędzy urządze􀀐 niem COS, otoczeniem zewnętrznym i ciekłą stalą, mogą oddziaływać na strukturę hydrodynamiczną ruchu metalu w kadzi pośredniej. Zatem istotnym jest sprawdze􀀐 nie, jak wpływa gradient temperatury ciekłej stali na strukturę hydrodynamiczną powstającą w objętości ro􀀐 boczej kadzi pośredniej w warunkach izotermicznych i nie􀀐 izotermicznych[...]

 Strona 1