Wyniki 1-5 spośród 5 dla zapytania: authorDesc:"Anna Głowacka"

Monitoring zanieczyszczeń wód jeziora Głębokie na podstawie indeksu jakości wody DOI:10.15199/17.2017.11.1


  Jeziora są to naturalne zbiorniki wodne, trwale istniejące, o małym stopniu wymiany wody. W wyniku działań atmosferycznych, spływu powierzchniowego, do jezior dostają się cząstki stałe, przez które dochodzi do stopniowego zmniejszania się powierzchni zbiornika. Ponadto za zmniejszenie się objętości jeziora odpowiedzialne są rośliny porastające brzeg, materiał nanoszony z przybrzeżnych części zlewni czy działalność człowieka. Kształt oraz powierzchnia jeziora ma bezpośredni wpływ na intensywność mieszania wód, a tym samym w dużym stopniu oddziałuje na funkcjonowanie ekosystemu. Przy mieszaniu wody w zbiorniku dochodzi do wymiany chemicznej oraz podnoszenia zawiesiny z dna zbiornika. Dwa jeziora znajdujące się w jednakowych warunkach klimatycznych, przy takich samych warunkach meteorologicznych, posiadające znacznie różniące się powierzchnie oraz kształty zbiornika będą odznaczały się inaczej funkcjonującym ekosystemem [4,5]. Wskaźnikami fi zykochemicznymi uwzględnionymi w Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 9 listopada 2011 r. [15] są: przezroczystość, tlen rozpuszczony, średnie nasycenie tlenem hypolimnionu, przewodność, azot ogólny oraz fosfor ogólny. Wartości granicznych powyższych analiz nie podaje się dla klas od III do V. Skład chemiczny jezior jest bardzo szeroki i zależy od bardzo dużej ilości zmiennych. Aby sklasyfi kować jakość wód powierzchniowych zaproponowano indeksy, które za pomocą wartości liczbowej, mają za zadanie usystematyzować poziom jakości wód. Opracowano różne systemy obliczania indeksu opisującego jakość wody. Przykładem takiego indeksu jest NSF WQI (według polskiej literatury jest to Indeks Jakości Wody - JIW). Opiera się on na przeliczeniu wyników badań wskaźników podanych na indeksy jednostkowe, a następnie na całkowity Indeks Jakości Wody [1,2,3]. Wartości indeksów jednostkowych są przeliczane w zależności od wzoru, uwzględniając wagi parametrów lub przeliczając same wartości indeksów jednos[...]

Analiza osadów powstałych podczas oczyszczania spalin odlotowych i możliwości ich zagospodarowania DOI:10.15199/17.2018.1.5

Czytaj za darmo! »

Proces spalania paliw generuje produkty uboczne do których zalicza się m.in. gazy spalinowe oraz odpady paleniskowe w postaci popiołów i żużli. Ścieki powstałe podczas odsiarczania gazów odlotowych wymagają oczyszczenia przed odprowadzeniem ich do kanalizacji [13]. Odpadem powstałym podczas tego procesu są przemysłowe osady ściekowe, które należy unieszkodliwić lub przeznaczyć do ostatecznego zagospodarowania. Obowiązujące prawo określa warunki stosowania komunalnych osadów ściekowych, jednak nie reguluje postępowania z odpadami powstałymi w oczyszczalniach ścieków przemysłowych. [16]. Problem zagospodarowania osadów ściekowych wymaga indywidualnego podejścia, ze względu na skład i właściwości, które są specyfi czne w zależności od charakteru zakładu w którym powstają. Według danych Głównego Urzędu Statystycznego, w 2015 r. wyprodukowano 951,5 tys. ton s.m. osadów ściekowych z czego 40,3% pochodziło z oczyszczalni ścieków przemysłowych [6]. Do za- *) Justyna Kiper, mgr inż. - Katedra Inżynierii Sanitarnej, Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie, al. Piastów 50, 70-311 Szczecin, tel.: +48 91 449 48 02, e-mail: justynakiper@gmail.com Anna Iłżewska, dr hab. inż. - Katedra Inżynierii Sanitarnej, Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie, al. Piastów 50, 70-311 Szczecin, tel.: +48 91 449 48 02, e-mail: anna.izewska@zut.edu.pl Analiza osadów powstałych podczas oczyszczania spalin odlotowych i możliwości ich zagospodarowania Analysis and methods of waste management of sludges obtained from exhaust gas treatment plant Justyna Kiper, Anna Głowacka*) Słowa kluczowe: osad ściekowy przemysłowy, gospodarka osadami, uboczne produkty spalania, fi totesty Streszczenie W artykule przedstawiono możliwości zagospodarowania przemysłowych osadów ściekowych z mechaniczno-chemicznej oczyszczalni ścieków, powstałych w instalacji odsiarczania spalin w elektrowni "Dolna Odra" w Nowym Czarnowie. Przedmiot badań stanowi[...]

Hydrogen Embrittlement of Austenitic-Ferritic Steel

Czytaj za darmo! »

A fracture of the austenitic-ferritic steel subjected to tensile tests during hydrogen charging has been investigated using scanning electron microscope. It has been shown that hydrogen charging considerably reduces ductility and leads to a brittle fracture which remains ductile in the non-charged samples. The effect of hydrogen charging and tensile test conditions on fracture characteristics[...]

Badania nad możliwością przyrodniczego zagospodarowania osadów powstających w procesie oczyszczania ścieków pralniczych DOI:10.15199/62.2017.8.11


  W krajach wysoko uprzemysłowionych zagospodarowanie i unieszkodliwienie osadów ściekowych jest problemem logistycznym i ekonomicznym a przede wszystkim stanowi problem dla środowiska. Osady ściekowe charakteryzują się wysokim ładunkiem organicznym, zanieczyszczeniami chemicznymi. Stanowią one również zagrożenie sanitarne ze względu na obecność bakterii chorobotwórczych, wirusów i innych organizmów patogennych3-6). Głównymi procesami utylizacji osadów jest zagospodarowanie rolnicze i rekultywacja terenów a do ich unieszkodliwiania najczęściej stosuje się kompostowanie, spalanie i składowanie. Możliwości zagospodarowania mieszanin osadowo-popiołowych jako nawozów organiczno-mineralnych warunkują wymagania opisane w Rozporządzeniu7). Wymagania jakościowe dotyczące zawartości substancji organicznej oraz składników pokarmowych, określa również Rozporządzenie8). Zgodnie Rozporządzeniem9) od 1 stycznia 2016 r. osady ściekowe nieustabilizowane nie mogą być składowane. W związku z tym jedną Three ash-sludge blends were prepd. by mixing laundry wastewater sludge with straw or wood-burning ashes or fly ash and studied for chem. compn., phys. properties and phytotoxicity against cress, mustard and barley. Phytotoxicity test proved the applicability of both the sludge and the blends in some areas of waste management including the agriculture (remediation and adaptation of soil). Przedstawiono wyniki badań laboratoryjnych, przeprowadzonych w celu oceny możliwości przyrodniczego zagospodarowania osadu przemysłowego. Przedmiotem badań był osad ściekowy pobrany z bioreaktora pilotowej oczyszczani ścieków pralniczych zakładu Fliegel Textilservice, oraz przygotowane na jego bazie mieszaniny osadowo-popiołowe. Metodykę badań właściwości fizykochemicznych oparto na aktualnie obowiązujących normach i instrukcjach. Określenie przyrodniczych wartości mieszanek osadowo-popiołowych przeprowadzono na podstawie testu fitotoksy[...]

Badanie fitoremediacji zawierających metale ciężkie mieszanin osadów ściekowych i popiołów przy użyciu jęczmienia jarego DOI:10.15199/62.2017.8.25


  Wraz z rozwojem technizacji, nie tylko w przemyśle, usługach, ale także w gospodarstwie domowym, zwiększa się ilość i zakres używanych związków metali ciężkich. Część z nich w postaci odpadów przechodzi do ścieków, a następnie jest kumulowana w osadach ściekowych, ograniczając możliwości ich przyrodniczego i rolniczego wykorzystania1). Do najbardziej niepożądanych toksycznych dla organizmów żywych metali ciężkich występujących w osadach ściekowych zalicza się kadm, ołów, chrom, nikiel i rtęć, gdyż wykazują (poza niklem) znaczną podatność na biokumulację2). Zawartość metali ciężkich uzależniona jest głównie od udziału ścieków przemysłowych (głównie przemysł galwanizerski, górniczy, garbarski, papierniczy, nawozowy oraz bateryjny) w całej ilości ścieków komunalnych poddawanych oczyszczeniu3). Źródłem metali ciężkich (np. Cd, Cu, Zn i As) w ściekach komunalnych mogą być również detergenty lub proszki do prania odprowadzane z gospodarstw domowych4-7). W przypadku zakładów pralniczych źródłem metali ciężkich w ściekach mogą być też dywany i wykładziny podłogowe niewiadomego pochodzenia, które mogą zawierać związki rtęci, ołowiu i chromu8). Biorąc pod uwagę, że przemysł pralniczy jest jednym z największych konsumentów wody - przeciętne zużycie wynosi 15 L wody na 1 kg prania9) - w przypadku odprowadzania ścieków z dużej pralni przemysłowej może ona stanowić znaczne źródło metali ciężkich odprowadzanych do środowiska. Metale ciężkie zawarte w środkach piorących nie mają wprawdzie negatywnego wpływu na prany asortyment ani na urządzenia pralnicze10), to jednak w przypadku oczyszczania ścieków pralniczych w oczyszczalni ścieków mogą mieć istotne implikacje dla możliwości zagospodarowania powstających osadów ściekowych. Pralnia Fliegel Textilservice w Nowym Czarnowie jest dużą pralnią przemysłową, w której dzienny przerób wynosi ok. 70 t prania. Ilość powstających ściek[...]

 Strona 1