Wyniki 1-4 spośród 4 dla zapytania: authorDesc:"Andrzej Jedlikowski"

Skuteczność odzyskiwania ciepła z powietrza wentylacyjnego w wymiennikach krzyżowych pracujących w układzie pojedynczym lub podwójnym DOI:10.15199/9.2017.7.7


  Odzyskiwanie ciepła staje się coraz częstszym rozwiązaniem w wielu istniejących oraz nowo projektowanych wentylowanych i klimatyzowanych obiektach ze względu na wprowadzone zmiany w przepisach. Istotną kwestią mającą bezpośrednie przełożenie na projektowanie jest ustanowiona niższa wartość strumienia powietrza wentylacyjnego (500 m3/h), która obliguje do wyposażenia systemów wentylacyjnych i klimatyzacyjnych w urządzenia do odzyskiwania ciepła. Podstawowymi urządzeniami przeznaczonymi do tego celu są wymienniki ciepła. Bardzo ważna jest przy tym również sprawność takiego urządzenia, którą Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie [7] określa jako sprawność temperaturową i podaje jej minimalną wartość na poziomie 50% [7], [12], [13]. Należy również zauwa302 CIEPŁOWNICTWO, OGRZEWNICTWO, WENTYLACJA 48/7 (2017) żyć, że w ostatnich latach, wymagania prawne, dotyczące uzdatniania strumieni powietrza w centralach wentylacyjnych i klimatyzacyjnych, są prowadzone w kierunku stopniowego zwiększania efektywności odzyskiwania ciepła. Warto przy tym podkreślić, że wymienione w Rozporządzeniu Komisji (UE) w sprawie wykonania dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/125/WE w odniesieniu do wymogów dotyczących ekoprojektu dla systemów wentylacyjnych [10], [11] wymaganie minimalnej sprawności temperaturowej rekuperacyjnego wymiennika ciepła zostało przyjęte przez dystrybutorów urządzeń wentylacyjnych również w Polsce. Zgodnie z tymi wymaganiami jej wartość powinna wynosić 67% (od stycznia 2016 r.), a w następstwie kolejnych zmian 73% (od stycznia 2018 r.) [10], [11]. Jak dotąd, spośród dostępnej na rynku szerokiej gamy wymienników ciepła wybór danego urządzenia spełniającego wcześniejsze wymagania (50%) nie stanowił trudności. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie [7] nie[...]

Porównanie metod obliczeń zapotrzebowania na gaz w instalacjach gazowych z kotłami dwufunkcyjnymi DOI:10.15199/17.2017.9.1


  Zgodnie z Rozporządzeniem [14] zaopatrzenie budynków w gaz oraz instalacje gazowe powinny odpowiadać potrzebom użytkowym i warunkom wynikającym z własności fi zykochemicznych gazu oraz warunkom technicznym przyłączenia do sieci gazowej, określonym przez dostawcę gazu. Natomiast instalacja gazowa w budynku powinna zapewniać doprowadzenie paliwa gazowego w ilości odpowiadającej potrzebom użytkowym oraz odpowiednią wartość ciśnienia przed urządzeniami gazowymi. Budynki mieszkalne charakteryzują się zapotrzebowaniem wynikającym głównie z potrzeb komunalnych, to jest przygotowania posiłków, ciepłej wody użytkowej oraz ogrzewania pomieszczeń. W istniejących, starszych budynkach, zakładano zwykle wykorzystywanie typowych urządzeń gazowych takich jak kuchnie i kuchenki gazowe, podgrzewacze wody oraz kotły centralnego ogrzewania [3]. W nowoprojektowanych obiektach mieszkalnych przepływowe podgrzewacze wody oraz kotły c.o. zastąpiono kotłami dwufunkcyjnymi, które pozwoliły na realizacje dwóch wymienionych potrzeb bytowych [16]. Urządzenia te pracują w sposób ciągły zapewniając obieg wody w instalacji centralnego ogrzewania, a w momencie wystąpienia przepływu w instalacji ciepłej wody użytkowej wykorzystują swą moc do jej przygotowania. Zapotrzebowanie na moc grzewczą dla potrzeb c.w.u. jest zwykle wyższe niż dla celów c.o. Podgrzewanie wody odbywa się przepływowo. Wymaganą temperaturę ustala się w zakresie 35C - 60C. Jej wartość uzależniona jest od odpowiedniego strumienia przepływu wody (rys. 1a i 1b). Obieg ciepłej wody użytkowej ma element ograniczający przepływ do 10 dm3/min. Mniejszy przepływ strumienia wody należy ustalić przy pomocy zaworu czerpalnego w punkcie poboru. Woda grzewcza zasilająca obieg centralnego ogrzewania znajdująca się w zewnętrznych rurkach wymiennika ciepła spaliny - woda, ogrzewa wodę użytkową przepływającą przez wewnętrzne rurki wymiennika. Ogrzana woda użytkowa kierowana jest do punktu jej [...]

Porównanie metod do wyznaczania przepływu obliczeniowego wody w obiektach przedszkolnych DOI:10.15199/17.2018.7.3


  Przedszkole, to instytucja opiekuńczo - wychowawcza, przystosowana dla dzieci przed rozpoczęciem obowiązku nauki w szkole podstawowej. Placówka powinna zapewniać dzieciom odpowiednie warunki, które pozwolą na ich prawidłowy rozwój fizyczny, umysłowy, emocjonalny oraz społeczny [8, 10]. Z tego względu obiekty przedszkolne powinny spełniać szereg wymagań, takich jak: zapewnienie odpowiedniego czasu nasłonecznienia, dostosowanie powierzchni użytkowej, elementów konstrukcji budowlanej oraz wyposażenia węzłów sanitarnych [12, 15]. Bardzo istotne jest również prawidłowe zaprojektowanie instalacji wodociągowej mającej bezpośredni wpływ na utrzymanie odpowiednich warunków higieniczno-sanitarnych w obiekcie. Do tego celu należy uwzględnić wiele czynników takich jak: liczba przyborów sanitarnych, liczba osób (dzieci i personelu) wraz z podziałem na grupy, godziny i czas funkcjonowania przedszkola, harmonogram pracy i wynikający z niego zakres obowiązków opiekunów i pracowników. Inaczej bowiem będą kształtowały się przepływy wody w obiektach pracujących przez 3, 4, 5 a nawet 8 lub 10 godzin. Ponadto mogą również istnieć budynki, których pierwotne przeznaczenie było inne, lecz z czasem zostały przekształcone na placówki wychowawcze. Uwzględnienie powyższych czynników zawsze wiąże się z wykorzystaniem stosownych przepisów (Rozporządzeń, norm i wytycznych projektowych) potrzebnych do prawidłowego zaprojektowania instalacji wodociągowej (przewodów, armatury, urządzeń pomiarowych i zabezpieczających, podwyższających ciśnienie oraz przygotowania ciepłej wody użytkowej). Do tego celu należy w pierwszej kolejności posłużyć się zależnością do wyznaczenia przepływu obliczeniowego. Na jego wartość składa się zwykle liczba przyborów oraz wypływy normatywne z punktów czerpalnych. Wytyczne projektowe podają, że na 15 dzieci (w wieku od 3 do 6 lat) powinny przypadać: co najmniej jedna miska ustępowa (o wysokości 32-35cm), jedna umywalka (o wysokości [...]

Zużycie wody w obiektach przedszkolnych na podstawie kilkudziesięcioletniej zmienności zapotrzebowania na wodę dla budynków mieszkalnych DOI:10.15199/17.2018.8.3


  Właściwe określenie zużycia wody w obiektach o różnym przeznaczeniu, może przysparzać sporo problemów. Istnieje wiele przepisów i opracowań literaturowych, które ułatwiają wyznaczenie zapotrzebowania na wodę. Do tego celu wykorzystywany jest zwykle przelicznik, który opiera się na decymetrach bądź metrach sześciennych, przypadający na jednostkę odniesienia (1 mieszkańca, ucznia, dziecko, osobę zatrudnioną, itp.). Znając powyższe dane można uzyskać konkretną wartość liczbową. Trzeba jednak pamiętać, że może mieć na nią wpływ bardzo wiele czynników, mocno uzależnionych od postępującego rozwoju cywilizacyjnego. Przykładowo w budynkach mieszkalnych na jej wartość istotny wpływ mają w głównej mierze działania związane z oszczędzaniem wody, m.in.: - rosnące ceny za uzdatnianie i dostawę wody, - wprowadzenie indywidualnego rozliczania odbiorców (montaż wodomierzy w lokalach mieszkalnych) [16, 17, 20], - wyposażenie baterii czerpalnych w dławiki i perlatory, a w kolejnych latach montaż zaworów czasowych i bezdotykowych [15, 17], - wymiana tradycyjnych misek ustępowych stosowanych do lat 90 (z tzw. górnopłukiem) na kompaktowe, które posiadają zbiorniki o mniejszych pojemnościach, stale obniżanych wraz z rozwojem nowych technologii [17], - wyposażenie misek ustępowych w przyciski dwudzielne lub z funkcją zatrzymywania przepływu wody, - usprawnienie układów i obiegów przygotowania ciepłej wody użytkowej [15], - zamiana wanien na natryski z brodzikami, - kształtowanie odpowiednich nawyków dotyczących korzystania z przyborów sanitarnych w okresach przedszkolnych [4], - wprowadzanie nowoczesnych rozwiązań, pozwalających na zmniejszenie zużywanej wody w gospodarstwach domowych, np. bezdotykowe samoobsługowe myjnie samochodowe zamiast węża ogrodowego zasilanego wodą wodociągową, - rezygnacja z tradycyjnego zmywania naczyń na rzecz zmywarek, - odejście od stosowania pralek wirnikowych, - wymiana starszych pralek na urządzenia bardziej ekon[...]

 Strona 1