Wyniki 1-6 spośród 6 dla zapytania: authorDesc:"Katarzyna Umiejewska"

Gospodarka osadowa oczyszczalni ścieków w Siedlcach


  Integralną częścią każdej oczyszczalni ścieków jest ciąg przeróbki osadów. W oczyszczalni siedleckiej zastosowano rozwiązanie polegające na fermentacji zagęszczonych osadów uzupełnione o przeróbkę biogazu na energię elektryczną i cieplną. Osady przefermentowane podlegają procesowi odwadniania. Oczyszczalnia ścieków w Siedlcach uruchomiona została w 1974 r. W latach 1992-1996 oczyszczalnia była modernizowana, w celu zwiększenia przepustowości i dostosowania technologii do podwyższonych wymagań dla ścieków oczyszczonych. Obecnie oczyszczalnia działa jako mechaniczno-biologiczna, o przepustowości 23 000 m3/d. Projektowana wielkość oczyszczalni wyrażona za pomocą równoważnej liczbie mieszkańców wynosi 134 tys. RLM. Oczyszczalnię zwymiarowano dla łagodniejszych niż aktualnie obowiązujące wymagań w zakresie oczyszczania ścieków (stężenie azotu ogólnego w ściekach oczyszczonych 30 mg N/dm3), co sprawia, że część obiektów - w tym reaktory biologiczne i obiekty przeróbki osadów posiadają niedobory pojemności w stosunku do obecnych wymagań dla oczyszczalni o przepustowości powyżej 100 tys. RLM. Ilość i jakość ścieków W 2008 r. średnia dobowa ilość ścieków doprowadzanych do oczyszczalni wyniosła 15 832 m3/d. Jakość ścieków doprowadzanych do oczyszczalni i oczyszczonych w 2008 r. przedstawiono w tab. 1 i 2. Rzeczywista wartość RLM wynosi: 124017 0,06 15832 0,47 = ⋅ RLM = Charakterystyka urządzeń stosowanych do oczyszczania ścieków Ścieki surowe z terenu miasta dopływają do pompowni ścieków surowych, gdzie znajduje się komora mokra z kratą rzadką na dopływie do zbiornika i komora sucha trójpoziomowa, w której zainstalowane są cztery pompy ściekowe wraz z układem rurociągów tłocznych. Z przepompowni Io ścieki trafiają do budynku krat. Zamontowana jest w nim krata mechaniczna taśmowo-hakowa, o prześwicie 6 mm. Skratki przemywane są ściekami i prasowane. Następnie ścieki kierowane są do piaskownika przedmuchiwanego z pompowym[...]

Oczyszczanie ścieków z produkcji PTA na przykładzie Zakładu ANWIL we Włocławku


  W ostatnich latach, zauważono istotny wzrost dynamiki popytu na oczyszczony kwas tereftalowy PTA, który według szacunków wynosi ok. 8-10% rocznie. PKN ORLEN w 2011 roku wybudował i uruchomił we Włocławku zakład do produkcji kwasu tereftalowego, o wydajności na poziomie 600 000 Mg/rok (75 Mg/h), przy czasie pracy 8040 h/rok. W wyniku procesów produkcyjnych powstają ścieki przemysłowe, które można oczyszczać w procesach biologicznych beztlenowych i tlenowych. W Zakładzie Anwil do biologicznego oczyszczania ścieków zastosowano reaktor beztlenowy typu IC, natomiast później odbywa się doczyszczanie tlenowe w reaktorze MBBR oraz komorze osadu czynnego. Następnie oczyszczone ścieki łączą się z pozostałymi strumieniami ścieków oczyszczanych w innych węzłach Anwil i odprowadzane są do kanału zrzutowego. 1. Wstęp Kwas tereftalowy stanowi główny surowiec do produkcji włókien poliestrowych i włókien poliamidowych. Z poliestrów powstaje większość przedmiotów codziennego użytku - np. odzież, zasłony, pościel, dywany. Poliestry są również podstawowym surowcem do produkcji folii, opakowań i naczyń jednorazowych, zwłaszcza *) Dr inż. Katarzyna Umiejewska - Politechnika Warszawska, Wydział Inżynierii Środowiska, mail: katarzyna.umiejewska@is.pw.edu.pl Mrg inż. Marta Kraszewska - Politechnika Warszawska, Wydział Inżynierii Środowiska, mail: marta_kraszewska@wp.pl Mgr inż. Edyta Soszyńska - Politechnika Warszawska, Wydział Inżynierii Środowiska, mail: edyta_soszynska@op.pl GAZ, WODA I TECHNIKA SANITARNA ■ GRUDZIEŃ 2013 487 kierowane są do zakładowego systemu kanalizacyjnego. W skład tego systemu wchodzi kanalizacja przemysłowa, sanitarna i deszczowa. Ścieki do sieci kanalizacyjnej dostarczają również, na podstawie umów cywilnoprawnych wydzielone w ramach restrukturyzacji Anwil spółki, a także firmy zewnętrzne, które prowadzą działalność gospodarczą na terenie obszaru przemysłowego spółki. Do zakładowego systemu oczyszczania na podstawie [...]

Gospodarka osadowa Grupowej Oczyszczalni Ścieków Łódzkiej Aglomeracji Miejskiej. Część I. Charakterystyka układu technologicznego oraz ilość powstających osadów DOI:10.15199/17.2015.11.6


  GOŚ ŁAM oczyszcza ścieki dopływające z Łodzi, Pabianic, Konstantynowa Łódzkiego i gminy Ksawerów i Nowosolna, tj. z terenów zamieszkałych przez około 830 tys. mieszkańców, co stanowi około 50 % ścieków województwa łódzkiego. Ścieki oczyszczane są mechanicznie, a następnie biologicznie do wskaźników jakości zgodnych z wymaganiami prawa polskiego i EU. Powstające podczas oczyszczania ścieków osady poddawane są przeróbce obejmującej następujące procesy: zagęszczenie, stabilizację beztlenową, odwodnienie mechaniczne na prasach taśmowych, oraz termiczne przekształcenie. Analizie poddano ilość i jakość osadów po poszczególnych etapach unieszkodliwiania na podstawie danych z lat 2011-2013.Wstęp Osady powstające na oczyszczalniach ścieków są nieodłącznym produktem procesu ich oczyszczania. Mimo, że osady objętościowo nie przekraczają 3% całkowitej objętości ścieków, to zawierają ponad połowę całego ładunku zanieczyszczeń dopływającego w ściekach surowych do oczyszczalni. Dotychczas nie wynaleziono bezosadowych technologii oczyszczania ścieków, czy też rozwiązań pozwalających na całkowite wyeliminowanie osadów ze środowiska [81)]. Według Krajowego Programu Oczyszczania Ścieków Komunalnych, prognozowana na 2015 r. ilość osadów ustabilizowanych, które powstaną w komunalnych oczyszczalniach ścieków, wyniesie ok. 642,4 tys. Mg s.m. Największa ilość osadów powstanie w aglomeracjach o RLM powyżej 100 000 i wyniesie ona 372,4 tys. Mg s.m., co stanowić będzie 58% ogólnej ilości osadów. [2] Początek pracy Grupowa Oczyszczalnia Ścieków datuje się na 1994 r., kiedy to po wybudowaniu kolektora łączącego GOŚ z oczyszczalnią na Lublinku nastąpiło przełączenie ścieków do GOŚ, a stara oczyszczalnia po 64 latach pracy została wyłączona z eksploatacji. W GOŚ ŁAM oczyszczane są ścieki dopływające z Łodzi, Pabianic, Konstantynowa Łódzkiego, gminy Ksawerów i Nowosolna, tj. z terenów zamieszkałych przez około 830 tys. mieszkańców, co stanowi około 50 % [...]

Gospodarka osadowa Grupowej Oczyszczalni Ścieków Łódzkiej Aglomeracji Miejskiej. Część II. Przebieg procesów stabilizacji, odwadniania i końcowej utylizacji osadów DOI:10.15199/17.2015.12.5


  W drugiej części artykułu, dotyczącego analizy gospodarki osadowej Grupowej Oczyszczalni Ścieków Łódzkiej Aglomeracji Miejskiej, przeanalizowano ilość i jakość osadów po procesach: stabilizacji beztlenowej, odwodniania mechanicznego, oraz termicznego przekształcania. Analizie poddano dane z lat 201-2013.Charakterystyka osadów przefermentowanych W tabeli 1 przedstawiono charakterystykę jakościową osadu przefermentowanego z lat 2011-2013.Średnia wartość pH osadu przefermentowanego wynosiła 7,20. Heidrich [4] podaje, że pH osadu po fermentacji metanowej zależy od stopnia jego przefermentowania. Osad dobrze przefermentowany charakteryzuje się odczynem 7,2-7,5, a bardzo dobrze przefermentowany 7,4-7,8. W okresie objętym analizą proces fermentacji znacząco wpływał na obniżenie udziału suchej masy w osadzie, który zmalał z 4,4-4,9% s.m. do 2,72-3,27% s.m.. Średnia zawartość suchej masy organicznej w osadzie po procesie fermentacji wynosi 62% wobec 76 % w osadzie zagęszczonym. Zgodnie z wytycznymi niemieckimi [ 14 ] osad o średniej zawartości suchej masy organicznej 65-60% s.m. można uznać za osad słabo ustabilizowany.Według Bartoszewskiego [1] stężenie lotnych kwasów tłuszczowych w osadzie ustabilizowanym beztlenowo kształtuje się w granicach od 200 do 600 CH3COOH/l. Z kolei Leschberg [6] podaje przedział 100-1000 CH3COOH/l za charakterystyczny dla osadudobrze przefermentowanego. Średnie z trzech lat objętych analizą wynoszą: dla roku 2011-255 mg CH3COOH/l, dla roku 2012-321 mg CH3COOH/l, dla roku 2013-273 mg CH3COOH/l. Na rys. 1 przedstawiono rzeczywisty stosunek lotnych kwasów tłuszczowych do zasadowości w osadzie przefermentowanym (LKT/Z). W 2011 r. od czerwca do października stosunek ten utrzymywał się na dosyć stałym poziomie 0,06-0,07. Następnie wzrósł powyżej 0,1, osiągając najwyższą wartość w grudniu równą 0,11. Ro[...]

Zastosowanie zewnętrznego źródła węgla do wspomagania procesu denitryfi kacji na oczyszczalni ścieków "Czajka" w Warszawie DOI:10.15199/17.2018.6.8


  Wprowadzanie nadmiernej ilości azotu do wód powierzchniowych przyczynia się do zakłócenia równowagi w środowisku wodnym, wywołuje defi cyt tlenowy, zanikają naturalne warunki do samooczyszczania się zbiorników. Skuteczne usuwanie związków azotu jest obecnie jednym z głównych problemem oczyszczalni ścieków. Dostępność łatwo przyswajanych związków organicznych w ściekach może limitować przebieg procesu denitryfi kacji. W takim przypadku możliwym rozwiązaniem staje się wprowadzanie zewnętrznego źródła węgla do reaktora biologicznego. Konwencjonalne źródła węgla to przede wszystkim metanol, kwas octowy, etanol, octan sodu, sacharoza czy glukoza. Alternatywnym źródłem węgla organicznego mogą być m.in. preparaty handlowe cechujące się znaczną zawartością związków organicznych (deklarowane przez producentów wartości ChZT na poziomie 1 000 000 mg/l). Charakterystyka układu technologicznego oczyszczalni ścieków "Czajka" Oczyszczalnia ścieków "Czajka" jest aktualnie jedną z najbardziej innowacyjnych i w pełni zautomatyzowanych oczyszczalni w Europie. Zakończona w 2012 r. modernizacja oraz uruchomienie układu przesyłowego ścieków z centralnej i północnej części lewobrzeżnej Warszawy pozwoliły na zwiększenie przepustowości z 240 000 m3/d do 435 000 m3/d w pogodzie suchej, oraz przyjęcie całości maksymalnego przepływu, wraz z wodami deszczowymi. Obecnie oczyszczalnia odbiera ścieki z obu wyżej wymienionych części stolicy oraz gmin tj. Legionowo, Zielonka, Marki. Zgodnie z projektem, wielkość oczyszczalni wyrażona RLM została obliczona dla średniorocznego ładunku zanieczyszczeń i wynosi 1 640 000. Z komory dopływowej ścieki są odprowadzane dziewięcioma kanałami do hali krat, gdzie za pomocą dziewięciu krat taśmowo-hakowych o prześwicie 6mm następuje zatrzymywanie zanieczyszczeń stałych. Dalej ścieki płyną do czterech żelbetowych piaskowników z odtłuszczaczem i sześciu radialnych osadników wstępnych. Ścieki po mechanicznym oczyszczaniu są [...]

 Strona 1