Wyniki 1-1 spośród 1 dla zapytania: authorDesc:"Kamil Bryszewski"

Usuwanie w reaktorze typu Sequencing Batch Biofi lm Reactor (SBBR) azotu i fosforu ze ścieków pochodzących z bezglebowej uprawy pomidorów DOI:10.15199/17.2018.5.7

Czytaj za darmo! »

1. Wstęp Ostatnie kilka dekad przyniosło znaczny rozwój produkcji roślinnej w szklarniach. Rozwinęła się przede wszystkim bezglebowa uprawa roślin, która uważana jest za najbardziej intensywną i efektywną metodę produkcji w rolnictwie. Systemy oparte na bezglebowej uprawie roślin pozwalają na osiągnięcie wysokich plonów oraz uzyskanie wysokiej jakości produktów, nawet na obszarach o niekorzystnych warunkach glebowych czy pogodowych [12]. Uprawy bezglebowe polegają na dostarczeniu hydroponicznego roztworu nawozowego do strefy korzeniowej roślin, gdzie w wyniku wzmożonej transpiracji wody ulega on zatężeniu. Aby wyeliminować negatywny efekt wzrostu stężenia pożywki, stosowana jest dodatkowa ilość roztworu określana jako przelew. Uprawy pomidorów na wełnie mineralnej wymagają nadmiaru pożywki w wysokości od 25 do 50% przelewu [2]. Produkcja bezglebowa roślin może być prowadzona w systemie zamkniętym, bądź otwartym. W Polsce do produkcji bezglebowej roślin często wykorzystuje się otwarte systemy nawożenia, gdzie zatężona pożywka w niekontrolowany sposób trafi a do gruntu, a następnie do wód podziemnych oraz powierzchniowych. Odciek z bezglebowej uprawy pomidorów charakteryzuje się wysokim stężeniem związków azotu (od 150 do 500 mgN·dm-3) i fosforu (do 100 mgP·dm-3) [3,5,13]. Aktualnie do oczyszczania przelewu w systemach zamkniętych z recyrkulacją stosuje się głównie urządzenia do ultrafi ltracji i odwróconej osmosy. Metody te wiążą się z wysokimi kosztami inwestycyjnymi oraz eksploatacyjnymi. Ponadto stosowane są systemy hydrofi towe. Jednakże charakteryzują się one zazwyczaj niewystarczającą efektywnością denitryfi kacji i defosfatacji oraz wymagają dużej powierzchni eksplotacyjnej [5,6,7]. Celem pracy było określenie efektywności usuwania związków azotu i fosforu w reaktorach typu SBBR (sequencing batch biofi lm reactor), oczyszczających ścieki pochodzące z bezglebowej uprawy pomidorów, pod osłonami z zastosowaniem[...]

 Strona 1