Wyniki 1-3 spośród 3 dla zapytania: authorDesc:"Wojciech Mazur"

Wpływ sposobu obciążenia na właściwości mechaniczne prefabrykowanych nadproży z ABK DOI:10.15199/33.2015.09.45


  W artykule przedstawiono wyniki badań dwóch serii zbrojonych nadproży z betonu komórkowego badanych jako belki wolnopodparte. Trzy nadproża badano zgodnie z PN-EN 846-9 [5] i PN-EN 1356 [6], obciążając je dwoma siłami skupionymi, a dwa nadproża obciążano w sposób odwzorowujący ich rzeczywisty charakter pracy w ścianie - przez obciążenie trójkątne. Analizowano wpływ sposobu obciążenia na siłę niszczącą i ugięcie badanych elementów. Słowa kluczowe: nadproża prefabrykowane, nośność na zginanie, ugięcie.Sposoby projektowania nadproży zostały przedstawione w pracach [1, 2, 3].Wprzypadku każdego typu nadproża deklaracje dostarczane przez producentamuszą zawierać informacje podane w PN-EN 845-2 [4]. Z konstrukcyjnego punktuwidzenia, najważniejsze informacje dotyczą nośności nadproża na zginanie i ścinanie oraz dopuszczalnego ugięcia. Wartości te można obliczyć, a następnie zweryfikować w badaniach. Zgodnie z PN-EN 846-9 [5] nadproża powinny być badane w schemacie belki jednoprzęsłowej wolnopodpartej obciążonej pionowo w sposób jak najbardziej zbliżony do występującego w rzeczywistej konstrukcji murowej. W przypadku badania nośności na zginanie norma dopuszcza zastosowanie obciążenia równomiernie rozłożonego lub układu dwóch bądź czterech sił skupionych o jednakowej wartości (badania cztero- lub sześciopunktowe). Przy badaniu nośności na ścinanie obciążenie powinno być przyłożone wodległości od podpory równejwysokości nadproża, powiększonej o 75 mm. Norma PN-EN 846-9 nie jest precyzyjna, dlatego w przypadku badania nadproży zABK wykorzystuje się często starszą normę - PN-EN 1356:1999 [6], która zaleca zastosowanie obciążenia w postaci dwóch sił przyłożonych w odległości równiej ¼ rozpiętości mierzonej w osiach podpór. Wtym wypadku stare przepisy [6] można stosować, ponieważ nie są sprzeczne z wytycznymi zawartymi w PN-EN 846-9. Sposób obciążenia w badaniach prowadzonych zgodnie z PN-EN 846-9 oraz PN-EN 1356:1999 r[...]

Współpraca muru i prefabrykowanego nadproża z ABK. Badania doświadczalne DOI:10.15199/33.2017.02.09


  Wartykule przedstawiono wyniki badań doświadczalnych współpracy muru oraz nadproży wykonanych z betonu komórkowego. Przedmiotembadań byłymodele badawcze z jedną, trzema oraz pięcioma warstwami muru ponad nadprożem. Badano obciążenia niszczące, przemieszczenia, deformacje oraz zarysowania.Wyniki badań porównano z wynikami badań nośności nadproży. Słowa kluczowe: beton komórkowy, nadproża prefabrykowane.na 1) Politechnika Śląska,Wydział Budownictwa *) Adres do korespondencji: wojciech.mazur@polsl.pl Streszczenie.Wartykule przedstawiono wyniki badań doświadczalnych współpracy muru oraz nadproży wykonanych z betonu komórkowego. Przedmiotembadań byłymodele badawcze z jedną, trzema oraz pięcioma warstwami muru ponad nadprożem. Badano obciążenia niszczące, przemieszczenia, deformacje oraz zarysowania.Wyniki badań porównano z wynikami badań nośności nadproży. Słowa kluczowe: beton komórkowy, nadproża prefabrykowane. Abstract.The paper presents the results of the experimental results and of interaction betweenmasonrywall and lintelsmade ofAAC. Taking into consideration 3 different specimens with 1, 3 and 5 layer ofmasonry units placed on the lintel. During the test, forces, displacements, deformations and cracking patternsweremeasured and observed. The results obtained fromexperimental studieswere compared with a results obtained from tests of lintels. Keywords: Autoclaved Aerated Concrete, precast lintels. DOI: 10.15199/33.2017.02.09 Współpraca muru i prefabrykowanego nadproża z ABK. Badania doświadczalne Masonry - AAC precast lintels interaction. Research tests dr hab. inż. Łukasz Drobiec, prof. P.Śl 1) dr inż. Radosław Jasiński1) mgr inż. Wojciech Mazur1)*) Oryginalny artykuł naukowy 39 AUTOKLAWIZOWANY BETON KOMÓRKOWY www.materialybudowlane.info.pl ISSN 0137-2971, e-ISSN 2449-951X 2 ’2017 (nr 534) rysunku 1. Elementy próbne badano po 28 dniach odwymurowania.Obciążeniewywoływano siłownikiem o zakresie 1000 kN wposta[...]

Nośność prefabrykowanych nadproży z ABK DOI:10.15199/33.2017.11.52


  Wmurach wykonanych z betonów lekkich można stosować nadproża z autoklawizowanego betonu komórkowego pozwalające na "ręczny" montaż oraz uzyskanie ściany bez mostków termicznych i o jednolitym współczynniku przenikania ciepła. Rozwiązania takie są znane i dostępne na polskim rynku od kilkudziesięciu lat, jednak nadal nie są powszechnie stosowane. Wynika to m.in. z braku dostatecznej wiedzy projektantów na temat właściwości elementów z ABK wporównaniu z dobrze rozpoznanymi i bogatymi w opracowania naukowe elementami żelbetowymi oraz stalowymi. Nośność elementów z ABK podawana przez producentów zgodnie z normą PN-EN 846-9 wyraża się przez charakterystyczne obciążenia równomiernie rozłożone. Badania normowe PN-EN 1356 polegają na obciążaniu prefabrykatów parą sił skupionych przyłożonych w teoretycznie najmniej korzystnym położeniu. Zarówno badania normowe, jak i nośność podana przez producenta nie wyczerpują wszystkich możliwych sytuacji oraz nie oddają rzeczywistego schematu pracy nadproża wbudowanego w mur i współpracującego z żelbetowym wieńcem. W związku z tym, faktycznamorfologia zarysowań i mechanizm zniszczenia może nie odpowiadać temu, co otrzymano w badaniach, a uzyskane zgodnie z procedurami normowymi wartości sił i momentów niszczących mogą okazać się mylące. Wartykule przedstawiono wyniki badań prefabrykowanych zbrojonych nadproży z autoklawizowanego betonu komórkowego zróżnicowanych pod względem geometrii zbrojenia.Wykonano również obliczenia sprawdzające, których celem było sformułowanie wstępnych wniosków dotyczących procedur sprawdzania nośności zbrojonych elementów zABK.Wyniki uzyskane zgodnie z zaleceniami norm PN-EN 1992-1-1 (EC-2) i PN-EN 12602 porównano z rezultatami eksperymentów.Artykuł stanowi rozwinięcie problematyki opublikowanejw[6]. Badania Badania doświadczalne obejmowały trzy serie elementów zróżnicowanych pod względem geometrii, struktury zbrojenia poprzecznego i podłużnego, oz[...]

 Strona 1