Wyniki 1-2 spośród 2 dla zapytania: authorDesc:"Barbara CIECIŃSKA"

ANALIZA WYBRANYCH WŁAŚCIWOŚCI KOMPOZYCJI KLEJOWYCH Z NANONAPEŁNIACZAMI DOI:


  W pracy przedstawiono wyniki badań eksperymentalnych, których celem była ocena wpływu dodatku nanonapełniaczy do kompozycji klejowej Epidian 57 z utwardzaczem PAC na temperaturę zeszklenia i przewodność cieplną. Temperatura zeszklenia po wprowadzeniu nanoproszku SiO2 w ilości 2% i 5% wzrosła odpowiednio o 1,28% oraz 2,43%. Dodanie nanoproszku Al2O3 spowodowało wzrost o ok. 18,3 i 21% odpowiednio dla ilości 2 i 5%, a dla nanorurek węglowych w ilości 5% przyrost wyniósł ok. 16,5 %. Przewodność cieplna uległa zmianie w największym stopniu po dodaniu nanorurek węglowych w ilości 5%, kiedy odnotowano przyrost o ok. 10,5%. Natomiast domieszkowanie nanoproszkiem MgAl2O4 w ilości 8% spowodowało spadek przewodności cieplnej o ok. 15%.Wprowadzenie W ostatnim czasie innowacyjnymi dodatkami, stosowanymi do wzbogacania materiałów konstrukcyjnych są nanomateriały, których naturalną jednostką miary jest nanometr. Materiały o takiej strukturze można projektować tak, aby wykazywały pożądane właściwości fi zyczne, chemiczne czy biologiczne, dzięki ograniczonej wielkości tworzących je cząstek. Takie materiały mogą wykazywać właściwości znacznie odbiegające od właściwości pojedynczych atomów czy typowych kryształów. Daje to możliwość tworzenia materiałów o niespotykanych właściwościach [4, 8]. Wzbogacanie kompozycji klejowych nanonapełniaczami może powodować zmianę ich niektórych cech. Przykładowo w pracy [12] badano wytrzymałość statyczną na oddzieranie, która wzrosła o 14-18% po dodaniu nanoproszków SiO2 i Al2O3. W pracy [6] badano wytrzymałość zmęczeniową połączeń klejowych wykonanych wybranymi kompozycjami klejowymi, gdzie wzrosła ona o ok. 12,6% w przypadku domieszkowania nanorurkami węglowymi. Podczas tworzenia kompozycji klejowych z różnorodnymi nanonapełniaczami, konieczne są badania eksperymentalne celem oceny znaczenia i charakteru zmian, wywołanych modyfi kacją składu kompozycji klejowych. Wpływ dodatku nanonapełniaczy na temperaturę [...]

WPŁYW PARAMETRÓW SPAWANIA WIĄZKĄ ELEKTRONÓW NA WYTRZYMAŁOŚĆ DOCZOŁOWYCH ZŁĄCZY ZE STOPU Ti-6Al-4V


  umo.liwia Dr in.. Barbara Cieci.ska, dr in.. Ryszard Per.owski, dr hab. in.. Jaros.aw S.p, prof. nzw., dr hab. in.. W.adys.aw Zielecki, prof. nzw. . Politechnika Rzeszowska, Wydzia. Budowy Maszyn i Lotnictwa, Rzeszow. Rudy Metale R56 2011 nr 6 UKD 621.791.72:669.295f71f295:539.412 339 T a b l i c a 1 W.a.ciwo.ci wytrzyma.o.ciowe z..czy spawanych ze stopu Ti]6Al]4V [8] T a b l e 1 Mechanical properties of welded joints made from Ti]6Al]4V alloys [8] Warunki spawania, obrobka po spawaniu Granica plastyczno.ci MPa Wytrzyma .o.. na rozci.ganie MPa Wyd.u.enie % Materia. bazowy 899 978 15 Spawanie wi.zk. bez oscylacji 992 1087 9 Spawanie wi.zk. z oscylacjami 951 1060 10 Spawanie wi.zk. bez oscylacji, wygrzewanie po spawaniu w temperaturze 973 K 943 1014 11 Spawanie wi.zk. z oscylacjami, wygrzewanie po spawaniu w temperaturze 973 K 911 985 11 Spawanie wi.zk. bez oscylacji, wygrzewanie po spawaniu w temperaturze 1173 K 907 995 12 Spawanie wi.zk. z oscylacjami, wygrzewanie po spawaniu w temperaturze 1173 K 908 976 13 uzyskanie spoin o wysokiej jako.ci wg norm specyficznych dla lotnictwa. W.a.ciwo.ci wytrzyma.o.ciowe po..czenia zale.. od parametrow spawania oraz obrobki cieplnej zastosowanej po spawaniu. Mo.na tak stwierdzi. w oparciu o dotychczas prezentowane wyniki, przyk.adowo w pracy [7] przedstawiono wyniki bada. wytrzyma.o.ciowych z..czy spawanych ze stopu Ti]6Al]4V. Analiza przedstawionych w niej wynikow bada. (tabl. 1) wskazuje, .e wytrzyma.o.. na rozci.ganie z..czy spawanych wi.zk. elektronow jest wi.ksza ni. wytrzyma.o.. materia.u bazowego. Wprowadzone oscylacje wi.zki oraz dodatkowa obrobka cieplna po spawaniu nie powoduj. zwi.kszenia wytrzyma.o.ci na rozci.ganie. Rownie. wyniki bada. przedstawione w pracy [8] wskazuj., .e mo.na przy wykorzystaniu spawania za pomoc. wi.zki elektronow uzyska. wytrzyma.o.. na rozci.ganie z..cza z materia.u Ti]6Al[...]

 Strona 1