Wyniki 1-4 spośród 4 dla zapytania: authorDesc:"Tadeusz KOWALSKI"

CECHY POŁĄCZEŃ MODUŁÓW KONSTRUKCYJNYCH OBRABIAREK REKONFIGUROWALNYCH DOI:


  S t r e s z c z e n i e: W artykule zostaną omówione takie zagadnienia jak: - wymagania stawiane połączeniom konstrukcyjnym obrabiarek rekonfi gurowanych, - wpływ modułowości konstrukcji na dalszą możliwość rozbudowy obrabiarek już pracujących, w warunkach niewyspecjalizowanego montażu u odbiorcy, - zakres rozbudowy funkcjonalnej obrabiarek na przykładzie centrum tokarskiego Osa, - przykład rozbudowy o: podajniki przedmiotów obrabianych, podajniki rur, magazyny przedmiotów obrabianych, wrzecienniki przechwytujące i platformy narzędziowe. S ł o w a k l u c z o w e: modułowość konstrukcji, podajnik, rekonfi guracja obrabiarek A b s t r a c t: The paper presents: - requirements for structural connections reconfi gurable machine tools, - the impact of modular design further upgradeable machine already working under conditions of non-specialist installation at the customer, - the scope of the expansion of functional machine for example turning center Osa, - example of an expansion of: feeders workpieces, trays pipes, feeder workpiece, headstocks capture platform and tooling. K e y w o r d s: modular construction, feeder, reconfi guration of machine tool.Wstęp Budowa modułowa charakteryzuje się tym, że wymagana konstrukcja maszyny zawiera przygotowane wcześniej części, zespoły i mechanizmy, które w sposób jednoznaczny dają się zmontować. Budowa modułowa w porównaniu z indywidualnymi rozwiązaniami konstrukcyjnymi jest korzystniejsza ze względów techniczno-ekonomicznych, gdy wymagane warianty rozwiązań przewidziane w programie produkcyjnym zakładu mogą być dostarczone do odbiorcy w określonych ilościach, a wymagane zamówienia mogą być zrealizowane jednym lub kilkoma podstawowymi modułami, uzupełnionymi kilkoma modułami funkcjonalnymi. Budowa modułowa zapewnia możliwość przebudowy i rozbudowy odpowiedniego podsystemu konstrukcyjnego oraz daje możliwość współpracy z innymi podsystemami konstrukcyjnymi. Każdą konstrukcję modułową można [...]

POŁĄCZENIA SPAWANE KORPUSÓW OBRABIAREK LEKKICH I MOBILNYCH ORAZ INNE CECHY KONSTRUKCYJNE TYCH MASZYN DOI:


  W artykule omówiono cechy maszyn lekkich i mobilnych, a także porównano konstrukcję korpusów spawanych i odlewanych. Opisano także czynniki mające wpływ na koszty produkcji. Kolejne zagadnienia to zakres zastosowania oraz umiejscowienie maszyn lekkich w gniazdach i liniach produkcyjnych oraz przykład konstrukcji frezarki lekkiej BĄK do obróbki przedmiotów o niewielkich rozmiarach. S ł o w a k l u c z o w e: mobilność, korpusy spawane, korpusy odlewane.Cechy maszyn lekkich i mobilnych Ze względu na konieczność dostosowania konstrukcji maszyn do aktualnych potrzeb zakładów produkcyjnych, istnieje tendencja do konstruowania maszyn o niewielkich wymiarach i niezbyt ciężkich. Muszą one wyróżniać się: - niewielkimi gabarytami, umożliwiającymi łatwy transport, np. przez rozmiar typowych drzwi przemysłowych,- konstrukcją (masą), dostosowaną do bezpiecznego transportu przez typowe wózki widłowe ogólnego przeznaczenia, - zdolnością tłumienia drgań, stabilnością całej maszyny, - ergonomią, - ekonomiką produkcji i eksploatacji. Maszynami o takich cechach są: tokarka OSA (rys. 1) oraz frezarka BĄK (rys. 2). Praktycznym przykładem jest również mała obrabiarka TRAK 2OP (rys. 3). Rys. 1. Tokarka CNC OSA100 [1] Fig. 2. Lathe CNC OSA100 [1] Rys. 2. Frezarka BĄK Fig. 2. Milling machine BĄK TECHNOLOGIA I AUTOMATYZACJA MONTA[...]

MODERNIZACJA TOKARKI TUG1200 I UWARUNKOWANIA MONTAŻOWE JEJ NOWYCH ELEMENTÓW KONSTRUKCYJNYCH DOI:


  W pracy przedstawiono możliwości modyfi kowania konstrukcji znanych maszyn technologicznych budowanych modułowo. Przedstawiono kierunek modyfi kacji obrabiarek, których komponenty są już wykonane, a dołożenie nowych modułów konstrukcyjnych rozszerza zakres zastosowania. Przedstawiono problemy jakie powstaną na skutek zwiększenia maksymalnej średnicy toczenia i zwiększenia długości toczenia. Będzie to wymagało rozszerzenia standardowego oprzyrządowania tokarki o podtrzymki stałe i ruchome oraz o podtrzymkę śruby tocznej. Przedstawiono problemy montażowe wynikające z wprowadzenia zestawu podtrzymek detalu i śruby tocznej dla istniejącej konstrukcji obrabiarki. S ł o w a k l u c z o w e: montaż, modyfi kacja konstrukcji, tokarka A b s t r a c t: Article covers topics dealing with possibility of rebuilding of the module-based machines. Modifi cation methods are presented in this paper. Moreover, increased functionality of rebuilt machines are described together with problems due to increased turning diameter and turning length, which requires modifi cation in lathe components. In addition, mounting issues of the new machine components are presented with additional accessories and components. K e y w o r d s: setup, construction rebuildin, lathe.Wstęp Modułowa konstrukcja maszyn i urządzeń [1-3] - w tym obrabiarek - jest powszechnie stosowana, co pozwala na budowanie maszyn na miarę aktualnych wymagań oraz modyfi kację konstrukcji w zależności od potrzeb. Modyfi kacja ta może dotyczyć nowej poprawionej konstrukcji, dzięki dołożeniu nowych modułów lub ich zastąpieniu. Niezwykle korzystne jest zastosowanie skonstruowanego korpusu i obudowy, jak również kupno wymaganych komponentów napędu i mechanizmu. Istnieje jeszcze inna droga postępowania, w której dla podstawowych (ze względu na funkcje) obrabiarek, można rozbudować już istniejącą obrabiarkę. Te obrabiarki nazywamy obrabiarkami rekonfi gurowalnymi lub przestawialnymi. W pracy zanalizo[...]

URZĄDZENIA WYMIANY I MOCOWANIA NARZEDZI W CENTRUM FREZARSKIM BĄK DOI:


  Modyfikacja centrum frezarskiego BĄK Uwzględniając potrzeby rynku krajowego w zakresie małych frezarek o przesuwach roboczych w osiach X i Y ok. 250 mm jako bazę konstrukcyjną przyjęto centrum frezarskie BĄK [2] i zaproponowano modyfi kację polegającą na wprowadzeniu automatycznej wymiany narzędzi. Wynikła zatem konieczność przekonstruowania modułu wymiany narzędzia wraz ze sposobem mocowania narzędzi. Było to spowodowane niestabilnością dotychczasowej konstrukcji magazynu narzędzi, szczególnie podczas wymiany narzędzi. Istniało zagrożenie poważnego uszkodzenia mechanizmu wymiany. Opis urządzeń mocowania i wymiany narzędzi Umiejscowienie narzędzi w magazynie odbywa się na bazie elementów standardowych, ogólnodostępnych typu wózek oraz szyna prowadząca wraz z zaprojektowanymi elementami mocowania. Typowe położenia magazynu narzędzi wraz z odpowiadającym temu położeniem stołu oraz wózków przedstawiono na rys. 1 i 2. We wrzecionie obrabiarki BĄK zastosowano stożki niezakleszczające się z uwzględnieniem stożka Morse’a. Nominalną średnicę stożka wyznaczono z wzoru [4]: min 2 max sin o x s P d M ⋅ ⋅ ⋅ ≥ μ α gdzie: Ms max - moment skręcający, Px - siła poosiowa, α - półkąt stożka. URZĄDZENIA WYMIANY I MOCOWANIA NARZEDZI W CENTRUM FREZARSKIM BĄK Equipment for the replacement and fi xing of tools in the milling center BĄK Tadeusz KOWALSKI, Leszek WALKIEWICZ S t r e s z c z e n i e: W zmodyfi kowanym centrum frezarskim BĄK zaproponowano automatyczną wymianę narzędzi. W celu zapewnienia stabilności pracy magazynu narzędzi dokonano zmian konstrukcyjnych mechanizmu wymiany narzędzi oraz sposobu ich mocowania. Przedstawiono rysunki rozwiązań konstrukcyjnych. W dalszej części przedstawiono zagadnienia badania dokładności obrabiarek CNC. S ł o w a k l u c z o w e : automatyzacja, magazyn narzędzi, błędy obrabiarek A b s t r a c t: In the modifi ed milling center BĄK proposed automat[...]

 Strona 1