Wyniki 1-7 spośród 7 dla zapytania: authorDesc:"Kazimierz ZALESKI"

Badania wpływu parametrów nagniatania wibracyjnego na trwałość zmęczeniową elementów ze stopu tytanu

Czytaj za darmo! »

Stopy tytanu, głównie ze względu na dużą wartość wytrzymałości względnej (ilorazu wytrzymałości na rozciąganie do gęstości), znajdują duże zastosowanie w lotnictwie. Ze stopów tych wytwarzane są elementy statków powietrznych narażone w czasie eksploatacji na obciążenia zmienne. Zatem zasadne jest wprowadzanie do procesu technologicznego tych elementów operacji zwiększających ich wytrzymałość zmęczeniową. Jedną z metod wykończeniowej obróbki metalowych elementów maszyn, powodujących zwiększenie ich wytrzymałości zmęczeniowej, jest nagniatanie. Za stosowaniem nagniatania, jako finalnej obróbki elementów ze stopów tytanu, przemawiają też liczne trudności, jakie występują podczas szlifowania tych stopów [1]. Ze względu na złożony na ogół kształt elementów wytwarzanych ze stopów tytanu, najbardziej odpowiednią metodą jest nagniatanie dynamiczne rozproszone, charakteryzujące się tym, że narzędzia nagniatające (najczęściej kulki) nie są ograniczone żadnymi prowadnicami i w sposób przypadkowy uderzają w obrabianą powierzchnię, powodując odkształcenia plastyczne warstwy wierzchniej. Wytrzymałość zmęczeniowa wyrobów ze stopów tytanu zależy od wielu czynników. Duży wpływ na wytrzymałość zmęczeniową ma skład chemiczny oraz mikrostruktura ukształtowana w procesie obróbki cieplnej [2]. Ważnym czynnikiem jest też stan warstwy wierzchniej, konstytuowany w procesie wytwarzania elementów maszyn. Wyniki badań przedstawione w pracy [3] wykazują bardzo duże różnice wytrzymałości zmęczeniowej próbek obrabianych różnymi metodami (szlifowanie, piaskowanie, frezowanie). Występowanie zależności pomiędzy warunkami obróbki próbek a ich trwałością zmęczeniową potwierdziły wyniki badań autorów prac [4, 5]. Korzystny wpływ nagniatania dynamicznego na wytrzymałość zmęczeniową występuje zarówno podczas eksploatacji w temperaturze pokojowej, jak i w temperaturze podwyższonej do 150°C [6]. Duży wzrost wytrzymałości zmęczeniowej, wynoszący 50%, uzyskano dla st[...]

Badania warstwy wierzchniej stopu tytanu technikami wykorzystującymi anihilację pozytonów

Czytaj za darmo! »

Stopy tytanu charakteryzują się dużą wytrzymałością względną, która określana jest jako stosunek wytrzymałości na rozciąganie do gęstości [1] (cecha ta nazywana jest również wytrzymałością właściwą [2]). Właściwości te, w połączeniu z dużą odpornością na korozję i żaroodpornością, sprawiają, że stopy tytanu są szeroko stosowane w przemyśle lotniczym [3, 4]. Ze stopów tych wytwarzane są odpowiedzialne elementy samolotów, śmigłowców i rakiet, narażone w czasie eksploatacji na zmienne obciążenia. Wytrzymałość zmęczeniowa elementów maszyn zależy między innymi od stanu warstwy wierzchniej, jaki został ukształtowany w procesie ich wytwarzania. Cechą warstwy wierzchniej, mającą bardzo duży wpływ na wytrzymałość zmęczeniową, są naprężenia własne. Badania naprężeń własnych mogą być prze[...]

ANALIZA PORÓWNAWCZA WYTRZYMAŁOŚCI WYBRANYCH POŁĄCZEŃ PROWADNICOWYCH, STOSOWANYCH W BUDOWIE MASZYN DOI:


  Wykonywanie połączeń kształtowych wiąże się z trudnościami technologicznymi, stąd potrzeba poszukiwania nowych, prostszych do wykonania konturów. W pracy dokonano oceny porównawczej trudności wykonania i montażu połączeń kształtowych o zarysie trapezowym i teowym oraz zaproponowano nowe kształty połączeń konstrukcyjnych. Przeprowadzono obliczenia numeryczne wytrzymałości statycznej połączeń w stanie zmontowanym, z wykorzystaniem metody elementów skończonych w programie ABAQUS. S ł o w a k l u c z o w e: połączenia kształtowe, połączenia prowadnicowe, połączenia trapezowe, połączenia teowe, ABAQUS A b s t r a c t: The performance of shaped joints is associated with many technological problems, hence the need to seek out new, simpler to perform, contours. This paper contains an comparative assessment of diffi culties of performance and mounting of trapezoidal and T-slot shaped joints and new outlines of joints were proposed. There were also done the numerical computations of the static strength in ready-assembled joints with the use of fi nite element method in ABAQUS program. K e y w o r d s: shaped joints, guided joints, trapezoidal joints, T-slot joints, ABAQUS.Połączenia kształtowe odgrywają ważną rolę w budowie maszyn, przenosząc siłę lub moment obrotowy w mechanizmach i zespołach. W zależności od kształtu i przeznaczenia wyróżnia się połączenia wzębne, wtyczkowe oraz prowadnicowe. Istnieje wiele pozycji literatury naukowej, w których przedstawiono wyniki badań wytrzymałości połączeń wpustowych i wielowypustowych [1, 2]. Nadal jednak brakuje aktualnego piśmiennictwa na temat połączeń prowadnicowych, mających częste zastosowanie w budowie statków powietrznych, obrabiarek oraz narzędzi skrawających. Dobrym przykładem zastosowania mogą być połączenia prowadnic łoża tokarki z konikiem i prowadnice w nożach tokarskich słupkowych z uchwytem narzędziowym. Opisywane połączenia mają także częste zastosowanie w przemyśle lotniczym, szczegó[...]

Modelowanie odkształceń mikronierówności powierzchni wskutek uderzenia kulką DOI:10.15199/148.2016.9.2


  W pracy przedstawiono wyniki symulacji numerycznej oraz badań doświadczalnych procesu konstytuowania miejscowych odkształceń sprężysto-plastycznych. Próby wykonano na elementach ze stopu aluminium EN AW-6060 T6 o zmiennych wartościach parametrów chropowatości powierzchni. Doświadczenie wykonano na stanowisku do zadawania odkształceń plastycznych i pomiaru czasu styku. Dla wybranego przypadku przeprowadzono obliczenia analityczne głębokości powstałego odcisku. Przeprowadzono symulację numeryczną uderzenia kulki w powierzchnię próbki metodą elementów skończonych w programie ABAQUS. Użyto modułu Explicit. Zauważono, że wraz ze zwiększeniem chropowatości powierzchni, wzrasta również głębokość odcisku po uderzeniu pojedynczą kulką. Słowa kluczowe: miejscowe odkształcenie plastyczne, chropowatość powierzchni, stop aluminium, MES, ABAQUS.Chropowatość powierzchni części maszyn zależy od zastosowanej metody obróbki. W przypadku obróbki wiórowej decydujący wpływ na wysokość mikronierówności na powierzchni mają kąty przystawienia krawędzi skrawających oraz promień naroża. Zmniejszenie chropowatości powierzchni wymaga zmniejszenia posuwu, co powoduje zwiększenie czasu obróbki, podnosząc przy tym koszty wytwarzania. Zmniejszenie chropowatości powierzchni zwykle związane jest ze zwiększeniem dokładności wymiarowo- kształtowej wykonywanych części. W niektórych częściach maszyn dokładność wymiarowa nie jest istotna, natomiast wymagana jest duża wytrzymałość zmęczeniowa [1]. Są to części typu korpus i dźwignia. Dobrym rozwiązaniem w takiej sytuacji może być zastosowanie nagniatania dynamicznego jako obróbki podnoszącej trwałość i niezawodność pracy części maszyn [2]. Nagniatanie dynamiczne jest często stosowane jako obróbka wykończeniowa elementów maszyn. Wskutek nagniatania następuje wzrost wytrzymałości zmęczeniowej obrabianych elementów, co jest efektem umocnienia warstwy wierzchniej, ukonstytuowania ściskających naprężeń własnych oraz zmn[...]

KSZTAŁTOWANIE KRAWĘDZI PRZEDMIOTÓW ZE STOPU TYTANU Ti6Al4V METODĄ SZCZOTKOWANIA DOI:


  Stan krawędzi odgrywa istotną rolę w procesie montażu elementów składowych gotowych wyrobów. Po obróbce skrawaniem na krawędziach przedmiotów pojawiają się zadziory. Dotyczy to takich popularnych metod obróbki jak: wiercenie, frezowanie, toczenie itp. Pracochłonność usuwania zadziorów związana jest z właściwościami materiału obrabianego, które wpływają na siłę utwierdzenia podstawy zadzioru do krawędzi przedmiotu. W przypadku materiałów trudnoobrabialnych, usunięcie zadziorów może wiązać się z potrzebą zintensyfi kowania energii medium obróbkowego w obrębie krawędzi do której przytwierdzone są zadziory. W artykule przedstawiono wyniki badań wpływu obróbki szczotkowaniem na kształtowanie krawędzi przedmiotów, powstałych w procesie frezowania, wykonanych ze stopu tytanu Ti6Al4V. Dokonano oceny stanu krawędzi po procesie usuwania zadziorów metodą szczotkowania. W eksperymencie zastosowano stałe parametry frezowania oraz zmienne warunki szczotkowania. Pracę podsumowano wnioskami.Wprowadzenie Obróbka frezowaniem często jest ostatnim procesem kształtowania gotowego wyrobu. Po tej operacji przedmioty będące elementami składowymi większych konstrukcji podlegają procesom montażowym. Dlatego istotny jest stan krawędzi przedmiotów, szczegółowo określony w normie ISO 13715, który nie stwarza problemów na tym etapie. Po obróbce skrawaniem na krawędziach przedmiotów z reguły pojawiają się zadziory. Dotyczy to większości popularnych metod obróbki ubytkowej jak: wiercenie, frezowanie, toczenie itp. [2, 3, 4]. Prawidłowa orientacja przedmiotu przez roboty przechwytujące w procesie montażu jest bardzo istotnym zagadnieniem [1]. Występowanie zadziorów może hamować płynny i bezpieczny proces montażowy. W przypadku współpracujących elementów występowanie zadziorów nie tylko skutkuje pogorszeniem jakości krawędzi, ale także występujące w konsekwencji obecności zadziorów nadmierne tarcie i zużycie powierzchni może objawiać się występowan[...]

Warunki technologiczne procesu usuwania zadziorów z przedmiotów wykonanych ze stopów aluminium DOI:10.15199/148.2016.12.5


  W każdej metodzie usuwania zadziorów istotny jest prawidłowy dobór warunków technologicznych tego procesu. Z uwagi na bardzo dużą różnorodność, w zależności od metody, do podstawowych warunków można zaliczyć temperaturę procesu, rodzaj cieczy stosowanej jako medium obróbkowe, wartość prądu drążenia elektroerozyjnego, częstotliwość ruchu drgającego w obróbce wibrościernej, ciśnienie medium ściernego, gęstość pola magnetycznego, prędkość obrotową i posuwową narzędzia itp. Warunki te w głównej mierze będą wpływały na skuteczność usuwania zadziorów, ale także na jakość powierzchni w obrębie krawędzi i stan warstwy wierzchniej. Spośród wielu metod usuwania zadziorów w artykule skupiono się na zautomatyzowanej metodzie obróbki szczotkowaniem na centrach obróbkowych. Oprócz zdefiniowania warunków, przy których następuje skuteczne usuwanie zadziorów, określono także jakość powierzchni w odniesieniu do obróbki poprzedzającej proces oraz właściwości warstwy wierzchniej po procesie usuwania zadziorów metodą szczotkowania z przedmiotów wykonanych ze stopów aluminium. Słowa kluczowe: obróbka szczotkowaniem, usuwanie zadziorów, stopy aluminium.W wielu przypadkach podczas frezowania na każdej z nowo utworzonych krawędzi pojawiają się zadziory. W momencie oddzielania warstwy skrawanej i przekształcania jej w wiór mają miejsce zjawiska, takie jak: odkształcenia sprężyste i plastyczne, tarcie, wydzielanie się ciepła itp. Odkształcenia plastyczne materiału obrabianego w strefie kontaktu narzędzia skrawającego z przedmiotem obrabianym stanowią fundament procesu formowania się zadziorów [1]. W zależności od miejsca występowania i rodzaju obróbki zadziory te przyjmują różne kształty [2 - 4]. Wybór metody usuwania zadziorów wymaga analizy wielu czynników. Czynniki te związane są z wielkością serii produkcyjnej, rozmiarem zadziorów, miejscem ich występowania, materiałem przedmiotu obrabianego, wymiarami maksymalnymi przedmiotów, warunkami lokalowymi [...]

BADANIA PORÓWNAWCZE DOKŁADNOŚCI PRZEDMIOTÓW ZE STALI 15-5PH ORAZ 4330 WYKONANYCH FREZOWANIEM DOI:


  Na dokładność elementów maszyn wpływa wiele czynników zależnych od: maszyn technologicznych, narzędzi, uchwytów obróbkowych, właściwości materiałów obrabianych, parametrów technologicznych, cieczy obróbkowych itp. W pracy przedstawiono wyniki badań dokładności partii przedmiotów o złożonym kształcie. Proces frezowania realizowano na 3-osiowym centrum obróbkowym Avia VMC-800HS. Pomiary dokładności geometrycznej przeprowadzono na współrzędnościowej maszynie pomiarowej Vista ZEISS. Analiza powtarzalności błędów wymiarów wykonanych przez frezowanie przedmiotów umożliwiła określenie wartości tolerancji możliwej do uzyskania w warunkach produkcyjnych. Szczególną uwagę zwrócono na błędy wykonania ważne ze względów montażowych. Porównano dokładność przedmiotów wykonanych ze stali 15-5PH oraz 4330. Określono klasę dokładności wykonania, podano odchyłki oraz wykazano, że możliwe jest zachowanie porównywalnej dokładności wykonania elementów z dwóch materiałów, różniących się właściwościami przy doborze odpowiednich parametrów technologicznych obróbki. S ł o w a k l u c z o w e: frezowanie, dokładność, tolerancja A b s t r a c t: The accuracy of machine parts depend on numerous factors connected with: technological machines, tools, fi xture clamps, the properties of workpiece material, cutting parameters, cutting fl uids etc. This paper reports the results of a study investigating the accuracy of a series of objects with complex shape. The milling process was performed on a 3-axis machining center, Avia VMC-800HS. The measurements of geometric accuracy were made using the ZEISS Vista coordinate measuring machine. The examination of the repeatability of dimensional errors of the objects produced by milling led to determination of the values of tolerance which can be obtained under production conditions. Particular attention was paid to the errors of part quality as they may affect the assembly process. The accuracy of parts made of 15-5PH and 4330 stee[...]

 Strona 1