Wyniki 1-3 spośród 3 dla zapytania: authorDesc:"MICHAŁ TOMASZEWSKI"

Pomiar oblodzenia przewodów linii elektroenergetycznej spowodowanego opadami mokrego śniegu

Czytaj za darmo! »

Problem rozległych awarii sieci elektroenergetycznych powodowanych przez ekstremalne warunki atmosferyczne zaczyna w Polsce narastać. W celu zapobiegania awariom i ich skutkom istotne jest monitorowanie bieżących parametrów określających warunki atmosferyczne występujące na terenie Polski. W artykule przedstawiono stanowisko do pomiaru oblodzenia powodowanego poprzez osadzanie się mokrego śniegu na przewodach linii elektroenergetycznej wraz z przykładowymi wynikami pomiarów. Abstract. The effects of extreme meteorological phenomena covering a vast area may cause a huge failure of a power system. Problem of large scale failures of overhead lines increases in Poland. In order to prevent power failures and mitigation their effects is necessary to monitor the parameters defining the current weather conditions. In paper was described the instrument for measurement of wet snow loads on overhead power line conductors including the sample data acquired in winter. (Measurement of wet snow loads on overhead power line conductors). Słowa kluczowe: pomiar oblodzenia, mokry śnieg, awarie systemu elektroenergetycznego, napowietrzne linie elektroenergetyczne. Keywords: icing measurement, wet snow, failures of a power system, overhead power lines. Wstęp Zapobieganie rozległym awariom systemu elektroenergetycznego powodowanym przez ekstremalne obciążenia atmosferyczne zawiera zestaw problemów o wysokiej złożoności [1]. W najkrótszym ujęciu celowe jest wyznaczenie relacji między najsłabszym przęsłem linii, a ekstremalnymi obciążeniami zimowymi (m. in. oblodzenie przewodów linii), występującymi wzdłuż całej linii. Obie grupy parametrów mają rozkład losowy, a żadnego z tych parametrów nie można opisać danymi z literatury. Według rozeznania autora w Polsce nie prowadzono systematycznych pomiarów oblodzeń obiektów inżynierskich w zakresie zapewniającym reprezentatywność wyników. Niemożliwe jest wykonanie analizy prawdopodobieństwa wystąpienia zjawisk eks[...]

W drodze do telewizji trójwymiarowej o swobodnym punkcie obserwacji

Czytaj za darmo! »

Koncepcja telewizji trójwymiarowej zakłada wywołanie u widza wrażenia trójwymiarowości. Takie doznanie można osiągnąć na wiele sposobów. Najbardziej znanym podejściem jest metoda stereowizyjna wykorzystująca właściwość wzrokowego systemu człowieka (Human Visual System). Innym podejściem jest ruch obserwatora względem przedmiotu obserwacji. W pewnym sensie obie metody uzupełniają się gdyż, albo mamy dwie statyczne kamery, albo jedną, ale przemieszczającą się. W każdym z przypadków istnieje możliwość rekonstrukcji trójwymiarowej struktury analizowanej sceny - czyni to nasz HVS, ale też system komputerowego widzenia. System telewizji trójwymiarowej o dowolnym punkcie obserwacji (Free View Point 3D TeleVision) bazuje na ruchu. Lecz jaki ruch może wykonać oglądający telewizję? Otóż[...]

Wykrywanie obiektów liniowych na podstawie analizy obrazu z wykorzystaniem transformaty Hougha

Czytaj za darmo! »

W artykule przedstawiono autorskie stanowisko rejestrujące położenie przewodów napowietrznej linii elektroenergetycznej. Dodatkowo zaprezentowano wyniki pomiarów zarejestrowanych w długim przedziale czasu wraz z możliwościami potencjalnego zastosowania ich dla wspomagania procesu eksploatacji sieci elektroenergetycznej (wspomaganie pracy dyspozytora sieci, zapobieganie awariom linii elektroenergetycznych). Abstract. The article presents the position of a original instrument for recording the position of wires on overhead power lines. In addition, presents the results of the measurements recorded over a long period of time, along with the capabilities of their potential application to support electricity grid operation process (support network dispatcher, to prevent failures of power lines). (Detection of linear objects based on computer vision and Hough transform) Słowa kluczowe: transformata Hougha, rozpoznawanie obrazów, wykrywanie krawędzi, napowietrzne linie elektroenergetyczne. Keywords: Hough transform, computer vision, edge detection, overhead power lines. Wstęp Podstawą monitoringu ciągłego jest bieżące rozpoznawanie obiektów na obrazie. Celem jest wykrycie przez system możliwie dużej ilości danych, które można wykorzystać do liczenia obiektów, określania ich wymiarów lub położenia. Do rozpoznawania może zostać wykorzystany obraz w różnej formie, np. sekwencja wideo, widok z kilku kamer lub wielowymiarowe dane ze skanera medycznego. Przez komputerowe przetwarzanie obrazów rozumie się wykonanie szeregu przekształceń i modyfikacji w określonym celu. Przekształcenia poprawiają jakość, uwydatniają składowe części obrazu, sprowadzają obraz do postaci wygodnej do zapisu i rozpoznawania. Obraz poddany przetwarzaniu nie zwiększa swojej treści, ale podkreśla wybrane cechy ułatwiając ich wykrycie. Procedura optymalizacji jakości zdjęcia powoduje otrzymanie efektów w postaci: poprawy układu szarości i kontrastu, interpolacji i powi[...]

 Strona 1