Wyniki 1-1 spośród 1 dla zapytania: authorDesc:"JAROSŁAW SĘP"

WPŁYW PARAMETRÓW SPAWANIA WIĄZKĄ ELEKTRONÓW NA WYTRZYMAŁOŚĆ DOCZOŁOWYCH ZŁĄCZY ZE STOPU Ti-6Al-4V


  umo.liwia Dr in.. Barbara Cieci.ska, dr in.. Ryszard Per.owski, dr hab. in.. Jaros.aw S.p, prof. nzw., dr hab. in.. W.adys.aw Zielecki, prof. nzw. . Politechnika Rzeszowska, Wydzia. Budowy Maszyn i Lotnictwa, Rzeszow. Rudy Metale R56 2011 nr 6 UKD 621.791.72:669.295f71f295:539.412 339 T a b l i c a 1 W.a.ciwo.ci wytrzyma.o.ciowe z..czy spawanych ze stopu Ti]6Al]4V [8] T a b l e 1 Mechanical properties of welded joints made from Ti]6Al]4V alloys [8] Warunki spawania, obrobka po spawaniu Granica plastyczno.ci MPa Wytrzyma .o.. na rozci.ganie MPa Wyd.u.enie % Materia. bazowy 899 978 15 Spawanie wi.zk. bez oscylacji 992 1087 9 Spawanie wi.zk. z oscylacjami 951 1060 10 Spawanie wi.zk. bez oscylacji, wygrzewanie po spawaniu w temperaturze 973 K 943 1014 11 Spawanie wi.zk. z oscylacjami, wygrzewanie po spawaniu w temperaturze 973 K 911 985 11 Spawanie wi.zk. bez oscylacji, wygrzewanie po spawaniu w temperaturze 1173 K 907 995 12 Spawanie wi.zk. z oscylacjami, wygrzewanie po spawaniu w temperaturze 1173 K 908 976 13 uzyskanie spoin o wysokiej jako.ci wg norm specyficznych dla lotnictwa. W.a.ciwo.ci wytrzyma.o.ciowe po..czenia zale.. od parametrow spawania oraz obrobki cieplnej zastosowanej po spawaniu. Mo.na tak stwierdzi. w oparciu o dotychczas prezentowane wyniki, przyk.adowo w pracy [7] przedstawiono wyniki bada. wytrzyma.o.ciowych z..czy spawanych ze stopu Ti]6Al]4V. Analiza przedstawionych w niej wynikow bada. (tabl. 1) wskazuje, .e wytrzyma.o.. na rozci.ganie z..czy spawanych wi.zk. elektronow jest wi.ksza ni. wytrzyma.o.. materia.u bazowego. Wprowadzone oscylacje wi.zki oraz dodatkowa obrobka cieplna po spawaniu nie powoduj. zwi.kszenia wytrzyma.o.ci na rozci.ganie. Rownie. wyniki bada. przedstawione w pracy [8] wskazuj., .e mo.na przy wykorzystaniu spawania za pomoc. wi.zki elektronow uzyska. wytrzyma.o.. na rozci.ganie z..cza z materia.u Ti]6Al[...]

 Strona 1