Wyniki 1-3 spośród 3 dla zapytania: authorDesc:"MAREK DZIDA"

Magazynowanie ciepła i chłodu uzyskanych dzięki wykorzystaniu ciepła odpadowego z silników jednostek morskich DOI:10.15199/9.2016.11.4


  Przetworzenie ciepła odpadowego ze spalin silników diesla stwarza możliwości jego wykorzystania do ogrzewania, chłodzenia, a także wytwarzania energii elektrycznej. Dzięki temu możliwe jest obniżenie kosztów zapewnienia komfortu cieplnego w pomieszczeniach na statku. W dalszej części autorzy omówili możliwości magazynowania ciepła bądź chłodu w celu pokrycia późniejszego zapotrzebowania. Opisane zostały różne materiały wypełniające magazyny ciepła, różniące się właściwościami, przez co wpływa na wymiary zasobników. Projektowanie tego typu systemów na statkach można wspomagać oprogramowaniem służącym do modelowania parametrów cieplnych z uwzględnieniem czynników otoczenia i pogodowych na trasach pokonywanych przez jednostki pływające.1. Wstęp Typowe silniki diesla, wykorzystywane w napędach jednostek pływających, podczas spalania paliwa emitują do środowiska duże ilości zanieczyszczeń, takich jak np. tlenki siarki czy azotu. Przepisy dotyczące emisji szkodliwych związków na obszarach morskich na poziomie globalnym reguluje Międzynarodowa Organizacja Morska (International Maritime Organization - IMO), a międzynarodowa konwencja MARPOL [8] jest najważniejszym postanowieniem w kwestii zapobiegania zanieczyszczeniom środowiska morskiego przez statki. Zgodnie z raportem IMO [9] żegluga generuje 3,3% globalnej emisji CO2. Szacuje się, że jeśli nie zostaną podjęte działania zmniejszające ten wskaźnik, to emisja gazów cieplarnianych przez żeglugę do 2050 roku może wzrosnąć nawet o 250%. Poza degradacyjnym wpływem na środowisko emisji spalin, dostępność paliw cały czas się zmniejsza, a to przekłada się na czynnik ekonomiczny, czyli wyższe prawdopodobieństwo wzrostu cen ropy. W tej sytuacji dobrą praktyką staje się dążenie do odzyskania jak największej ilości ciepła odpadowego powstającego podczas pracy silnika. Sprawność silników diesla wynosi 48%-51% [4], co oznacza, że tyle energii przekazywane jest na wał, jako napęd silnika. P[...]

Sposoby zagospodarowania ciepła odpadowego z silników napędowych jednostek pływających Cześć 1. Wykorzystanie ciepła do napędu urządzeń chłodniczych DOI:10.15199/9.2017.2.5


  Energia chemiczna paliwa jest w wielu przypadkach zaledwie w połowie wykorzystana jako energia napędowa silnika. Pozostała część jako ciepło odpadowe przekazywana jest do otoczenia. Dzięki odpowiednim układom przetwarzania ciepło ze spalin można wykorzystać do wytwarzania chłodu lub jako ciepło użytkowe, w systemach HVAC (ang. heating, ventilation, air conditioning - ogrzewanie, wentylacja, klimatyzacja). Tym samym koszty pracy jednej z kluczowych instalacji jednostki pływającej mogą ulec znacznej redukcji. W artykule opisano układy umożliwiające odzyskiwanie ciepła odpadowego i jego wykorzystania na statkach do chłodzenia. Oprócz przybliżenia zasady działania wspomnianych układów zaprezentowano tu także przykłady konkretnych rozwiązań. Ponadto porównano wydajność oraz koszty inwestycyjne omawianych urządzeń. Według autorów umożliwia to wybór optymalnego rozwiązania w określonych warunkach.1. Wstęp Statki oceaniczne używane do żeglugi w większości są wyposażone w silniki wysokoprężne spalinowe, tzw. silniki diesla. W porównaniu z innymi rodzajami silników ich główną zaletą jest względnie niski koszt paliwa połączony z wysoką sprawnością konwersji energii. Sprawność silnika wysokoprężnego wynosi jednak maksymalnie 48%-51% [1], a pozostała część ciepła uzyskana ze spalania paliwa odprowadzana jest do otoczenia w formie ciepła odpadowego (rys.1). Od dawna prowadzone są prace zmierzające do optymalizacji pracy silników z jednoczesnym zmniejszeniem emisji ciepła odpadowego. Takie Rys. 1. Analizowany układ napędu jednostki pływającej (opracowanie własne) Fig. 1. Analysed watercraft drive system 80 CIEPŁOWNICTWO, OGRZEWNICTWO, WENTYLACJA 48/2 (2017) Czynnik parowy o niskim ciśnieniu rozwiązania polegają przede wszystkim na odpowiedniej konfiguracji silnika i procesu spalania paliwa, które umożliwią lepsze jego wykorzystanie [11]. Mimo wyraźnego rozwoju nowych koncepcji w tej dziedzinie ich dalszy postęp jest trudny do osiągnię[...]

Sposoby zagospodarowania ciepła odpadowego z silników jednostek pływających Cześć 2. Wykorzystanie ciepła do ogrzewania DOI:10.15199/9.2017.4.6


  W pierwszej części artykułu (COW 2/2017) omówiono możliwości wykorzystania nieużytkowej energii chemicznej paliwa do chłodzenia jednostek pływających. W drugiej części autorzy opisali systemy pozwalające wykorzystać tę energię do ogrzewania. Oprócz opisania budowy układów pozwalających na wykorzystanie ciepła odpadowego do ogrzewania, porównano je pod względem wydajności. Podjęto także próbę wskazania rozwiązania o najwyższej efektywności energetycznej.1. Wstęp W artykule opisano zagadnienia dotyczące wykorzystania ciepła odpadowego do ogrzewania. W jednostkach pływających ogrzewanie zapewnia komfort cieplny w pomieszczeniach przeznaczonych do pobytu ludzi. Ciepło odpadowe wykorzystywane jest również do podgrzania wody użytkowej, a także wody balastowej oraz ciężkich frakcji oleju napędowego, spalanego w dwusuwowych silnikach wolnoobrotowych. Jak wspomniano w pierwszej części artykułu (COW 2/2017), system ogrzewania, chłodzenia, wentylacji i klimatyzacji (HVAC) jest obiegiem największym ‒ po układzie napędowym; powoduje największe zużycie energii, a jest on zasilany energią elektryczną z generatorów. Koncepcje węzłów odzyskiwania ciepła mogą być analogiczne do opisanych w części pierwszej artykułu. Zależnie od koncepcji oraz potrzeb ciepło odpadowe z silnika można wykorzystać ze spalin (22,3% energii niewykorzystanej do napędu statku) lub z wody chłodzącej silnik (5,2%) [9]. Układ ogrzewania może być również zasilany standardowo, czyli za pomocą energii elektrycznej (wytworzonej jednak z odzyskanej energii), gorącej pary (najczęściej do podgrzewania powietrza) lub wody - jako ciepłą wodę użytkową, do centralnego ogrzewania itp. 2. Sposoby wykorzystania ciepła odpadowego na potrzeby grzewcze Opisane poniżej sposoby otrzymywania ciepła z energii odpadowej charakteryzują ogólną koncepcję zastosowania danego rozwiązania. W każdym przypadku możliwe jest modelowanie tych układów w celu uzyskania optymalnych rezultatów [...]

 Strona 1