Wyniki 1-4 spośród 4 dla zapytania: authorDesc:"Wojciech Lorenc"

Modelowanie procesu gięcia na zimno dwuteowników walcowanych DOI:10.15199/33.2016.05.48


  W artykule przedstawiono zagadnienie dotyczące gięcia ciągłego na zimno dwuteowych kształtownikówstalowych. Za pomocą analiz numerycznych wyznaczono naprężenia pozostałe po procesie gięcia na zimno. Porównano założenia teoretyczne z wynikami z modeli numerycznych. Słowa kluczowe: gięcie na zimno, naprężenia własne, MES.Konstrukcje stalowe o zakrzywionych kształtach są powszechnie stosowane w budownictwie, m.in. w obiektach przemysłowych i halach oraz w mostownictwie. Użycie łukowych bądź parabolicznych przekryć poprawia estetykę konstrukcji oraz jest uzasadnione ekonomicznie, ze względu na korzystny rozkład sił wewnętrznych w ustrojach. W mostownictwie wygięcie elementu służy najczęściej jako podniesienie wykonawcze. Krzywizny elementów osiąga się przez formowanie na zimno. W artykule omówiono technologię formowania na zimno stalowych kształtowników dwuteowych, przedstawiono podejście teoretyczne oraz modele numeryczne procesu gięcia utworzone w środowisku ABAQUS [1]. Elementy stalowe zazwyczaj formuje się na zimno za pomocą trójpunktowego zginania. W praktyce maszyna do gięcia jest wyposażona w cztery wałki - dwa zewn[...]

Nowe stanowisko do badań niszczących w Instytucie Budownictwa Politechniki Wrocławskiej


  Decyzja o budowie nowego dużego stanowiska do badań niszczących w Instytucie Budownictwa PolitechnikiWrocławskiej została podjęta po zrealizowaniu dwóch dużych projektów międzynarodowych (PRECOBEAM, ELEM), które okazały się użytecznym poligonem do różnego typu badań niszczących elementów stalowych, betonowych i zespolonych pod obciążeniemstatycznym i cyklicznym. Dysponując odpowiednim doświadczeniem zarówno w zakresie samych badań, jak i w problematyce eksploatacji oraz użyteczności stanowisk badawczych w innych europejskich ośrodkach badawczych, pracownicy Katedry KonstrukcjiMetalowych podjęli się zadania zaprojektowania i realizacji nowego stanowiska, które umożliwi w przyszłości prowadzenie badań niemożliwych obecnie do zrealizowania przez jednostkę. Problemy dotyczące eksploatacji stanowisk do badań niszczących W ramach projektów międzynarodowych autorzy wielokrotnie dyskutowali z partnerami z innych jednostek na temat problemów eksploatacji stanowisk, takich jak zakres obciążeń, [...]

Pomiar naprężeń własnych w kształtowniku stalowym metodą otworkową DOI:10.15199/33.2018.04.35


  Naprężenia własne (resztkowe, rezydualne) to wewnętrzne naprężenia w materiale i elemencie niezależnie od występujących obciążeń zewnętrznych. Samorównoważą się one w taki sposób, że suma naprężeń ściskających i rozciągających w danym przekroju elementu wynosi zero. Naprężenia własnemuszą więc spełniać następujące warunki równowagi: ∫∫Aσ - dA = 0 (1) ∫∫Aσ - y - dA = 0 (2) gdzie: A - pole przekroju elementu; σ - składowa naprężenia własnego, normalna do przekroju A; y - współrzędna określająca odległość od płaszczyzny neutralnej. Niemal wszystkie procesy produkcyjne konstrukcji stalowych powodują naprężenia własne. Dodatkowo, naprężenia te mogą powstawa[...]

Optyczna metoda pomiaru odkształceń stalowych belek teowych podczas gięcia na zimno DOI:10.15199/33.2018.04.36


  Metoda cyfrowej korelacji obrazu DIC (Digital Image Correlation) stosowana jest do optycznych, bezinwazyjnych pomiarów rozkładu składowych przemieszczeń na powierzchni badanego elementu oraz wyznaczania na ich podstawie składowych odkształcenia i naprężenia. Polega na identyfikacji na badanej powierzchni zmian wymiarów odcinków oraz położenia punktów w stanie przed i po obciążeniu elementu.Wykorzystywane są zdjęcia zrobione jednocześnie przez dwie kamery cyfrowe. Pierwsze tzw. bazowe wykonywane jest przed obciążeniem, a kolejne podczas obciążania.Przed przystąpieniemdo badania element należy odpowiednio przygotować i przeprowadzić kalibrację urządzenia wg wytycznych producenta [1]. Dokładnośćmetody zależy odwymiarówobszaru pomiarowego oraz liczby zastosowanych kamer.Wanalizowanym przykładzie dokładność pomiarów wydłużenia wynosiła ± 0,1%. Badania doświadczalne punktowego gięcia na zimno Badania wykonano w Laboratorium Konstrukcji Budowlanych Wydziału Budownictwa Lądowego i Wodnego PolitechnikiWrocła[...]

 Strona 1