Wyniki 1-2 spośród 2 dla zapytania: authorDesc:"Tomasz Howiacki"

Wpływ imperfekcji wykonawczych na wytężenie stalowego zbiornika wieży ciśnień DOI:10.15199/33.2015.09.44


  W artykule omówiono wpływ imperfekcji wykonawczych na powstanie stanu awaryjnego stalowej konstrukcji wieży ciśnień. Odchyłki wymiarów elementów spowodowały powstanie znacznego karbu konstrukcyjnego, który zmienił sposób pracy żeber usztywniających powłokę zbiornika. Siła równoleżnikowa w powłoce przekazywana była między jej poszczególnymi fragmentami przez żebra, gdzie odchyłki wykonawcze spowodowały powstanie mimośrodów o wartości ok. 70 mm. Znaczne wytężenie spoin łączących płaszcz z żebrami, długi okres eksploatacji w trudnych warunkach oraz cyklicznie zmieniające się obciążenie spowodowały zmęczeniowe pęknięcia spoin i w konsekwencji wyciek wody ze zbiornika. Słowa kluczowe: imperfekcje wykonawcze, wieża ciśnień.Artykuł dotyczy zbiornika na wodę pitną, wzniesionego pod koniec lat siedemdziesiątychXXw.,o konstrukcji stalowej, w kształcie torusa, pojemności 3000m3wspartego na 24 słupach o przekroju dwuteowym (rysunek 1). Obiekt ma 36,8 m wysokości, średnica zewnętrzna zbiornika wynosi 28,4 m, a średnica przekroju poprzecznego torusa - 8 m. Słupy zostały zaprojektowane jako styczne do powierzchni hiperboloidy obrotowej, średnicy 14 m w miejscu połączenia z płytą fundamentową, z torusem - 20 m, a w miejscu najwęższym - 9 m. Stężono je obwodowymi pierścieniami. Płaszcz torusa zostałwykonany z blach grubości 10mmłączonych doczołowo spoinami typu Y. Wzdłuż obwodu zbiornika rozmieszczono 24 poprzeczne żebra usztywniające o przekroju zamkniętymprostoką[...]

Konstrukcje żelbetowe: od deski kreślarskiej do praktycznego wykorzystania technologii BIM DOI:10.15199/33.2016.02.17


  Wykorzystanie komputerowychmożliwości tworzenia dokumentacjiwykonawczej konstrukcji budowlanychwprogramach CAD, ze względu na wiele zalet, takich jak czytelność czy możliwość łatwej edycji, skuteczniewyparło dotychczasowe rysunki tworzone w sposób odręczny. Kolejnym, bardzo ważnym krokiem do usprawnienia tego procesu oraz obecnym wyzwaniem, które stoi przed inżynierami i informatykami, jest wprowadzenie do powszechnego stosowania BIM, czyli modelowania informacji o budynku. W artykule przedstawiono nowe możliwości dotyczące analizy i tworzenia dokumentacji rysunkowej konstrukcji żelbetowych z wykorzystaniem integracji kilku programów, których celemjest przedewszystkimskrócenie czasuwykonywania rysunków oraz minimalizacja ryzyka popełnienia błędów. Słowa kluczowe: technologia BIM, konstrukcje żelbetowe.George E. P. Box, jeden z największych umysłówXXwieku związanych z rozwojem statystyki matematycznej, powiedział kiedyś: Właściwie wszystkiemodele są złe, ale niektóremogą być użyteczne. Zdanie to jest szczególnie istotne w dobie komputerów, które pozwalają na wykonywanie obliczeń i symulacji nawet bardzo skomplikowanych zagadnień. Powinno ono zawsze towarzyszyć inżynierom budowlanym. Współcześnie, dzięki intensywnemu rozwojowi inżynierii lądowej, narzędzi matematycznych oraz ogólnie technologii informatycznych, zastosowanie w rozwiązywaniu praktycznych problemów inżynierskich znalazły programy wykorzystujące metodę elementów skończonychMES. Dostarczyła ona niespotykanych dotychczasmożliwości symulowania pracy różnego rodzaju obiektów budowlanych i innych nietypowych zagadnień. Należy jednak wyraźnie podkreślić, że ostateczna interpretacja wyników, a przedewszystkimodpowiedzialność za podejmowane decyzje, leży zawsze po stronie inżyniera. Sama analiza statyczno-wytrzymałościowa konstrukcji niewystarczy jednak do jejwykonania. Konieczne jest przygotowanie obszernej dokumentacji obejmującej m.in. rysunki konstrukcyjne,[...]

 Strona 1