Wyniki 1-1 spośród 1 dla zapytania: authorDesc:"WERONIKA BAZYLA"

Wpływ rozdrobnienia zrębków wierzbowych na czas ich konwekcyjnego suszenia DOI:10.15199/9.2016.5.2


  W artykule przedstawiono charakterystykę odnawialnych źródeł energii z uwzględnieniem biomasy. Celem pracy jest przeprowadzenie badań konwekcyjnego suszenia wierzby energetycznej w 5 wartościach temperatury: 80ºC, 70ºC, 60ºC, 50ºC oraz 40ºC. Przedmiotem badań były zrębki różnej wielkości 3-letniej wierzby energetycznej. Wykazano wpływ wielkości zrębków i temperatury czynnika suszącego na przebieg procesu suszenia.1. Wstęp Produkcja energii z paliw konwencjonalnych wprowadza do środowiska znaczne ilości zanieczyszczeń pochodzących z procesów spalania. Są to głównie dwutlenek i tlenek węgla, tlenki siarki i tlenki azotu. Wykorzystanie biomasy zapewnia na ogół zmniejszenie emisji spalin. Ogólnie najmniejsza emisja występuje przy stosowaniu paliw płynnych i gazowych, ale rezerwy tych paliw zużywają się najszybciej. Przyjęta przez państwa europejskie Dyrektywa UE 2001/77/EC o promocji produkcji energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych obliguje do zmniejszenia udziału paliw konwencjonalnych w bilansie energetycznym. Polskie prawo energetyczne nakłada powinność stosowania odnawialnych źródeł energii oraz zakupu ciepła i energii elektrycznej pozyskanych z takich źródeł przez przedsiębiorstwa trudniące się obrotem energią. Typowymi źródłami energii odnawialnej są: energia słoneczna, energia wiatru, wód oraz energia geotermalna. Jeśli weźmie się pod uwagę uwarunkowania geograficzno- przyrodnicze naszego kraju, to podstawowym kierunkiem rozwoju odnawialnych źródeł energii wydaje się produkcja biomasy. Obecnie widać wyraźnie, że biomasa (szczególnie biomasa wierzbowa) staje się bardzo rozwojowym i ekonomicznie uzasadnionym kierunkiem produkcji rolnej. Należy jednak stwierdzić, że zarówno ze względów ekonomicznych, jak i ekologicznych, konieczne jest zwrócenie się ku innym źródłom energii, których dotychczasowy udział w bilansie paliwowo-energetycznym jest znikomy [4]. Odnawialne źródła energii to takie, k[...]

 Strona 1