Wyniki 1-1 spośród 1 dla zapytania: authorDesc:"Agnieszka WIELONEK"

Pola magnetyczne w otoczeniu wielotorowych linii elektroenergetycznych przy różnych wartościach i kierunkach przepływu prądu

Czytaj za darmo! »

W artykule przedstawiono wyniki badań i pomiarów pól magnetycznych w otoczeniu linii wielotorowych przy różnych wartościach i kierunkach przepływu prądu. Uzyskane wyniki badań umożliwiają w sposób precyzyjny ocenę tych pól według obowiązujących przepisów. Abstract. The paper presents results of tests and measurements of magnetic fields in vicinity of high voltage overhead power lines at different current values and directions of current flow. The obtained results allow for precise assessment of these fields under the regulations being in effect at present. (Magnetic fields in vicinity of multicircuit high voltage at different current values and directions of current flow). Słowa kluczowe: pomiary, pole magnetyczne, indukcja magnetyczna, wielotorowa linia wysokiego napięcia Keywords: measurement, magnetic field, magnetic induction, multicircuit high voltage power line Wstęp Linie wielotorowe są coraz częściej budowane w miejsce istniejących linii jednotorowych, ale także jako nowe inwestycje. Oprócz linii jednonapięciowych wielotorowych coraz powszechniej realizowane są linie wielonapięciowe. Przykłady takich linii to ostatnio oddane do eksploatacji: linia 400 kV + 2 x 110 kV Pasikurowice- Wrocław, 2 x 400 kV + 220 kV Łagisza-Wrzosowa czy 2 x 220 + 2x 400 kV Kromolice-Plewiska. W związku z obecnością tych linii w środowisku pojawił się problem poprawnego wyznaczenia rozkładów natężenia pola elektrycznego i magnetycznego niskiej częstotliwości w ich otoczeniu. W artykule omówiono wyniki pomiarów i obliczeń rozkładów natężenia pola[...]

 Strona 1