Wyniki 1-4 spośród 4 dla zapytania: authorDesc:"ANNA ŻMIHORSKA-GOTFRYD"

Nienasycone żywice poliestrowe modyfikowane poliuretanami

Czytaj za darmo! »

Poliestry nienasycone (UP) stanowią grupę polimerów o dużym znaczeniu praktycznym i korzystnych perspektywach rozwojowych. Należą one do grupy poliestrów średniocząsteczkowych, na ogół liniowych, rozpuszczalnych i topliwych, a dopiero w wyniku ich kopolimeryzacji z monomerami sieciującymi powstają nierozpuszczalne i nietopliwe tworzywa wielkocząsteczkowe1). Urethane prepolymers with termin[...]

Modyfikowane żywice melaminowo--formaldehydowe- otrzymywanie, właściwości i zastosowanie

Czytaj za darmo! »

Otrzymano cztery rodzaje żywic melaminowoformaldehydowych modyfikowanych za pomocą wybranych polieteroli. Żywice charakteryzowały się bardzo małą zawartością wolnego formaldehydu i dużą zawartością suchej masy. Na ich podstawie otrzymano powłoki o bardzo korzystnych właściwościach użytkowych i bardzo dobrej odporności chemicznej na wybrane środowiska korozyjne. Fluka’s p.a. melamine[...]

Zastosowanie produktów chemicznej degradacji poli(tereftalanu etylenu) do modyfikacji żywicy epoksydowej

Czytaj za darmo! »

Małocząsteczkową żywicę epoksydową Epidian 5 modyfikowano dodatkiem różnych ilości produktów glikolizy PET. Stwierdzono, że modyfikowane kompozycje po utwardzeniu miały zwiększoną udarność, mniejszą twardość i niższą temperaturę ugięcia pod obciążeniem w porównaniu z żywicą niemodyfikowaną. Zastosowanie modyfikowanych żywic do otrzymywania laminatów z matą szklaną powodowało ok. 30-proc. [...]

Biodegradowalne kompozycje polimerowe na podstawie poli(alkoholu winylowego) i skrobi

Czytaj za darmo! »

Otrzymano kompozycje polimerowe na podstawie poli(alkoholu winylowego) i skrobi (PVA/ST) plastyfi kowane butano-1,4-diolem i etano-1,2-diolem. Jako czynniki sieciujące zastosowano mocznik, kwas borowy i butoksylowaną żywicę melaminowo-formaldehydową. Kompozycje poddano degradacji biologicznej w osadzie czynnym i glebie. Stwierdzono, że kompozycje są podatne na biodegradację, o czym świadczyły zmiany powierzchni próbek oraz spadek wytrzymałości mechanicznej w stosunku do próbek niezdegradowanych. Słowa kluczowe: poli(alkohol winylowy), skrobia, biodegradacja, osad czynny, gleba Biodegradable polymer compositions on poly(vinyl alcohol) and starch There were obtained two kinds of polymer compositions from poly(vinyl alcohol) and the starch (PVA/ST) plasticized with butano-1,4-diol and ethano-1,2-diol. The urea, boric acid and butoxylated melamine-formaldehyde resin were used as crosslinking agents. The obtained compositions were exposed to municipal sludge water and soil as biological degradation media. The results showed that the PVA/ST compositions are degradable. It was confi rmed by changes on surface of samples and decrease in their tensile strength. Keywords: poly(vinyl alcohol), starch, biodegradation, active sludge, soil ochrona przed korozja 7/2010 1. Wstęp Znaczny wzrost zastosowań tworzyw sztucznych zintensyfi kował ich produkcję, ale także i zwiększenie ilości odpadów. Pojawił się problem ich utylizacji, co przy odpor ności na degradację biologiczną, jak i szkodliwość produktów rozkładu stwarza poważne zagrożenie ekologiczne [1, 2]. Wymusza to poszukiwanie nowych polimerów i kompo zytów, które w środowisku naturalnym ulegałyby szybkiej degradacji. Zgodnie z obo wiązującymi normami tworzywo biodegradowalne powinno w okresie 6 miesięcy kompostowania ulec rozkładowi do CO2, wody i substancji humusowych [3, 4]. Biodegradowalność tworzyw można zwiększyć na drodze modyfi kacji fi zycznej, np. poprzez mieszanie polimer[...]

 Strona 1