Wyniki 1-1 spośród 1 dla zapytania: authorDesc:"MAGDALENA MARIA"

TRANSFORMACJE TEKSTURY W PROCESIE WYŻARZANIA ALUMINIUM I JEGO STOPÓW DOI:10.15199/67.2018.4.4


  WPROWADZENIE Od wielu dziesiątków lat transformacje tekstury podczas wyżarzania odkształconych metali i stopów są przedmiotem intensywnych badań. Dostępne modele nie dają jednakże jasnego opisu mechanizmów odpowiedzialnych za pojawienie się orientacji nowych ziaren w procesie rekrystalizacji. Na gruncie teorii zaproponowanej przez Beck’a [3, 4] i Cahn’a [5] powszechnie przyjmuje się, że orientacje identyfikowane w odkształconej osnowie mogą (i powinny być) rozważane, jako "punkt wyjścia" dla formowania się orientacji nowych ziaren. Lecz opis "drogi", po jakiej przebiega ten proces jest przedmiotem silnych kontrowersji i nie doczekał się, jak do tej pory, poprawnego opisu. W odniesieniu do mechanizmów opisujących formowanie się silnej składowej cube{100}<001> w literaturze przedmiotu dominują dwie grupy modeli. (i) W pierwszej grupie, bazującej na opisie zaproponowanym przez Ridha i Hutchinson [17], przyjmuje się, że obecne w strukturze stanu zdeformowanego pasma ziaren o orientacji cube{100}<001> rekrystalizują szybciej aniżeli inne obszary. Proces ten związany jest z uprzywilejowaną anihilacją układu dwu grup dyslokacji o czysto śrubowej orientacji i o prostopadłych wektorach Burgersa [17]. Skoordynowany ruch tego układu dyslokacji prowadzi do uformowania się granicy skręcenia, z osią rotacji prostopadłą do płaszczyzny granicy. (ii) W grupie drugiej, bazującej na opisie podanym przez Duggan i in. [9] oraz Samajdar i Doherty [18], przyjmuje się za punkt wyjścia dominację relacji orientacji typu ~40o<111> pomiędzy orientacją zarodka/ziarna a obszarami stanu zdeformowanego o orientacji jednego z 4 wariantów składowej S{123}<634>, dominujących w teksturze stanu zdeformowanego. 23 Rudy Metale 2018, R. 63, nr 4 W przypadku obydwu grup modeli milcząco przyjmowane jest, że ziarna o orientacji "cube" zarodkują z obszarów stanu zdeformowanego o tej samej orientacji, wskazując na ważność modelu zorientowanego zarodkowani[...]

 Strona 1