Wyniki 1-2 spośród 2 dla zapytania: authorDesc:"MARIUSZ TOKARSKI"

Krzywe umocnienia i własności elektryczne drutów uzyskanych z prętów odlewanych metodą ciągłą z granulatu złomu pokablowego DOI:10.15199/24.2017.1.6


  W artykule przedstawiono wyniki badań nad własnościami mechanicznymi i elektrycznymi prętów Cu OFC uzyskanych w innowacyjnej demonstracyjnej linii do ciągłego topienia i odlewania (TF-AGH). W procesie ich otrzymywania wykorzystano jako materiał wsadowy granulat miedzi pochodzący z odpadów pokablowych a nie, jak w tradycyjnych rozwiązaniach, katody. W ramach prowadzonych prac uzyskane pręty zostały poddane procesowi ciągnienia na druty, następnie przebadane pod kątem kształtowania się ich własności mechanicznych i elektrycznychw funkcji odkształcenia rzeczywistego, na podstawie czego opracowano m.in. krzywe umocnienia. Prace nad zintegrowaną, demonstracyjną technologią ciągłego topienia i odlewania z wykorzystaniem wsadu z granulatów pokablowych pozwoliły na otrzymywanie materiału o wysokiej czystości chemicznej i zadowalającym poziomie własności elektrycznych i mechanicznych, stanowiący pełnowartościowy półprodukt do wytwarzania wyrobów na cele elektryczne i elektroenergetyczne.Wprowadzenie. Zgodnie z wymogami UE [1], a w szczególności dyrektywy [2], odnośnie ochrony środowiska, państwa członkowskie muszą poddawać wszystkie odpady procesom odzysku. W tym celu odpady należy zbierać, segregować oraz poddać recyklingowi. Naprzeciw tym wymaganiom powstała innowacyjna w skali światowej demonstracyjna linia do ciągłego topienia i odlewania granulatu Cu pochodzącego ze złomu pokablowego. Otrzymany wyrób w postaci pręta następnie może być przerabiany powtórnie na druty, później przewody i kable zyskując jakość porównywalną z surowcami pierwotnymi [3]. Ponieważ proces przeróbki plastycznej na zimno przyczynia się do wzrostu umocnienia materiału, a tym samym wpływa na wartość siły i możliwość kształtowania własności materiału [4], w artykule zweryfikowano własności mechaniczne i elektryczne (również w trakcie przeróbki plastycznej na zimno) uzyskanych w ten sposób odlewów. Na ich podstawie skonstruowano krzywe umocnienia oraz krzywe z[...]

BADANIA NAD RECYKLINGIEM WYSOKOJAKOŚCIOWYCH ZŁOMÓW POKABLOWYCH DOI:10.15199/67.2018.1.4


  WPROWADZENIE Ciągły rozwój światowej gospodarki wpływa na wzrost zapotrzebowania na surowce naturalne, w tym na surowce strategiczne, do których należy niewątpliwie miedź. Bowiem zasoby miedzi są stosunkowo niewielkie, i np. w Polsce pozwalają na jej wydobycie jeszcze tylko przez kolejnych 50 lat [3]. Stąd coraz większe znaczenie nabiera recykling Cu, a przepisy podyktowane przez wymogi UE, dodatkowo nakłaniają do stosowania polityki ponownego wykorzystywania surowców pochodzących z odzysku (złom poprodukcyjny i złom pochodzący z wyeksploatowanych produktów). Pomaga to jednocześnie pozbyć się/zutylizować wyeksploatowane elementy z obiegu i zmniejszyć ilości odpadów oraz odzyskać z nich wartościowe surowce, żeby następnie uruchomić produkcję wtórną. Takie podejście jest przyjazne środowisku i pozwala zmniejszyć zużycie surowców pierwotnych, wydłużając dopuszczalny czas ich wydobycia. Ponadto rozwój nowych recyklingowych technologii najczęściej wiąże się z obniżeniem kosztów związanych z produkcją wtórną, poprzez chociażby eliminację kosztów wydobycia surowca, co jest kolejnym profitem płynącym z recyklingu. Miedź z uwagi na szereg korzystnych własności, do których należy m.in.: wysoka przewodność elektryczna, wysoka odporność cieplna, ciągliwość, odporność na korozję, wysokie własności wytrzymałościowe, znalazła zastosowanie przede wszystkim w sektorze energetycznym, następnie budownictwie (w tym również na kable instalacyjne), transporcie, przemyśle maszynowym i innych (rys. 1). Co więcej, zapotrzebowanie na miedź stale rośnie, a także należy zaznaczyć, iż od 1900 r. ponad 65% produktów wykonanych z miedzi znajduje się nadal w użyciu [1], co potwierdza, iż coraz bardziej istotne jest ciągłe zwiększanie ilości tego surowca z odzysku i upowszechnienie produkcji wtórnej. Obecnie co roku tą drogą wytwarzanych jest 9 mln t miedzi [1], która w przeważającej części przetwarzana jest na rury i blachy (wykorzystywane m.in. w budownict[...]

 Strona 1