Wyniki 1-1 spośród 1 dla zapytania: authorDesc:"Bartłomiej K. Pa"

Klasyfikacja dachów zielonych dotycząca odporności na działanie ognia zewnętrznego DOI:10.15199/33.2018.07.08


  WUE do badania dachów stosuje się cztery metody [4] i odpowiadające im cztery zestawy kryteriów klasyfikacyjnych [5]. Poszczególne kraje członkowskie dokonują wyboru, którą metodę badawczą stosują.WPolsce badania prowadzi się zgodnie z metodą 1 (tabela 1). W rozporządzeniu ministra infrastruktury [6] podano relacje między klasyfikacją wg normy PN-EN 13501-5 [5] a określeniami występującymi w polskich przepisach techniczno-budowlanych. W kraju kryteria oceny dachów zgodnie z normą PN-EN 13501-5 [5] dzieli się na dwie grupy: a) powierzchniowe rozprzestrzenianie ognia: zasięg zniszczenia (na zewnątrz i wewnątrz dachu) w górę dachu < 0,700m; zasięg zniszczenia (na zewnątrz i wewnątrz dachu) w dół dachu < 0,600 m; maksymalny zasięg zniszczenia na skutek spalania (na zewnątrz i wewnątrz dachu < 0,800 m; brak palących się materiałów (kropli i odpadów stałych) spadających od strony eksponowanej; boczny zasięg ognia nie osiąga krawędzi mierzonej strefy (pasa); maksymalny zasięg - promień zniszczenia na dachach płaskich (na zewnątrz i wewnątrz dachu) < 0,200 m; b) penetracja ognia do wewnątrz budynku: brak palących/ żarzących się cząstek penetrujących konstrukcję dachu; brak pojedynczych dziur o powierzchni > 2500mm2; suma powierzchni wszystkich dziur < 4500 mm2 brak wewnętrznego spalania w postaci żarzenia. Dachy klasy BROOF (t1) klasyfikuje się jako nierozprzestrzeniające ognia, klasy FROOF (t1) jako silnie rozprzestrzeniające ogień, natomiast dachy spełniające kryteria b) i niespełniające jednego lub więcej kryteriów a) jako słabo rozprzestrzeniające ogień. Charakterystyka dachów zielonych [1, 3] Dachy zielone mogą być intensywne (wysokie i niskie, jeśli są drzewa) lub ekstensywne o następującym układzie warstw: 1) Instytut Techniki Budowlanej; Zakład Badań Ogniowych *) Adres do korespondencji: a.kolbrecki@itb.pl Streszczeni[...]

 Strona 1