Wyniki 1-1 spośród 1 dla zapytania: authorDesc:"Analysis of droplet formation in nozzles used in granulation processes"

Analiza zjawiska powstawania kropel w dyszach stosowanych w procesach granulacji DOI:


  Zagadnienie dostarczania cieczy w postaci kropel do innych mediów dotyczy wielu technologii i procesów, takich jak absorpcja gazu lub jego odpylanie w skruberach, nawilżanie powietrza i suszenie rozpryskowe. W szczególności ma ono decydujący wpływ na granulację bezciśnieniową aglomeracyjną prowadzoną w aparatach typu bębnowego1-3), talerzowego4-7), mieszalnikowego8, 9) oraz wibracyjnego10). Poddając analizie procesy granulacji bezciśnieniowej, Kapur i Fuerstenau11) wyodrębnili trzy zasadnicze etapy powstawania granulek: etap zarodkowania, etap wzrostu kulistej granulki oraz etap przejściowy. Podobne wnioski zaprezentowali Sastry i Fuerstenau12), którzy wyodrębnili tworzenie zarodków, nawarstwianie granulek, koalescencję, przenoszenie cząstek przez ścieranie i przyłączanie okruchów granulek. Wielu autorów uważa, że granulacja jest kombinacją nawilżania i nukleacji, zagęszczania i koalescencji oraz ścierania i kruszenia13-16). Badanie tych mechanizmów w kontekście parametrów nawilżania sprowadza się zwykle do analizy mechanizmu powstawania pierwszych mikrogranul, czyli zarodków granulacji. Mogą one powstawać podczas granulacji prowadzonej w granulatorach z wcześniej nawilżonego materiału (dostarczanego z innego aparatu) lub być konsekwencją kontaktu kropel cieczy nawilżającej z ziarnami surowca, który ma miejsce wewnątrz talerza lub bębna. Zarodkowanie (nukleacja) polega więc na tworzeniu się drobnych, wilgotnych aglomeratów w wyniku zderzania się oraz przylegania do siebie wilgotnych cząstek surowca. Nawilżanie i wynikająca z niego nukleacja są procesami zachodzącymi wskutek kontaktu cieczy wiążącej z suchym proszkiem wraz z równoczesnym rozprowadzaniem cieczy wewnątrz złoża materiału sypkiego. Etapowi temu może towarzyszyć występowanie innych mechanizmów granulacji, takich jak obtaczanie, koalescencja i ścieranie. Dlatego analiza procesu nukleacji jest utrudniona, a rozmiar powstających zarodków zależy również od pozostałych mec[...]

 Strona 1