Wyniki 1-2 spośród 2 dla zapytania: authorDesc:"PAULINA ORLIŃSKA-WOŹNIAK"

Zanieczyszczenia związkami azotu pochodzenia rolniczego wód powierzchniowych w Polsce - wybrane problemy oceny jakości wód


  W artykule omówiono problem zanieczyszczenia wód powierzchniowych w Polsce azotem pochodzenia rolniczego. Analizując ilości zanieczyszczeń niesionych przez rzeki i odprowadzanych do Bałtyku, należy brać pod uwagę nie tylko stężenia tych związków, ale również ładunki, ponieważ dają one przestrzenny obraz zmienności badanych zanieczyszczeń i umożliwiają obliczenie dodatkowego istotnego parametru, jakim jest chłonność rzeki. Jednym z problemów analizy zanieczyszczenia związkami azotu wód powierzchniowych Polski jest wykorzystywanie danych pochodzących jedynie z Państwowego Monitoringu Środowiska, w którym liczba punktów pomiarowych i częstotliwość wykonywania badań są zbyt małe. Do prowadzenia dokładnych badań konieczne jest zastosowanie modeli matematycznych, bo tylko symulacja za pomocą dokładnych modeli zlewniowych umożliwia wykonanie precyzyjnych analiz zmienności przestrzennej zanieczyszczeń. - Jakość wód powierzchniowych w Polsce Dyrektywa Azotanowa Podstawowym dokumentem Unii Europejskiej w sprawie ochrony wód przed zanieczyszczeniami powodowanymi przez azotany pochodzenia rolniczego jest Dyrektywa Rady 91/676/ /EWG z 12 grudnia 1991 r. zwana Dyrektywą Azotanową [6]. Jej celem jest ochrona jakości wód poprzez zmniejszenie i zapobieganie przedostawaniu się azotanów pochodzenia rolniczego do wód gruntowych i powierzchniowych oraz zachęcanie do stosowania dobrej praktyki rolniczej. Państwa członkowskie zostały zobligowane do realizacji celu poprzez podjęcie działań związanych z: □ wyznaczeniem: - wód zanieczyszczonych azotanami - o stężeniu ponad 50 mg NO- 3 /dm3, - wód, które mogą zostać zanieczyszczone azotanami, o ile nie zostaną podjęte działania ochronne, - wód naturalnych jezior i zbiorników, estuariów, wód przybrzeżnych i morskich eutroficznych lub podatnych na eutrofizację, - obszarów (stref), z których spływają azotany ze źródeł rolniczych powodujące zanieczyszczenie tych wód, &[...]

Rozkład stężenia zanieczyszczeń azotu ogólnego i fosforu ogólnego w profilu poprzecznym rzeki Słupi DOI:


  R zeki, jako jeden z głównych odbiorników zrzutów zanieczyszczeń do środowiska, są od dawna pod szczególnym nadzorem służb odpowiedzialnych za monitoring zanieczyszczeń i kontrolę stanu ich czystości. Podstawową jednostką takiej kontroli stanu zanieczyszczenia wód powierzchniowych jest wyznaczony profil poprzeczny (monitoringowy), czyli płaszczyzna przecięcia koryta rzeki prostopadła do jej nurtu w miejscu o znanej geometrii i ilości przepływającej wody [32]. Odpowiednio duża liczba wyznaczonych profili poprzecznych tworzy sieć, w której poszczególne profile pełnią funkcję kontrolną i w których istnieje możliwość analizy procesów zachodzących na wybranych odcinkach rzeki. Tym samym umożliwiają one uzyskanie wielu istotnych informacji dotyczących stanu środowiska wodnego i od wody zależnego w wybranej zlewni. W każdym wyznaczonym na rzece profilu monitoringowym występuje określone chwilowe stężenie zanieczyszczeń, na które wpływ mają zarówno punktowe, jak i obszarowe źródła zanieczyszczeń naturalnych oraz antropogenicznych zlokalizowane powyżej. Należy tu zaznaczyć, że stężenia te charakteryzują się zarówno zmiennością czasową, jak i przestrzenną na powierzchni przekroju poprzecznego rzeki [27]. W tym wypadku, w zakresie warunków, jakim powinny odpowiadać zanieczyszczenia wprowadzone do rzek oraz w zakresie klas czystości wód, założenie o całkowicie wyrównanych stężeniach w przekrojach poprzecznych rzeki jest niewystarczające, gdyż ignoruje się wtedy m.in. rozkład stężeń w strefach mieszania. Zasięg strefy mieszania od miejsca dopływu zanieczyszczeń do miejsca całkowitego ich wymieszania z wodą odbiornika może wynosić od kilkunastu do kilkuset metrów szerokości rzeki [17, 29, 30]. Wiedza na temat rozkładu stężeń zanieczyszczeń w profilu poprzecznym jest więc kluczowa m.in. podczas planowania miejsca poboru prób do badań w celu oceny faktycznego stanu środowiska wodnego na danym obszarze, zwłaszcza w sytuacji g[...]

 Strona 1