Wyniki 1-10 spośród 23 dla zapytania: authorDesc:"Jerzy ZGRAJA"

Modelowanie zblachowanych boczników magnetycznych wzbudników pętlowych

Czytaj za darmo! »

Wzbudniki pętlowe wykorzystywane do nagrzewania powierzchni płaskich są zazwyczaj wyposażone w boczniki magnetyczne zwiększające sprawność nagrzewania. W zakresie średnich częstotliwości są to często boczniki zblachowane, których modelowanie wymaga przyjęcia uproszczonego modelu obliczeniowego. W pracy przeanalizowano wielkość błędu obliczeniowego wynikającego z posługiwania się zastępczym mode[...]

Wpływ wyższych harmonicznych na dokładność symulacji indukcyjnego układu grzejnego z falownikiem szeregowym

Czytaj za darmo! »

W pracy przeanalizowano możliwość posługiwania się opisem pola harmonicznego do symulacji indukcyjnego układu wzbudnik-wsad zasilanego z szeregowego falownika tranzystorowego. Analiza ta daje podstawy do kompleksowej symulacji indukcyjnego układu grzejnego obejmującej symulację rezonansowego falownika szeregowego w połączeniu z symulacją harmonicznego pola elektromagnetycznego układu wzbudnik-w[...]

Bazujące na metodologii powierzchni odpowiedzi optymalizacyjne wyznaczanie parametrów materiałowych indukcyjnie nagrzewanego wsadu

Czytaj za darmo! »

Znajomość charakterystyk temperaturowych parametrów materiałowych wsadu ma zasadniczy wpływ na dokładność symulacyjnych obliczeń indukcyjnego układu grzejnego. Przy braku wiarygodnych danych literaturowych wymaga to przeprowadzenia specjalistycznych badań laboratoryjnych. Rozwiązania tego zagadnienia można poszukiwać również w metodzie optymalizacyjnego określenia charakterystyk materiałowych wsadu, wykorzystując w tym celu program do symulacji pracy układu wzbudnik-wsad oraz stanowisko do nagrzewania indukcyjnego próbki wsadu. W pracy zaprezentowano takie podejście z wykorzystaniem metodologii powierzchni odpowiedzi z interpolacyjną funkcją wielokwadrykową w procesie optymalizacyjnego określania parametrów materiałowych. Abstract. A fundamental influence on the accuracy of simulatio[...]

Bazujące na technice deterministycznej optymalizacyjne określanie parametrów materiałowych indukcyjnie nagrzewanych wsadów

Czytaj za darmo! »

Przy braku wiarygodnych danych literaturowych wyznaczenie charakterystyk materiałowych wsadu wymaga przeprowadzenia specjalistycznych badań laboratoryjnych. Rozwiązania tego zagadnienia można poszukiwać również w metodzie optymalizacyjnego określenia charakterystyk materiałowych, wykorzystując w tym celu program do symulacji pracy układu wzbudnik-wsad oraz stanowisko do nagrzewania indukcyjnego próbki wsadu. W pracy zaprezentowano takie stanowisko badawcze oraz omówiono efektywność wykorzystania deterministycznej techniki sekwencyjnego programowania kwadratowego. Abstract. In many cases it is impossible to find in accessible references the credible information about charge material properties. In such situation the material properties of the charge should be experimentally determined before the computer simulation, which can be difficult and expensive. In other way it can be realised by indirect method by comparing, in optimisation process, the experimental and simulation results. In the paper such method using deterministic optimization technique has been presented. (Based on the deterministic technique the optimisation method of determining the material properties of induction heated charge ). Słowa kluczowe: nagrzewanie indukcyjne, optymalizacja Keywords: induction heating, optimisation Wprowadzenie Przy projektowaniu procesu technologicznego wykorzystującego nagrzewanie indukcyjne niezbędne jest prawidłowe określenie zarówno parametrów elektrycznych indukcyjnego układu grzejnego jak i uzyskiwanego we wsadzie rozkładu temperatury. Jest to zazwyczaj realizowane na drodze symulacji komputerowej sprzężonego zagadnienia elektromagnetyczno-cieplnego, to jest poprzez rozwiązanie sprzężonych równań Maxwella i Fouriera-Kirhchoffa. W przypadku przyjęcia założenia o harmoniczności przebiegów elektromagnetycznych mogą one, przy wykorzystaniu zespolonego wektorowego potencjału magnetycznego A, zostać opisane zależnościami: (1) gdzie: =[...]

Eksperymentalne szacowanie materiałowych parametrów cieplnych w procesie pośredniego wyznaczania charakterystyk materiałowych indukcyjnie nagrzewanego wsadu

Czytaj za darmo! »

Dokładność procesu symulacji pracy indukcyjnego układu grzejnego jest w oczywisty sposób uwarunkowana znajomością charakterystyk temperaturowych, szczególnie materiału wsadu. W pracy omówiono metodę pośredniego wyznaczania charakterystyk materiałowych dla wsadów niemagnetycznych. Zaprezentowano techniki pozwalające na eksperymentalne oszacowanie niektórych poszukiwanych parametrów materiałowych, co pozwala podnieść efektywność i jednoznaczność prezentowanej metody pośredniego wyznaczania charakterystyk materiałowych. Abstract. The knowledge about charge material parameters in the function of the temperature has a significant role in the simulation of the induction heated systems. This characteristics can be determined by indirect method based on optimisation process. The efficiency of such method can be increased by preliminary estimating of material characteristics, as it was presented in the paper. (Experimental estimation of thermal properties during indirect determining of material characteristics of induction heated charge). Słowa kluczowe: nagrzewanie indukcyjne, charakterystyki materiałowe, parametry cieplne, optymalizacja. Keywords: induction heating, material characteristics, thermal properties, optimization. Wstęp Biorąc pod uwagę liczbę różnego rodzaju parametrów wpływających na proces nagrzewania indukcyjnego, dobór właściwego układu wzbudnik-wsad jest wykonywany głównie drogą symulacji komputerowych. Komputerowa analiza pola elektromagnetycznego, czy pola temperatury, w tym problemów sprzężonych, jest realizowana na bazie numerycznego rozwiązywania równań Maxwella oraz Fouriera-Kirchhoffa z odpowiednio ustalonymi warunkami brzegowymi. Równania te, opisujące w sposób makroskopowy fizyczne zjawiska mikroskopowe czy falowe bazują na znajomości stałych materiałowych, tj. rezystywność, przenikalność magnetyczna, przewodność cieplna właściwa czy ciepło właściwe. Bez dobrej znajomości wartości parametrów materiałowych zastoso[...]

Uproszczony model do symulacji chłodzenia mokrą wstęgą papieru nagrzewanych indukcyjnie walców kalandrujących

Czytaj za darmo! »

Jedną z metod nagrzewania walców kalandrujących jest metoda indukcyjna. Pozwala ona m.in. na lokalne dogrzewanie wybranych obszarów powierzchni walców, a tym samym wyrównanie temperatury w obszarach lokalnych spadków wywołanych różną wilgotnością walcowanej czy gładzonej wstęgi papieru. W pracy przedstawiono metodę pozwalającą na symulację chłodzenia walców spowodowanego odbiorem ciepła przez wilgotną wstęgę papieru. Metoda pozwala na obliczanie rozkładu temperatury w wirującym walcu opasanym w części przez przesuwającą się wstęgę papieru o narzuconej, zmieniającej się wilgotności wejściowej. Model obliczeniowy bazujący na bilansie energii, kondukcji oraz trzecim i czwartym warunku brzegowym może być szczególnie użyteczny przy symulacji układów regulacji indukcyjnie nagrzewanych walców papierniczych. Abstract. The induction heating is one of possible methods of heating calender roll in paper industry. It allows on local heating up of chosen areas of the roll to reduce no-uniform temperature distribution resulted by of differences of moistening of paper. In the work the simplified method for simulation the heat transfer between calandering roll and paper has been presented. The method allows to estimate the temperature distribution of rotating cylinder which is girded in part by the moving paper with any moisture. Computational model being based on balance of the energy, conduction and existing thermal conditions. It can be especially useful for simulation the systems of temperature distribution control using induction method of cylinder heating. (Simplified model for simulation the heat transfer between induction heated calander rolls and wet paper). Słowa kluczowe: nagrzewanie indukcyjne, suszenie papieru, kalandrowanie. Keywords: induction heating, drying of paper, calandering. Wstęp Jednym z końcowych etapów produkcji papieru gazetowego jest proces jego gładzenia tzw. kalandrowania. Polega on na przepuszczaniu wstęgi papieru przez zespó[...]

Wpływ częstotliwości na równomierność nagrzewania, wzbudnikiem cylindrycznym, wsadu wklęsło-wypukłego

Czytaj za darmo! »

Jednym ze sposobów korygowania rozkładu temperatury powierzchni nagrzewanego wsadu o złożonych kształtach jest zmiana częstotliwości źródła zasilania. Metoda ta umożliwia uzyskanie dużej równomierności nagrzewanie powierzchni wsadów wklęsło-wypukłych, jak np. koła zębate. Prowadzi ona do relatywnie prostej konstrukcji wzbudnika, np. wzbudnika cylindrycznego. W pracy, wykorzystując symulacje 3D pola elektromagnetycznego i sprzężonych pól elektromagnetycznego i temperatury przeanalizowano powyższe zjawisko dla przypadku nagrzewania matrycy do zaginarki. Abstract. One way to adjust the surface temperature distribution of induction heating charge of complex shapes is to change the frequency of the power supply. This method allows a very high uniformity of heating of the surface of the convex-concave charges such as gear wheels. In this paper, using the 3D simulation the electromagnetic and temperature fields were analyzed induction heating of the flanging die. (Influence of the frequency on the intensity of heating the edges of concave-convex of charge in cylindrical inductor). Słowa kluczowe: nagrzewanie indukcyjne, hartowanie indukcyjne, optymalizacja. Keywords: induction heating, induction hardening, optimisation. Wprowadzenie W nagrzewaniu indukcyjnym występuje silny związek między kształtem wsadu, a równomiernością jego nagrzewania. Jest to szczególnie zauważalne i często technologicznie uciążliwe dla wsadów o skomplikowanych kształtach, odbiegających od klasycznego kształtu walcowego. Dodatkowy problem stanowią tu fragmenty wsadu w pobliżu jego krawędzi. Precyzyjne, bazujące na symulacjach komputerowych, kształtowania rozkładu pola magnetycznego wzbudnika droga doboru jego kształtu oraz boczników magnetycznych pozwala zwykle uzyskać żądaną równomierność nagrzewania wsadu. Równomierność ta dotyczy jednak tego konkretnego wsadu [1] i przy jego zmianie problem nierównomierności nagrzewania powraca. W zastosowaniach przemysłowych okr[...]

Computer simulation of induction heating process for system powered from series inverter DOI:10.12915/pe.2014.02.13

Czytaj za darmo! »

The paper presents a simulation analysis of the induction heating of steel load for inductor-charge system supplied by voltage inverter with series resonance. The simulation was based on the coupled analysis of AC electromagnetic field and transient temperature field, including the influence of the heated load temperature variation on the supplying inverter, especially on its output frequency. For two heating systems different with respect to size of the inductor-load air gap, the simulation results were compared with results received for simulation not respecting loadinverter interaction. Streszczenie. W pracy przedstawiono analizę symulacyjną procesu nagrzewania wsadów stalowych, przy zasilaniu z napięciowego generatora rezonansowego o rezonansie szeregowym. Symulację oparto o sprzężoną analizę pola elektromagnetycznego AC z nieustalonym polem temperatury, z uwzględnieniem zmieniających się z temperaturą wsadu parametrów zasilania układu wzbudnik-wsad, w tym częstotliwości prądu zasilającego. Dla dwóch układów grzejnych różniących się wielkością szczeliny powietrznej wzbudnik-wsad zestawiono wyniki symulacji z wynikami dla symulacji nie uwzględniających wzajemnego oddziaływania obciążenia i źródła. (Symulacja komputerowa procesu indukcyjnego nagrzewania w układzie zasilanym z rezonansowego falownika szeregowego). Keywords: induction heating, inverter for induction heating, series inverter. Słowa kluczowe: nagrzewanie indukcyjne, falowniki do nagrzewania indukcyjnego, falowniki szeregowe. doi:10.12915/pe.2014.02.13 Introduction Induction heating is currently the dominant technology of industrial heating of metal loads before heat treating or plastic processing . For development of this technology or design induction furnace equipments the computer simulation calculations are used. Depending on the task, these are calculation of electromagnetic field, temperature  field, strain, metal or air flow and computation of electronics [...]

Heat calculations for water-cooled radiators of the inverter for induction heating DOI:10.15199/48.2016.03.31

Czytaj za darmo! »

Induction heating inverters are generally equipped with water-cooling systems. This results from considerable, of at least several kilowatt, power of these devices as well as from the easy availability of water-cooling used commonly, for example, for cooling the inductor. The paper presents a method for the calculation of water cooling of radiators based on the use of the finite element method for the analysis of heat transfer in the radiator, taking into account convection heating of water flowing in the cooling channel, which leads to a change in heat transfer conditions. Streszczenie. Falowniki do nagrzewania indukcyjnego są zazwyczaj wyposażone w systemy chłodzenia wodnego. Wynika to zarówno ze znacznych, co najmniej kilkunasto kilowatowych, mocy tych urządzeń jak również z faktu dostępności chłodzenia wodnego stosowanego powszechnie np. do chłodzenia wzbudnika. W pracy przedstawiono metodę obliczania chłodzenia wodnego radiatorów opartą o wykorzystanie metody elementów skończonych do analizy przewodzenia ciepła w radiatorze z uwzględnieniem konwekcyjnego podgrzewania przepływającej w kanale chłodzącym wody, prowadzącego do zmiany warunków wymiany ciepła. (Obliczenia cieplne chłodzonych wodą radiatorów falownika do nagrzewania indukcyjnego). Keywords: induction heating, inverter, cooling systems. Słowa kluczowe: nagrzewanie indukcyjne, falownik, chłodzenie wodne. Introduction At present, semiconductor resonant inverters are a predominant group of power sources in industrial induction heating technologies. The use of IGBT and MOSFET transistors allows one to apply sources of both high power exceeding 1MW and of high frequencies of over 500 kHz [1], [2]. Limiting the size of power sources calls for the application of effective cooling systems, which - even for sources of relatively low power - leads to the common use of water-cooling [1]. This refers to the cooling of the inductors, where the greatest concentration of power losses [...]

Obliczanie indukcyjnych układów grzejnych z wykorzystaniem interfejsu API komercyjnego pakietu Flux DOI:10.15199/48.2017.01.05

Czytaj za darmo! »

Obliczenia symulacyjne są współcześnie powszechnie wykorzystywane przy projektowaniu indukcyjnych układów grzejnych oraz technologii nagrzewania indukcyjnego. W przypadku złożonych programów do numerycznych obliczeń polowych dążenie do uzyskiwania dużych dokładności obliczeń, a jednocześnie łatwej obsługi czy posiadanie nietypowych funkcjonalności wskazuje na użyteczność personalizacji komercyjnych pakietów obliczeniowych. W pracy zaprezentowane takie działania dla komercyjnego pakietu Flux do obliczeń pól elektromagnetycznych i cieplnych. Pokazano możliwość wykorzystania jego interfejsu API do zbudowania własnych programów w języku Java. Zaprezentowano różne programy, który przy prostym, łatwym do zrealizowania i wykorzystania interfejsie użytkownika, pozwalają zarówno na obliczanie podstawowych zależności elektrycznych układu wzbudnik-wsad, jak i realizację sprzężonych obliczeń elektromagnetyczno cieplnych czy nawet na rozszerzenie funkcjonalności pakietu komercyjnego o interakcyjną współpracę z falownikami zasilającymi. Abstract. Computer simulations are nowadays widely used in the design of induction heating systems and induction heating technology. Personalization of complex commercial packages allows you to get, from one side, to high accuracy and speed of calculation, and on the other userfriendly interface, and the not typical functionalities. The paper presents such activities for a commercial package FLUX for electromagnetic and thermal calculations. Shown the ability to use the API to build your own Java programs which collaborating with this commercial package. (Calculation of induction heating systems using API of Flux package). Słowa kluczowe: nagrzewanie indukcyjne, API. Keywords: induction heating, API. Wprowadzenie Obliczenia czy analizy indukcyjnych układów grzejnych zarówno do celów projektowania konstrukcji wzbudnika, jak i doboru technologii nagrzewania są zwykle realizowane drogą numerycznych symulac[...]

 Strona 1  Następna strona »