Wyniki 1-6 spośród 6 dla zapytania: authorDesc:"Witold Precht"

Recent Advanced In Hard and Super- Hard Anti Wear Nanostructured and Composite Coating Technology

Czytaj za darmo! »

Unlike conventional coatings, nanostructured and composite coatings offer a combination of low friction and high wear resistance to sliding surfaces under a wide range of tribological conditions. Structurally, they consist of two or more phases that are mixed in a very special manner to provide a very dense structural morphology. These coatings may be super-hard and exhibit very low friction [...]

Multilayer wear resistant hard coating of high temperature working tool steel obtained by vacuum-plasma DUPLEX technology

Czytaj za darmo! »

The advance surface engineering, especially surface chemical and structure modification, resulting in modern vacuum-plasma technology of hard and superhard, mulitcomponent, multilayer, gradient and nanocomposite coatings for tribological application. In this work DUPLEX technology, as one of many possible surface engineering methods for increasing life time of machine parts and coating tools, was used, also the influence of ion nitriding before coating on the tribological properties of the coating was investigated. In the literature we can found not enough bright investigation results, connected with influence of technological parameters, architecture and chemical composition on the tribological properties of coated tools especially for high pressure aluminium alloys casting form (Fig. 1). AIM Of THE WORK The purpose of this work was to investigate the influence of ion nitriding process before hard coating of high temperature working steel of the type X37CrMoV5-1 on they structure and tribological properties, for possibility to apply our technology also for high pressure aluminium alloys casting form or other forming tools. EXPERIMENTAL PROCEDURE The substrate specimens of high temperature working steel of the type X37CrMoV5-1 (dim 40×4 cm) after chemical and ion cleaning were coated by ARC PVD method in two different attachement in KUT and VTD Drezden (Fig. 2a÷c), using parameters showed in Table 1. For investigation of structure morphology, roughness, layer thickness, microhardness, friction and wear coefficients and adhesion following instruments were applied: -- for roughness [...]

Fizyczne i eksperymentalne podstawy mechanizmów procesu umacniania konstrukcyjnych materiałów metalicznych DOI:10.15199/13.2015.3.24


  Celem opracowania było: badanie właściwości i struktury materiałów magnetycznych, to jest αFe Fe8N i Fe4 N. Badania obejmowały efekty procesu wydzielania azotków koherentnych Fe8N (sieć zgodna z siecią osnowy) i heterogenicznych Fe4N (siec różna od osnowy) z przesyconego roztworu stałego Fe(N). W pracy przedstawiono wyniki badań dwóch serii: pierwsza dotyczyła próbek o zawartości azotu niższej od maksymalnej rozpuszczalności, tj. N<0,1%wag., druga zaś seria obejmowała próbki o zawartości wyższej od maksymalnej rozpuszczalności, tj. N>0,1%wag. W szczególności badano wzajemne fizyczne oddziaływanie obcych atomów międzywęzłowych z siecią bcc żelaza oraz z dyslokacjami w aspekcie procesów wydzielania i wtórnego rozpuszczania faz Fe8N i Fe4 N. Materiały i metody badawcze Jako materiału wyjściowego użyto żelazo Armco. Zawartość azotu w próbkach określono metodą "Leco". W celu odwęglenia i odprężenia próbek żelaza Armco, przeznaczonych do badań, przeprowadzono wyżarzanie w temp. 1200°C w atmosferze suchego wodoru przez okres 30 h. Po tym procesie próbki miały ziarno o średniej powierzchni około 0,10 mm2, a siła koercji magnetycznej wynosiła 0,30-0,50 Oe (24-40 A/m). 1 Oe = 80 A/m. Siłę koercji magnetycznej mierzono przy pomocy precyzyjnego koercjomierza firmy Foerster, używając do pomiarów specjalnej sondy wewnętrznej (wewnątrz cewki) obejmującej objętość poniżej 1 μm3. Dla zapewnienia ciągłości badań "In situ" próbkę starzono w cewce koercjomierza w specjalnie zbudowanym uchwycie, w którym utrzymywano żądaną stałą temperaturę starzenia za pomocą termostatowanego oleju (rys. 2). Morfologię wydzieleń azotków po określonych czas[...]

Badania korozji naprężeniowej stali spawanych elektrycznie w środowisku wody morskiej do zastosowania w budownictwie okrętowym i ochronach Larsena nabrzeży DOI:10.15199/13.2017.5.7


  W pracy przeprowadzono badania na stali S240 wg. EN 10248, stosowanej na ścianki Larsena , o grubości 10 mm w celu ustalenia wpływu korozji naprężeniowej na wytrzymałość mechaniczną oraz ciągliwość w środowisku wody morskiej lub wodnego roztworu NaCl. Próbki złączy spawanych elektrycznie elektrodą otuloną poddano ekspozycji korozyjno-naprężeniowej w 3,5% NaCl w czasie t=1500h przy stałym lub zmiennym naprężeniu rozciągającym, wynoszącym ϭ=0,8R02 w temperaturze 20°C. Słowa kluczowe: podwodne spawanie, spawanie metodą mokrą elektrodą otuloną, korozja naprężeniowa.Spawanie podwodne jest stosunkowo młodą dziedziną przemysłu. W roku 1946 Konstanty Chrenow do spawania pod wodą zastosował elektrodę otuloną zabezpieczoną przed oddziaływaniem wody i odtąd można było spawać pod jej powierzchną. Niezwykle istotnym problemem jest zabezpieczenie spoiny przed samoistnym hartowaniem. Współczynnik wymiany ciepła z otoczeniem jest duży i w zależności od temperatury wo[...]

 Strona 1