Wyniki 1-6 spośród 6 dla zapytania: authorDesc:"MARIA STAROWICZ"

Wpływ parametrów elektrochemicznych na anodowe roztwarzanie miedzi w alkoholowych roztworach elektrolitów

Czytaj za darmo! »

Przeprowadzono badania wpływu rodzaju alkoholu, rodzaju anionu oraz zawartości wody (1-3 % objętościowych H2O) na proces anodowego roztwarzania miedzi i charakter tworzących się produktów. Do identyfi kacji produktów anodowego roztwarzania wykorzystano mikroskop skaningowy z przystawką EDS. Badania wykazały, że przy wysokich potencjałach E > 1,0 V miedź w alkoholowych roztworach soli (metanolowym, etanolowym i propanolowym) ulega intensywnemu roztwarzaniu. Na szybkość procesu roztwarzania i rodzaj tworzących się produktów w istotny sposób wpływają wszystkie badane parametry. Wykazano ponadto, ze anodowe trawienie miedzi może być wykorzystane do produkcji nanocząstek tlenków miedzi. Słowa kluczowe: miedź, anodowe roztwarzanie, alkohole Infl uence of electrochemical parameters on anodic dissolution of copper in alcohol solutions of electrolytes Studies of the effect of the kind of alcohol, kind of anion and water content (1-3) vol % on the anodic dissolution of copper and the nature of dissolution products were performed. The dissolution products were analysed by scanning electron microscopy (SEM/ EDS). The study show, the strong etching of copper at higher potentials, E > 1.0 V, in alcoholic, solutions of salts. The rate of the process and dissolution products depend on the all investigeted parameters. There will be also presented possibilities of application of copper etching in mixed water-alcohol solutions for production of nano- particles of the oxide. Keywords: copper, anodic dissolution, alcohols solvent 1. Wstęp Roztwarzanie miedzi w bezwodnych elektrolitach z rozpuszczalnikami organicznymi jest podobne do jego przebiegu w środowiskach wodnych [1-6], gdzie przyjęto dwuetapowy, konsekutywny model anodowego roztwarzania: Cu → Cu+ ads + e; (1)[...]

Anodowe właściwości żelaza w etanolowych i n-propanolowych roztworach elektrolitów


  Prezentowana praca przedstawia badania elektrochemicznych właściwości żelaza w bezwodnych roztworach chloranu (VII) litu i chlorku litu w alkoholu etylowym i propanolu. Badania były prowadzone przy zastosowaniu woltametrii cyklicznej. W roztworach nadchloranu litu, żelazo ulega pasywacji. Dodatek chlorku litu ogranicza zakres pasywny do potencjału stabilności jonów Fe(II). Słowa kluczowe: żelazo, alkohol, anodowe rozpuszczanie Anodic behavior of iron in ethanol and n-propanol solutions of electrolytes The paper presents the study of electrochemical properties of iron in anhydrous solutions of lithium perchlorate in ethanol and n-propanol. Investigation were performed by means of cyclic woltammetry. In lithium perchlorate - alcohol solutions iron undergoes passivation. Addition of lithium chloride limits passive range to the potential range of stability of Fe2+ compounds. Keywords: iron, alcohol, anodic dissolution ochrona przed korozja 3/2012 1. Wstęp Badania własności elektrochemicznych żelaza w alkoholach mają duże znaczenie dla elektrochemii i inżynierii materiałowej. Alkohole, zwłaszcza te najprostsze metanol, etanol i propanol są szeroko stosowanymi surowcami w syntezie chemicznej. Poznanie mechanizmu anodowego roztwarzania żelaza, jako podstawowego składnika stali i żeliwa, oraz budowy powierzchniowych i rozpuszczalnych produktów utleniania tego metalu jest ważne dla nauki o korozji. Ostatnio opublikowane prace [1, 2] wskazują, że poznanie mechanizmu anodowego roztwarzania żelaza zwłaszcza w alkoholu etylowym byłoby bardzo pomocne w sterowaniu procesami elektrochemicznej syntezy magnetycznych nanocząstek tlenków żelaza. Elektrochemiczne badania żelaza w metanolowych roztworach zostały szeroko omówione w pracach [3-13]. W roztworach metanolowych o niskim pH, żelazo nie ulega pasywacji [3-9]. W roztworach obojętnych zaobserwowano tworzenie się niestabilnej powierzchniowej warstwy anodowej inhibitującej roztwarzani[...]

Anodowe właściwości żelaza w metanolowych roztworach elektrolitów

Czytaj za darmo! »

Praca prezentuje badania elektrochemicznych właściwości żelaza w bezwodnych metanolowych, roztworach chloranu (VII) litu i chlorku litu. Badania były prowadzone za pomocą woltametrii cyklicznej. W roztworach nadchloranu litu, żelazo ulega pasywacji. Dodatek chlorku litu ogranicza zakres pasywny do potencjału stabilności związków Fe2+ (< -0,2 V). W pracy zaproponowano mechanizm utleniania żelaza w układzie alkohol - LiClO4 - LiCl. Słowa kluczowe: żelazo, alkohole, anodowe rozpuszczanie Anodic behavior of iron in methanol solutions of electrolytes The paper presents the study of electrochemical properties of iron in anhydrous methanol, ethanol and n-propanol solutions of lithium perchlorate and lithium chloride. Investigations were performed by means of linear sweep voltammetry. In al[...]

Anodowe roztwarzanie cynku w alkoholowych roztworach elektrolitów

Czytaj za darmo! »

Przeprowadzono badania wpływu rodzaju alkoholu, stężenia elektrolitu oraz zawartości wody (5%) na proces anodowego roztwarzania cynku i charakter tworzących się produktów roztwarzania w obszarze wysokich potencjałów. Do identyfi kacji produktów anodowego roztwarzania wykorzystano spektroskopowe techniki badawcze (SEM, TEM/ EDS, XPS). Słowa kluczowe: cynk, anodowe roztwarzanie, rozpuszczalniki organiczne, nanocząstki Anodic dissolution of zinc in alcoholic solutions of electrolytes Studies of the effect of the kind of alcohol, electrolyte concentration and water (5%) on the anodic dissolution of zinc and the nature of dissolution products were performed. The dissolution products were analyzed by spectroscopic methods (SEM, TEM/EDS, XPS). Keywords: zinc, anodic dissolution, organic [...]

Struktura warstwy pasywnej i odporność korozyjna metali i stali stopowych w stężonym kwasie siarkowym

Czytaj za darmo! »

Metale i stopy swoją odporność korozyjną w stężonym kwasie siarkowym zawdzięczają zjawisku pasywacji tj. tworzeniu się na powierzchni stopu trudno roztwarzalnych, termodynamicznie trwałych produktów utleniania. Zdolności pasywacyjne stopów zależą przede wszystkim od składu stopu i od potencjału redoksowego kwasu (głównie od jego stężenia i temperatury), [1- 6]. W pracy podsumowano dotychczasowe wyniki badań odnośnie składu i struktury warstw pasywnych na metalach i stalach stopowych w roztworach kwasu siarkowego o małej aktywności wody (H+/H2O>1/4), 93-98% H2SO4, przy temperaturze 60-100°C. Słowa kluczowe: stężony kwas siarkowy, pasywacja, odporność korozyjna, stale stopowe The structure of passive layer and the corrosion resistance of metals and stainless steels in concentrate[...]

The effect of forming of zinc coating on their corrosion resistance

Czytaj za darmo! »

here were investigated effect of aluminium addition to Technigalva type galvanizing bath on corrosion resistance of zinc coatings obtained in hot dip galvanizng process. Compared electrochemical properties of solid zinc and zinc layers applied on different steel substrates. Research regarded also influence of surface treatment of zinc coating on its corrosion properties.[...]

 Strona 1