Wyniki 1-2 spośród 2 dla zapytania: authorDesc:"HALINA MITKA"

Dobór efektywnych inhibitorów korozji dla mikroemulsyjnych, trudnopalnych cieczy hydraulicznych

Czytaj za darmo! »

W referacie przedstawiono wyniki badań Instytutu Ciężkiej Syntezy Organicznej "Blachownia" związanych z opracowaniem efektywnego inhibitora korozji przeznaczonego dla mikroemulsyjnych, trudnopalnych cieczy hydraulicznych HFAE stosowanych w podziemnym górnictwie węgla kamiennego. Opracowany, wieloskładnikowy inhibitor korozji stali oparty jest na mieszaninie alkanoloaminowych soli N-oleilosarkozynianu oraz etoksylowanych amin i amidów tłuszczowych. Słowa kluczowe: inhibitory korozji, mikroemulsje, trudnopalne ciecze hydrauliczne Selection of effective corrosion inhibitors for microemulsions applied as fi re-resistant hydraulic fl uids The paper presents research results of the Institute on corrosion inhibitor package for steel and non-ferrous metals applied to fi reresistant hydraulic fl uids for hydrostatic and hydrodynamic hydraulic systems in mining industry. Prepared multi-component corrosion inhibitor is based on mixture of alkanolamine salts of N-sarcosinates and ethoxylated fatty amines and fatty amides. Keywords: corrosion inhibitors, microemulsions, fi re-resistant hydraulic fl uids 1. Wstęp Instytut Ciężkiej Syntezy Organicznej "Blachownia" w Kędzierzynie-Koźlu specjalizował się w technologiach otrzymywania i stosowania trudnopalnych cieczy hydraulicznych dla górnictwa przez wiele lat a seria koncentratów emulgujących pod nazwą Emulkop była stosowana w krajowym górnictwie przez dłuższy czas. W początkowym[...]

The effect of imidazoline addition on group composition of bitumens Wpływ dodatku imidazolin na zmianę składu grupowego asfaltów DOI:10.15199/62.2016.11.47


  Four imidazolines alkylated with long-chain aliph. acids were added (up to 5% by mass) to a com. road bitumen to improve its softening and breaking points. The group compn. of the modified bitumens was detd. A small increase in content of arom. hydrocarbons and decrease in content of resins were obsd. Przedstawiono wyniki laboratoryjnych badań asfaltów modyfikowanych imidazolinami technicznymi i zaproponowano modyfikator, który przez zmianę składu grupowego asfaltu zapewnia poprawę jego właściwości termicznych. Asfalt jest układem koloidalnym, w którym asfalteny stanowią fazę rozproszoną, a frakcje olejowe fazę rozpraszającą. Żywice pełnią w tym układzie funkcję stabilizatora. Właściwości reologiczne asfaltu zależą od jego składu grupowego. Skład chemiczny asfaltu jest bardzo zróżnicowany i zależy od miejsca pochodzenia ropy naftowej i sposobu jej przeróbki. W skład asfaltu wchodzą węglowodory alifatyczne (o łańcuchach prostych lub rozgałęzionych), naftenowe (pierścieniowe) oraz aromatyczne. W skład cząsteczek związków tworzących asfalt, oprócz węgla i wodoru, wchodzą inne atomy, np. tlen, azot, siarka, żelazo, wanad, nikiel, krzem i glin. W asfalcie można znaleźć cząsteczki, w skład których wchodzi pięć lub sześć pierścieni naftenowych i aromatycznych. Układy te są połączone łańcuchami bocznymi, w których mogą występować mostki tlenowe, siarkowe lub azotowe. Liczba łańcuchów węglowych w cząsteczce wynosi 20-150. Imwięcej jest atomów węgla w cząsteczce, tym bardziej jest skomplikowana jej budowa, gdyż możliwości kombinacji poszczególnych elementów są praktycznie nieograniczone1-7). Z tego powodu nie wymienia się szczegółowo tworzących go związków chemicznych, ale określa zawartość grup związków chemicznych o podobnych właściwościach. Taki sposób opisu budowy asfaltu zaproponował w 1916 r. Marcusson. Wykorzystał on różnice rozpuszczalności składników asfaltu. Obecnie popularna jest metoda rozdziału SARA (saturates, ar[...]

 Strona 1