Wyniki 1-3 spośród 3 dla zapytania: authorDesc:"PIOTR HANDZLIK"

Wpływ pH i temperatury na odporność korozyjną tytanu w buforowanym fosforanami roztworze soli fi zjologicznej PBS

Czytaj za darmo! »

Zbadano odporność korozyjną tytanu w naturalnie napowietrzonych roztworach PBS (buforowanych fosforanami roztworach soli fi zjologicznej) o pH = 2,9 i pH = 8,9. Do określenia parametrów charakteryzujących odporność na korozję tytanu takich jak gęstość prądu korozji ikor, potencjał korozji Ekor, opór polaryzacji Rp użyto elektrochemicznej metody potencjodynamicznej oraz elektrochemicznej spektroskopii impedancyjnej (EIS). Badania przeprowadzono w dwóch temperaturach: 21οC i 36,6οC. Otrzymane wyniki wskazują, że w przypadku umieszczenia tytanu w roztworze PBS o pH = 8,9 w temperaturze 36,6οC jego odporność była najgorsza. Słowa kluczowe: tytan, roztwór fi zjologiczny, odporność na korozję, elektrochemiczna spektroskopia impedancyjna EIS, biomateriały The infl uence of pH and temperature on the corrosion resistance of titanium in phosphate buffered saline solution Corrosion resistance of titanium was investigated in naturally aerated PBS solutions (phosphate buffered saline) with pH = 2.9 and pH = 8.9. To obtain parameters characterizing the corrosion resistance (corrosion current density icor, corrosion potential Ecor, polarization resistance Rp) of titanium, following experimental techniques were applied: electrochemical potentiodynamic method and electrochemical impedance spectroscopy (EIS). The measurements were carried out at two temperatures: 21οC and 36,6οC. The experimental results showed that the corrosion resistance of Ti was worst in PBS solution with pH = 8.9 and at 36.6οC Keywords: titanium, physiological solution, corrosion resistance, EIS, biomaterials.Tytan wykazuje bardzo dobrą odporność na korozję w zupełnie odmiennych środowiskach (kwasy, zasady, związki organiczne). Odporność tą zawdzięcza zdolności do tworzenia warstwy ochronnej tlenku, TiO2, na swojej powierzchni. Stabilność tej warstwy, która występuje także w środowisku biologicznym, decyduje o jego biokompatybilności [1]. Dzięki temu[...]

ODDZIAŁYWANIE MIĘDZY Ti/TiO2 A KWASEM TETRACHLOROZŁOTOWYM JAKO PRZYCZYNA ZJAWISKA CEMENTACJI ZŁOTA W WYSOKOCIŚNIENIOWYCH I WYSOKOTEMPERATUROWYCH REAKTORACH TYTANOWYCH

Czytaj za darmo! »

Warstwę tlenku tytanu na powierzchni tytanu otrzymywano metodą mokrą, polegającą na traktowaniu wypolerowanego tytanu silnym utleniaczem, jakim jest kwas siarkowy oraz woda utleniona 30 %. Obserwowano kształt oraz strukturę otrzymanych warstw tlenkowych, stosując mikroskopię sił atomowych AFM, jak również wyznaczano grubość warstwy tlenkowej posługując się elipsometrem SE400adv firmy Sentech Instruments (z laserem HeNe — długość fali 632,8 nm). Właściwości chemiczne otrzymanej warstewki tlenkowej badano wobec wodnego roztworu kwasu tetrachlorozłotowego, stosując spektrofotometr UV‐VIS firmy Shimadzu model U‐2501PC. Na podstawie wyników badań stwierdzono, iż główną przyczyną efektu redukcji kompleksu chlorkowego złota na powierzchni tlenkowej są jego zanieczyszczenia. Słowa kluczowe: tlenek tytanu, cementacja złota, analiza morfologii, reaktory wysokociśnieniowe i temperaturowe INTERACTION BETWEEN Ti/TiO2 AND CHLOROAURIC ACID AS AN EXPLANATION OF THE PHENOMENA OF GOLD CEMENTATION IN HIGH PRESSURE AND HIGH TEMPERATURE REACTOR MADE OF TITANIUM To produce TiO2 films on titanium, surface of the samples was treated by mixture of H2SO4 and H2O2 at the room temperature by 2 hours with different concentration of acid and H2O2. The compositions of the solution are presented in Table 1. After that, samples were washed in deionized water. Samples were analyzed by AFM microscopy, optical microscopy and ellipsometry. This study shows, that TiO2 film can be obtained by simple chemical treatment. Amount of aqueous hydrogen peroxide has influence on titanium dioxide thickness and surface structure. Obtained films did not protect against cementation process for gold chloride complex. Probably, impurities in titanium grade 2, are responsible for, this cementation process. This studies show that titanium grade 2 materials can be used for industrial autoclave, but in daily laboratory life impurities have great influence on obtained results. [...]

ZASTOSOWANIE OGNIW SŁONECZNYCH W PROCESIE ELEKTROLIZY CYNKU


  W artykule przedstawiono możliwości zastosowania ogniw słonecznych jako dodatkowego źródła energii w procesie elektrolizy cynku. Opisano teoretyczne podstawy procesu elektrolizy cynku ze szczególnym uwzględnieniem bilansu energe-tycznego procesu. Wykonano badania elektrochemiczne w elektrolicie zbliżonym do przemysłowego oraz przeprowadzono proces elektrolizy przy dodatkowym zasilaniu ogniwem słonecznym. Ponadto przedstawiono analizę opłacalności zastoso-wania paneli słonecznych do dodatkowego zasilania procesu na przykładzie ZGH BOLESŁAW w Bukownie. Słowa kluczowe: elektroliza cynku, odnawialne źródła energii, ogniwa słoneczne, ekonomia procesu elektrolizy Mgr inż. Michał Stępień, dr inż. Iwona Dobosz, dr inż. Piotr Handzlik, prof. dr hab. inż. Krzysztof Fitzner — AGH Akademia Górniczo-Hutnicza, Wydział Metali Nieżelaznych, al. A. Mickiewicza 30, 30-059 Kraków. e-mail: mstepien@agh.edu.pl Rudy Metale R58 2013 nr 9 s. 490÷496 491 SOLAR CELLS APPLICATION IN ZINC ELECTROLYSIS PROCESS A possibility of applying solar cells as an additional energy source during the process of zinc electrolysis was analyzed. The theoretical basis of the process was discussed. At first reversible process based on equilibrium thermodynamics was con-sidered. The overall Gibbs free energy change was derived from equilibrium electrode potentials, and energy consumption for hypothesize efficiency equal 100 % was found to the 1639,5 kWh/Mg. This results however will be different for the real, i.e. dynamic situation. Cyclic voltamperometry and potentiodynamic experiments were conducted to study the influence of the electrolyte composition and imposed potential on current density. It was found that increasing cathodic current density one may also increase the overpotential of the cathode while the process of zinc deposition is controlled by the electron transfer. Electrolysis experiments have provided dependencies of cathodic efficiency (η), energy consumption (Z),[...]

 Strona 1