Wyniki 1-3 spośród 3 dla zapytania: authorDesc:"IWONA DOBOSZ"

Elektrochemiczna metoda otrzymywania nanokompozytów Al2O3 – Co oraz Al2O3 – Fe

Czytaj za darmo! »

Metoda elektrochemiczna otrzymywania nanokompozytów Al2O3 - metal (lub stop) opiera się na procesie dwuetapowym. W pierwszym etapie, w procesie anodowego utleniania aluminium, wytwarza się warstewkę tlenkową o uporządkowanej porowatej strukturze heksagonalnej. W drugim - w porach membrany tlenku glinu, w procesie elektrolizy z roztworów zawierających jony metali (Co, Fe, Ni itp.), osadza się katodowo metal lub stop. Warstewki Al2O3 otrzymywano w dwuetapowym procesie anodowego utleniania aluminium w roztworze kwasu szczawiowego. Otrzymano cienkie membrany, które stanowiły "szablon" dla wbudowania kobaltu i żelaza. Metale te osadzano w porach membrany w procesie elektrolizy z roztworów siarczanowych. Elektroosadzanie prowadzono z zastosowaniem prądu stałego, w lub bez zewnętrznego pola magnetycznego. Zewnętrzne pole magnetyczne stosowane w procesie elektroosadzania metali wpływa na własności magnetyczne uzyskanych materiałów. Słowa kluczowe: membrana anodowego tlenku aluminium, nanodruty, kobalt, żelazo Electrochemical method of manufacturing of Al2O3-Co and Al2O3-Fe nanocomposites The electrochemical method for obtaining of the Al2O3 - metal (or alloy) nanocomposite structure is based on a two-stage process. The fi rst stage - anodic oxidation of alumnium, leads to the typical porous, hexagonal cell structure of aluminium oxide. The second stage is the process of metal (Co, Fe, Ni etc.) incorporation in to the membrane pores via electrodeposition of metal ions from sulphate baths. The oxide layers on aluminium were obtained in a two-stage process of anodic oxidation in an oxalic acid solution. These processes resulted in obtaining thin membranes, which were used as a ‘templates’ for the incorporation of cobalt and iron particles. The metals were deposited in to membrane pores by the DC electrodeposition of cobalt and iron from sulphate electrolytes. The effect of the external magnetic fi eld on the electrodeposition of polycryst[...]

ZASTOSOWANIE ROZTWORÓW AMONIAKALNYCH W PROCESACH ODZYSKU METALI NIEŻELAZNYCH Z ODPADÓW ELEKTRONICZNYCH


  Artykuł stanowi przegląd literatury na temat możliwości wykorzystania roztworów amoniakalnych jako alternatywnej metody roztwarzania metali nieżelaznych ze złomów elektronicznych. Szczególną uwagę zwrócono na autokatalityczne roztwarzanie miedzi w roztworach chlorkowych i siarczanowych oraz ługowanie złota w układach tiosiarczanowych. Przedstawiono ogólny przebieg procesów oraz wpływ różnych czynników na efektywność ługowania i odzysk metali. Słowa kluczowe: złom elektroniczny; ługowani amoniakalne; odzysk; metal APPLICATION OF AMMONIACAL SOLUTIONS FOR RECOVERY OF NON-FERROUS METALS FROM E-WASTE The paper is a review of the literature on the application of ammoniacal solutions as an alternative method of leaching of non-ferrous metals from waste electronic scraps. Particular attention was paid to the autocatalytic dissolution of copper in chloride and sulphate solutions and leaching of gold in thiosulfate system. General processes and the influence of various factors on the efficiency of the leaching and recovery of the metals were discussed. Keywords: electronic scrap; ammoniacal leaching; recovery; metal Wprowadzenie W ostatnich latach obserwuje się coraz większe zainteresowanie pozyskiwaniem metali z różnorodnych materiałów odpadowych, zwłaszcza zużytych lub przestarzałych elementów sprzętu elektronicznego czy elektrycznego [1]. Złomy tego typu są klasyfikowane jako odpad niebezpieczny ze względu na zawartość metali ciężkich (np. ołowiu w spoiwach lutowniczych) oraz chlorowcopochodnych związków organicznych (np. środki antypalne w tworzywach sztucznych). Elektroodpady są jednak bogatym źródłem wielu metali, a ich udział przewyższa często zawartość w rudach. W tablicy 1 porównano średnie zawartości wybranych metali w złomach elektronicznych z udziałem pierwiastków w litosferze oraz minimalną zawartością rudach eksploatowanych w sposób opłacalny. Ze względu na złożony skład złomów, stanowiących mieszaninę metali (ok. 40 %), mat[...]

ZASTOSOWANIE OGNIW SŁONECZNYCH W PROCESIE ELEKTROLIZY CYNKU


  W artykule przedstawiono możliwości zastosowania ogniw słonecznych jako dodatkowego źródła energii w procesie elektrolizy cynku. Opisano teoretyczne podstawy procesu elektrolizy cynku ze szczególnym uwzględnieniem bilansu energe-tycznego procesu. Wykonano badania elektrochemiczne w elektrolicie zbliżonym do przemysłowego oraz przeprowadzono proces elektrolizy przy dodatkowym zasilaniu ogniwem słonecznym. Ponadto przedstawiono analizę opłacalności zastoso-wania paneli słonecznych do dodatkowego zasilania procesu na przykładzie ZGH BOLESŁAW w Bukownie. Słowa kluczowe: elektroliza cynku, odnawialne źródła energii, ogniwa słoneczne, ekonomia procesu elektrolizy Mgr inż. Michał Stępień, dr inż. Iwona Dobosz, dr inż. Piotr Handzlik, prof. dr hab. inż. Krzysztof Fitzner — AGH Akademia Górniczo-Hutnicza, Wydział Metali Nieżelaznych, al. A. Mickiewicza 30, 30-059 Kraków. e-mail: mstepien@agh.edu.pl Rudy Metale R58 2013 nr 9 s. 490÷496 491 SOLAR CELLS APPLICATION IN ZINC ELECTROLYSIS PROCESS A possibility of applying solar cells as an additional energy source during the process of zinc electrolysis was analyzed. The theoretical basis of the process was discussed. At first reversible process based on equilibrium thermodynamics was con-sidered. The overall Gibbs free energy change was derived from equilibrium electrode potentials, and energy consumption for hypothesize efficiency equal 100 % was found to the 1639,5 kWh/Mg. This results however will be different for the real, i.e. dynamic situation. Cyclic voltamperometry and potentiodynamic experiments were conducted to study the influence of the electrolyte composition and imposed potential on current density. It was found that increasing cathodic current density one may also increase the overpotential of the cathode while the process of zinc deposition is controlled by the electron transfer. Electrolysis experiments have provided dependencies of cathodic efficiency (η), energy consumption (Z),[...]

 Strona 1