Wyniki 1-1 spośród 1 dla zapytania: authorDesc:"EWA MICHALAK"

Badania laboratoryjne właściwości antykorozyjnych wybranych materiałów do napraw żelbetu

Czytaj za darmo! »

Doświadczenia wskazują, że dość często naprawa żelbetu kończy się niepowodzeniem. Jedną z głównych przyczyn problemów jest tzw. zjawisko wtórnej korozji stali zbrojeniowej. W badaniach laboratoryjnych zaprezentowanych w referacie sprawdzono wpływ wybranych materiałów do wypełniania ubytków w żelbecie na rozwój korozji zbrojenia w naprawionym elemencie. Procedurę badań oparto na amerykańskiej normie ASTM G 109-92. Rezultaty badań wskazują na poprawę ochrony antykorozyjnej w przypadku dodatku inhibitorów korozji do zapraw cementowych oraz pogorszenie w przypadku ich dodatku do materiałów PCC. Wyniki pomiarów zweryfi kowano przez wizualną ocenę skorodowania prętów wyjętych z elementów żelbetowych. Weryfi kacja potwierdziła wyniki badań. Słowa kluczowe: żelbet, korozja, naprawa, inhibitor korozji The laboratory investigation of the anticorrosive properties of the selected materials for reinforced concrete repairs The experiences show that repair of reinforced concrete rather often results of failure. One of the main reason of problems is phenomenon of secondary corrosion. In the laboratory investigation presented in this paper the infl uence of different repair materials on anticorrosion protection in repaired reinforced concrete element was checked. The investigation was carried out according to the modifi ed procedure presented in ASTM G109-92. The results of the investigation led to the conclusion that addition of corrosion inhibitor to cement mortar improve corrosion protection of steel and deteriorate protection in the case of their addition do PCC mortar. The results of the investigation were verifi ed by visual evaluation of extent of rebar corrosion. Verifi cation confi rm the results of investigations. Keywords: reinforced concrete, corrosion, repair, corrosion inhibitor ochrona przed korozja 6/2010 1. Wstęp Naprawy żelbetu na ogół wymagają znacznych nakładów fi nansowych a jednoc[...]

 Strona 1