Wyniki 1-5 spośród 5 dla zapytania: authorDesc:"Jan ŻUREK"

BADANIA PARAMETRÓW ROBOTÓW PRZEMYSŁOWYCH, ISTOTNYCH W PROCESACH TECHNOLOGICZNYCH MONTAŻU DOI:


  W artykule wymieniono obszary zastosowań robotów przemysłowych w montażu z uwzględnieniem tych operacji, które wymagają szczególnej dokładności wykonania. Scharakteryzowano kluczowe parametry robotów, tj. dokładność i powtarzalność pozycjonowania (w tym ich wartości podawane przez producentów), mające istotny wpływ na jakość montażu. Opisano procedurę badania dokładności i powtarzalności pozycjonowania robota przemysłowego Fanuc M16iB oraz przeanalizowano wybrane wyniki badań. S ł o w a k l u c z o w e: dokładność i powtarzalność pozycjonowania, montaż A b s t r a c t: In this paper lists the areas of application of industrial robots in the assembly taking into account these operations, which require special manufacturing precision. It has been characterized the importants parameters of the robot such as the accuracy and repeatability of positioning (including their values given by the producers), having a signifi cant impact on the quality of the installation. Describes the procedure for testing the accuracy and repeatability of positioning of industrial robot Fanuc M16iB and analyzed the selected results. K e y w o r d s: accuracy and repeatability of positioning assembly.Wprowadzenie Montaż [1] (z fr. montage) jest istotną częścią procesu produkcyjnego i ma ogromny wpływ na jakość wyrobu fi nalnego. Polega na połączeniu ze sobą gotowych elementów (części) zgodnie z wymogami. Coraz częściej realizowany jest przy pomocy zaawansowanych narzędzi technologicznych - robotów przemysłowych. Większość sprzedawanych robotów przemysłowych jest sześcioosiowych. Dzięki takiej konfi guracji oraz możliwości podłączenia do sterowania na stanowisku pracy dodatkowych osi (np. pozycjonerów), można je stosować w wielu operacjach procesu technologicznego, w tym montażu [2]. Od 2010 r. liczba sprzedawanych robotów przemysłowych co roku przekracza 100 tys. szt., a wg prognozy World Robotics 2015 Industrial Robots w 2018 r. ma wynieść 400 tys. szt. [...]

ZASTOSOWANIE METODY FMEA DO OCENY JAKOŚCI MONTAŻU NIEROZŁĄCZNEGO (LUTOWANIA) WYBRANYCH WYROBÓW DOI:


  W pracy omówiono sposoby doskonalenia jakości połączeń lutowanych w wybranych wyrobach. Szczególną uwagę zwrócono na metodę FMEA, zwaną analizą przyczyn i skutków potencjalnych niezgodności procesu lub wyrobu. Głównym celem jej stosowania jest systematyczna ocena ryzyka pojawiania się niezgodności procesu lub wyrobu, obejmująca identyfi kację wad krytycznych, w tym źródeł ich występowania oraz planowanie działań prewencyjnych. W tym celu oblicza się liczby priorytetowe ryzyka RPN, uwzględniające: częstość, znaczenie i wykrywalność niezgodności, a następnie dokonuje się wyodrębnienia tych krytycznych, dla których podejmuje się działania zapobiegawcze. W celu oceny jakości połączeń lutowanych w wybranym wyrobie przedstawiono przykładową analizę FMEA oraz omówiono wady i zalety jej praktycznego zastosowania. Wprowadzenie Jednym z ważniejszych celów przedsiębiorstw jest zminimalizowanie lub wyeliminowanie ryzyka wystąpienia wad wyrobu podczas procesu produkcyjnego oraz eksploatacji w okresie gwarancyjnym. Tematyką tą zajmuje się dziedzina nauki skoncentrowana na analizie ryzyka, która obejmuje: identyfi kację, ocenę, działania prewencyjne oraz monitorowanie i kontrolę potencjalnego ryzyka [1]. W tym celu stosuje się metody jakościowe i ilościowe, które uzupełniają się wzajemnie. Te pierwsze ukierunkowane są na identyfi kację, zdefi niowanie rodzajów, przyczyn i skutków ryzyka, natomiast drugie na określeniu jego poziomu w ujęciu ilościowym [2, 3]. Najczęściej stosowanymi, a zarazem uniwersalnymi metodami z zakresu analizy ryzyka są [4]: - metoda "co, jeśli?" - SWIFT (Structured What-If Technique), - analiza "drzewa błędów" - FTA (Fault Tree Analysis), - analiza "drzewa zdarzeń" - ETA (Event Tree Analysis), - analiza "przyczyn i skutków wad" - FMEA (Failure Mode and Effect Analysis).Metoda FMEA FMEA jest jedną z najskuteczniejszych i najczęściej stosowanych metod w przemyśle motoryzacyjnym, którą uwzględniono w specyfi kacji techn[...]

WPŁYW ROZKŁADU TEMPERATURY I ODKSZTAŁCEŃ LUTOWANYCH POŁĄCZEŃ MONTAŻOWYCH NA TRWAŁOŚĆ CHŁODNIC SAMOCHODOWYCH DOI:


  W pracy omówiono ważniejsze czynniki determinujące trwałość połączeń lutowanych w chłodnicach samochodowych. Szczególną uwagę zwrócono na powstające (podczas ich eksploatacji) naprężenia cieplne, wynikające z nierównomiernego rozkładu temperatury w materiale. W tym celu przedstawiono wyniki tensometrycznych pomiarów ich odkształceń, uzupełnione pomiarami temperatury za pomocą termoelementów. Badania realizowano w różnych warunkach eksploatacyjnych, zmieniając głównie temperaturę cieczy chłodzącej, przepływającej w układzie chłodzenia silnika oraz powietrza opływającego kabinę samochodu. Porównano wyniki pomiarów temperatury i odkształceń połączeń lutowanych, uzupełniając je obserwacjami mikroskopowymi pęknięć zmęczeniowych. Podsumowanie zawiera uzasadnienie celowości badań lutowanych połączeń montażowych. S ł o w a k l u c z o w e: pomiary temperatury, pomiary odkształceń, chłodnice samochodowe A b s t r a c t: The paper contains the major factors determining the durability of brazed joints used in automotive radiators. Particular attention was paid to the thermal stresses which are caused by uneven temperature distribution in the material during their exploitation. For this, the results of measurements of stresses in radiators, supplemented by temperature measurements by the thermocouples, were presented. The research was conducted in different exploitation conditions, mainly by changing the temperature of the air fl owed over the car cabin. Moreover, was compared the obtained results of measurements of brazed joints, complemented by observations and measurements of tightness. The summary contained a justifi cation of expediency analysis of assembly brazed joints. K e y w o r d s: temperature measurements, stresses measurements, automotive radiators.Wprowadzenie Chłodnice cieczy stosowane w układzie chłodzenia silnika muszą spełniać liczne wymagania eksploatacyjne, związane z warunkami ich pracy. Narażone są one na działanie szoków cie[...]

WYBÓR METODY BADANIA CZASOCHŁONNOŚCI MONTAŻU ZA POMOCĄ WIELOKRYTERIALNEGO WSPOMAGANIA DECYZJI DOI:


  Badanie czasochłonności montażu W przemyśle maszynowym norma czasu pracy to technicznie uzasadniona jego ilość niezbędna dla wykonania określonego zakresu pracy w danych warunkach techniczno-organizacyjnych zakładu, przez określoną liczbę wykonawców o określonych kwalifi kacjach. Można ją wyrazić zależnością [2]: t = tpz + n · tj gdzie: t - norma czasu, tpz - czas przygotowawczo-zakończeniowy, n - liczba sztuk przedmiotów w serii, tj - czas jednostkowy. Badanie czasu pracy stanowi jeden z podstawowych elementów ekonomicznego i technicznego zarządzania przedsiębiorstwem. Do planowania, kierowania i kontroli przebiegu montażu, potrzebnych do realizacji danego programu produkcyjnego, niezbędne jest dokładne poznanie czasochłonności jego poszczególnych elementów. Ustalenie to jest potrzebne, gdy kształtowane mają one być świadomie i przy tym ekonomicznie. Powinno się zadbać także o to, aby ludzie, którzy wykonują pracę byli w stanie zrobić to bez nadmiernego wysiłku [15]. Metody badania czasochłonności procesu montażu W praktyce przemysłowej w zależności od celu i przedmiotu badań stosuje się różne metody normowania czasochłonności. Do najczęściej stosowanych technik normowania pracy można zaliczyć: chronometraż, fotografi ę dnia roboczego, obserwacje migawkowe i analizę ruchów elementarnych - MTM [4]. Wyniki badania czasochłonności pracy stanowią materiał do: - opracowania normatywów czasochłonności na typowe czynności lub ruchy robocze, które będą stanowiły późniejsze źródło danych liczbowych do ustalania norm pracy, - badania metod pracy w celu ich racjonalizowania, tj. wyszukiwania lepszych pod względem wydajności sposobów wykonywania poszczególnych zabiegów i czynności oraz właściwej ich kolejności, - badania warunków pracy wielomaszynowej jako jednego ze sposobów lepszego wykorzystania czasu pracy pracowników, - obserwowania pracy linii potokowych dla uzyskania lepszej ich synchronizacji, - opracowywania [...]

OCENA POŁĄCZEŃ KLINCZOWYCH Z USZCZELKĄ KSZTAŁTOWĄ NAKŁADANĄ RĘCZNIE I WYLEWANĄ NA MODUŁOWYM ZROBOTYZOWANYM STANOWISKU MONTAŻOWYM DOI:


  Wprowadzenie Technologia klinczowania chłodnic cieczy, polegająca na lokalnym przetłaczaniu łapek płyty sitowej na stopie zbiornika, umożliwia łączenie różnych gatunków materiałów oraz ograniczenie oddziaływania cieplnego na strukturę metalografi czną. W celu zapewnienia szczelności połączeń klinczowych, stosuje się uszczelki, umieszczane pomiędzy powierzchniami łączonych części, spełniające wymagania odporności na: 1) starzenie, 2) szoki cieplne oraz 3) działanie cieczy chłodzącej [1, 5, 7, 8, 9, 12]. Aktualnym kierunkiem rozwoju przedsiębiorstw jest modularyzacja i robotyzacja stanowisk montażowych, zwiększająca wydajność i elastyczność produkcji. Dobór sposobu nakładania uszczelki, ręcznie lub za pomocą robota przemysłowego, wpływa nie tylko na czasochłonność montażu, ale także na jakość połączeń klinczowych. Ich wady powodują wyciek cieczy chłodzącej z układu chłodzenia silnika i wynikają z nieprawidłowości [2, 3, 4, 6, 10, 11]: - uszczelek (wymiarów i kształtów, przyczepności do podłoża, doboru materiałów), - łączonych części (wymiarów i kształtów stopy zbiornika, łapek i rowka płyty sitowej, a także dobór stopów aluminium o małej plastyczności), - operacji klinczowania (wymiarów oraz niewspółosiowości stempla i matrycy, wartości sił docisku i zacisku łapek płyty sitowej na stopie zbiornika, a także braku stosowania olei podczas przetłaczania łapek płyty sitowej). - operacji ręcznego montażu uszczelki (wartości siły docisku uszczelki do rowka płyty sitowej), - operacji zrobotyzowanego montażu uszczelki (doboru trajektorii i parametrów ruchu robota, wartości temperatury wulkanizacji uszczelki). Metodyka badań Badaniom poddano klinczowe połączenia przetłoczonych łapek płyty sitowej, wykonanych ze stopów aluminium AA3003/AA434, na stopie zbiornika z poliamidu PA6. Na uszczelnienia zastosowano dwa rodzaje materiałów: terpolimer otrzymywany z monomerów etylenowo- propylenowo-dienowych EPDM oraz dwuskładnikowy kauczu[...]

 Strona 1